W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej w 2020 r.

                                                                                              Mirosławiec, dnia 02.03.2020 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej

Burmistrz Mirosławca ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z Uchwałą nr V/46/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2015 r. przewidzianych do realizacji do 15 grudnia 2020 r.

 1. Rodzaj zadania:
 • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przewidzianych do realizacji w 2020 roku.
 1. Wysokość dotacji na zadanie wynosi 50 %  kosztów ich realizacji, jednak nie więcej niż 5 000 zł ( pięć tysięcy zł).
 2. O dotacje mogą ubiegać się podmioty  wymienione w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1396)

1)      podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a)      osoby fizyczne,

b)      wspólnoty mieszkaniowe,

c)      osoby prawne,

d)     przedsiębiorcy,

2)      jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

 1. Termin składania wniosków: od 02 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.
 2. Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można składać w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach pracy Urzędu, bądź przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miejski ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec (terminem złożenia wniosku jest data wpływu do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu).
 3. Formularze wniosków dostępne są w Referacie Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej Gminy i Miasta Mirosławiec (www.miroslawiec.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.miroslawiec.pl).
 4. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać bezpośrednio w Referacie Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, pokój nr 3,  tel. 67 259 62 66.

 Burmistrz Mirosławca

/-/ Piotr Pawlik


Kryteria wyboru zadania do finansowania lub dofinansowania

 1. Wnioski o udzielenie dotacji kwalifikują i opiniują pod względem zgodności zadania z ustawowym przeznaczeniem dotacji oraz jego kompletności pracownicy merytoryczni Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.
 2. W przypadku braków formalnych we wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie braków formalnych w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany w formie pisemnej.
 3. Dotacje nie będą udzielane na zadania zrealizowane przed datą zawarcia umowy.
 4. Rozstrzygnięcie w przedmiocie udzielenia dotacji podejmuje Burmistrz Mirosławca, o czym wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie.
 5. Przyznanie dotacji uzależnione jest od:

1)      ilości środków finansowych w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec, przewidzianych do wydatkowania na określony cel - finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na dany rok budżetowy,

2)      przeznaczenia wymaganej kwoty środków własnych podmiotu dotowanego na cel określony we wniosku, wynikającej z całkowitej wartości zadania,

3)      przewidywanego efektu ekologicznego realizowanego zadania (likwidowane szambo),

4)      zastosowania nowych urządzeń posiadających aprobatę techniczną stosowaną w budownictwie wg obowiązujących przepisów, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2019 poz.1186),

5)      realizacji zadania w roku budżetowym, w którym został złożony wniosek na udzielenie dotacji,

6)      miejsca realizacji budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, tj. realizowanego w miejscowości, w której nie ma zbiorowej oczyszczalni ścieków i kanalizacji lub też oczyszczalnia i kanalizacja istnieje, lecz doprowadzenie przyłącza kanalizacyjnego do budynku nie jest możliwe do wykonania.

6. W przypadku gdy złożone wnioski w całości spełnią kryteria wymienione w ust. 5 pkt. 2-5 zaś w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec nie będzie wystarczającej ilości środków finansowych na ich realizację, o przyznaniu dotacji decydować będzie kolejność złożenia wniosku.


ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O UDZIELENIE DOTACJI:

a)  oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, na której będzie realizowane zadanie lub dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości,

b)  pozwolenie na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej, jeśli są one wymagane przepisami prawa w celu realizacji określonego zadania,

c)  wymagane zgody i atesty, jeśli ich posiadanie wynika z obowiązujących przepisów,

d)  kopie dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku,

e)  podmioty ubiegające się o pomoc de minimis:

-  wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013 r.),

-  wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013 r.),

-  wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 190, z 28.06.2014),

-  innych niezbędnych informacji - o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810).

3. Wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć także inne dokumenty, jeśli charakter realizowanego zadania wymaga ich uzyskania, albo jeśli ich przedłożenie jest niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia wniosku lub może mieć wpływ na wysokość dotacji, w szczególności:

1) zaświadczenie z Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Mirosławcu o braku możliwości przyłączenia danej nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego