W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu - aktualizacja 2022 rok

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu  
 

Nazwa podmiotu: URZĄD MIEJSKI W MIROSŁAWCU 

Data opracowania: MARZEC 2021

Data aktualizacji: KWIECIEŃ 2022

Podstawa prawna: art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) 

 
1. Diagnoza

Działanie
Stan (czy zrealizowany)
Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji

Monitoring architektoniczny
TAK
1.Opracowanie procedury określającej standard obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Urzędu z uwagi na występujące bariery architektoniczne.
2.Oznakowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiska postojowego dla pojazdów osób z niepełnosprawnością na parkingach gminnych.  
3.Zwiększanie dostępności przestrzeni publicznej poprzez przygotowanie inwestycji (modernizacji) budynku Urzędu nieprzystosowanego do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami  zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania czy  przy  zastosowaniu mechanizmów racjonalnych usprawnień (winda, oznakowanie schodów, łazienki przystosowane dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, poręcze wspomagające, podjazd dla wózków).  
Konsultacje wyników monitoringu  architektonicznego – w zakresie sposobu ich wdrożenia.

TAK
1.Ustalono procedurę obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu Zarządzeniem Nr 25 Burmistrza Mirosławca z 20 marca 2019 r.
2.Parking przy Urzędzie Miejskim nie jest odpowiednio oznakowany. Przy realizacji kolejnych inwestycji  w zakresie  modernizacji lub budowy parkingów gminnych cel właściwego oznakowania parkingów będzie realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
3. Modernizacja przestrzeni publicznej Urzędu, szczególnie w zakresie likwidacji barier architektonicznych w obecnej sytuacji finansowej Gminy nie może być zrealizowana. Jest to zadanie do realizacji w kolejnych latach, jeżeli Gmina znajdzie źródło finansowania z zewnętrznych środków pomocowych.    
Monitoring cyfrowy
TAK
1. Strona internetowa gminy www.miroslawiec.pl jest prowadzona                   z wykorzystaniem standardów sieciowych w oparciu o spełnienie wymagań WCAG.2.0 w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, maksymalnie na poziomie AA, zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2021 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.   
Konsultacje wyników  monitoringu  cyfrowego – w zakresie sposobu ich wdrożenia.
TAK 
1. W celu dbałości o dostępność strony internetowej www.miroslawiec.pl oraz www.bip.miroslawiec.pl pracownicy Urzędu powinni  stosować standardy dotyczące zasad przygotowywania i publikowania udostępnianych dokumentów (dotyczy to w szczególności: grafik, plików skanowanych oraz plików w formacie PDF, używania odpowiedniej czcionki, itd).
Monitoring informacyjno-komunikacyjny
TAK
1.Dążenie do upowszechniania informacji dla osób z niepełnosprawnościami.
2.Zwiększenie dostępności wydarzeń z zakresu kultury, rekreacji, wypoczynku i sportu poprzez rozpoczęcie procesu identyfikacji potrzeb oraz wprowadzania rozwiązań zapewniających równy dostęp w korzystaniu z wydarzeń w szczególności osobom ze szczególnymi potrzebami.
3.Wspieranie organizacji pozarządowych realizujących działania kierowane do osób ze szczególnymi potrzebami.
4. Brak w strukturze pracowników Urzędu tłumacza języka migowego.
5. Zwiększenie dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Konsultacje wyników  monitoringu informacyjno-komunikacyjnego – w zakresie sposobu ich wdrożenia.
TAK
1. Pracownik zajmujący się stroną gminy  www.miroslawiec.pl będzie zamieszczał ważne informacje dotyczące środowiska osób z niepełnosprawnościami.
2. Realizacja działań zwiększających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami różnego rodzaju wydarzeń będzie wynikać z analizy potrzeb społeczności lokalnej i wprowadzanie kolejnych standardów dostępności (np. trasy komunikacyjne przystosowane do swobodnego poruszania się na wózkach, toalety przystosowane dla osób na wózkach, zapewnienie miejsc parkingowych, informacja o wydarzeniach przekazana w sposób dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami, organizacja imprez sportowych integracyjnych).  
3. Kontynuacja współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy w celu realizacji działań zwiększających ilość i jakość usług kierowanych do osób ze szczególnymi potrzebami. 
4. Tłumacz języka migowego dostępny jest na wniosek (każdorazowo występuje możliwość  zawarcia przez Gminę umowy o świadczenie usługi z tłumaczem posiadającym odpowiednie kwalifikacje).
5.Bezpośrednio informacje o dostępności usług w gminie przekazują pracownicy Urzędu oraz pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pośrednio informacje przekazywane są poprzez stronę internetową, BIP, gazetkę gminną i lokalne media.  
Monitoring procedur  i dokumentów
TAK częściowy
1.Przeprowadzenie potrzeb szkoleniowych w oparciu o ankietyzację.
2. Uwzględnienie w aktualizowanych i opracowywanych gminnych dokumentach strategicznych oraz programach zapisów odnoszących się do zagadnień związanych z uniwersalnym projektowaniem usług i przestrzeni, w tym ustawy o dostępności.
Konsultacje wyników monitoringu procedur – w zakresie sposobu ich wdrażania
TAK częściowo
1.Identyfikacja potrzeb szkoleniowych pracowników odbywa się wg Zarządzenia Nr 73 Burmistrza Mirosławca z 1 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia Polityki Szkoleniowej UGiM w Mirosławcu
2. Zadanie uwzględniania zapisów dotyczących uniwersalnego projektowania usług i przestrzeni   przeznaczone do realizacji na bieżąco podczas aktualizacji i opracowywania gminnych dokumentów strategicznych i programów.


2. Plan działań w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu.


Działanie
Czas realizacji
Sposób realizacji
jednostka odpowiedzialna
Koszt
1.
Szkolenie dla pracowników Urzędu Miejskiego z zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności w zakresie umiejętności wpływających na realizację zadań publicznych w sposób dostępny.
19 marzec 2021/ następne wg potrzeb 
Szkolenie online dla pracowników UM w Mirosławcu (sala narad UM). Organizator szkolenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych; inne wg ofert na rynku szkoleń lub w ramach projektów rządowych.  
Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego Urzędu we współpracy z Sekretarzem Gminy. 
W ramach składki członkowskiej  (Gmina należy do stowarzyszenia); inne     z budżetu gminy lub z budżetu państwa (projektowe). 
2. 
Sporządzenie raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
31.03.2021 /co 4 lata/  
Uzyskanie danych do raportu, przekazanie raportu poprzez portal sprawozdawczy  Głównego Urzędu Statystycznego do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej  oraz podanie do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie   w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.miroslawiec.pl
Zespół ds. dostępności powołany Zarządzeniem nr 72 z dnia 1 września 2020 r.  Burmistrza  Mirosławca, dalej: Zespół ds. dostępności. 
W ramach czasu pracy  
3.
Przeprowadzenie analizy możliwości dostosowana budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu do zakresu minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
Marzec 2021
Analiza raportu z monitoringu wykonanego dla Gminy Mirosławiec w ramach projektu: „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie zachodniopomorskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w ramach Działania 2.6 „Wysoka jakość polityki na rzecz wyłączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych”.   
Zespół ds. dostępności
W ramach czasu pracy
4.
Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu alternatywnego    w zakresie usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu. 
Na bieżąco
Stosowanie procedury wynikającej z Zarządzenia Nr  25 Burmistrza Mirosławca z 20 marca 2019 r. w sprawie ustalenia procedury obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu.
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu 
W ramach czasu pracy
5. 
Monitorowanie działalności w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Na bieżąco
Współpraca z pracownikami Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w zakresie poprawy dostępności (spotkania, konsultacje).
Przyjmowanie skarg, wniosków i opinii od klientów Urzędu dotyczących problemów z dostępnością dla osób ze szczególnymi potrzebami pod względem architektonicznym, cyfrowym lub z zakresu informacyjno-komunikacyjnego.
Zespół ds. dostępności; 
W ramach czasu pracy
6.
Dostosowanie strony internetowej www. miroslawiec.pl do minimalnych wymagań w zakresie dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.
Do końca 2021 roku
Przygotowanie nowej strony internetowej zgodnie z wymogami WCAG 2.1 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Kierownik Referatu ds. Oświaty i Polityki Społecznej. 
Ok. 10 tys. zł
7. 
Zapewnienie dostępności nagrań sesji Rady Miejskiej osobom ze szczególnymi potrzebami.
Na bieżąco
Transkrypcja dźwięku z nagrań sesji Rady Miejskiej; umieszczenie napisów na nagraniu i udostępnianie na stronie www.bip.miroslawiec.pl
Referat Organizacyjno-Prawny – Biuro Rady
Ok. 270 zł za godzinę nagrania
8.
Uwzględnianie trudności osób ze szczególnymi potrzebami                           w planowanej i prowadzonej działalności oraz w realizowanych zadaniach publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych. 
Na bieżąco
Określanie w treściach umów warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie zadań publicznych finansowanych  z udziałem środków publicznych lub  zamówień publicznych udzielanych podmiotom innym niż podmioty publiczne w takim zakresie jaki jest możliwy, wykonalny i uzasadniony w w/w działaniach oraz adekwatny do rodzaju działania.  
Pracownicy Urzędu 
W ramach czasu pracy
9.
Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności: architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej.
Na bieżąco
- Podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP informacji adresowych       i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami,                  

- działań wynikających z art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności, np. zapewnienie informacji   w zakresie rozkładu pomieszczeń w budynkach, stosowanie oznaczeń kontrastowych, wykorzystanie tłumacza języka migowego, opracowanie procedury ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienie wstępu do budynku Urzędu osobie korzystającej z psa asystującego;                      

 -prowadzenie stron internetowych zgodnie z wymogami WCAG 2.1, np. stosowanie czcionek bezszeryfowych, opisu alternatywnego grafik, tabel, zdjęć, umieszczanie tekstów w formacie html;                          

 - stosowanie czcionek bezszeryfowych w pismach urzędowych, zarządzeniach, uchwałach;
Zespół ds. dostępności/ Referat Organizacyjno-Prawny/ pracownicy Urzędu.
Ok. 1500 zł koszty tłumacza i oznakowania; pozostałe w ramach czasu pracy.
10
Zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej dla osób niedosłyszących
Do 2023 roku
Zakup i montaż  przenośnego systemu wspomagania słuchu
z pętlą induktofoniczną tzw. pętli indukcyjnej, która umożliwia osobie
niedosłyszącej odbiór czystego i wyraźnego
dźwięku  
Referat Organizacyjno-Prawny
Koszty ok. 2000 zł
11.
Zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej poprzez przygotowanie inwestycji (modernizacji) budynku Urzędu i jego otoczenia zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania lub  przy  zastosowaniu mechanizmów racjonalnych usprawnień
1.Do 2023 roku
Przygotowanie i realizacja zadania dot. dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami otoczenia budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu poprzez budowę rampy przy Urzędzie Miejskim w Mirosławcu Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami 
Koszty zostaną określone po opracowaniu dokumentacji technicznej.
 2.Do 2026 roku
Pozyskanie środków zewnętrznych na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej;
przygotowanie postępowania na opracowanie  kompleksowej dokumentacji technicznej; opracowanie kompleksowej dokumentacji; pozyskanie środków zewnętrznych na przeprowadzenie modernizacji;  przygotowanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy modernizacji budynku Urzędu;  (budowa windy, oznakowanie schodów, budowa łazienki przystosowanej dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, poręcze wspomagające, podjazd dla wózków). 
Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami
Koszty zostaną określone po opracowaniu  kompleksowej dokumentacji technicznej

Opracował:      

Zespół ds. dostępności                                   

Zatwierdził:
Burmistrz Mirosławca
                                                              
 /-/ Piotr Pawlik

 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego