W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Ogłoszenie o konkursie pn. „Najciekawsza roślina mojego ogrodu”,

Ogłoszenie o konkursie

 

REGULAMIN KONKURSU

pn. „Najciekawsza roślina mojego ogrodu”

§ 1. Organizatorzy konkursu
Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec – zwany dalej Organizatorem.

§ 2. Cele konkursu
Celem konkursu pn. „Najciekawsza roślina mojego ogrodu”, zwanego dalej „konkursem” jest:
1.       promocja dbania o swoje najbliższe otoczenie przez mieszkańców Gminy Mirosławiec,
2.       podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Mirosławiec,
3.       ochrona środowiska naturalnego, poprzez poprawę stanu czystości, ładu i porządku oraz poprzez działania proekologiczne,
4.       zwrócenie uwagi na wygląd i zagospodarowanie posesji na terenie Gminy Mirosławiec,
5.       promocja nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych, mających wpływ na estetykę ogrodów oraz Gminy Mirosławiec.

§ 3. Uczestnicy konkursu
1.       Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy pełnoletni mieszkańcy Gminy Mirosławiec będący właścicielami/współwłaścicielami ogródków działkowych przy budynkach jednorodzinnych lub dwu lokalowych, znajdują się w granicach administracyjnych Gminy Mirosławiec.
2.       W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu,  jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy Mirosławiec oraz członkowie Komisji Konkursowej, 
a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.

§ 4. Komisja konkursowa
 1.       Komisja Konkursowa w składzie:
- Piotr Pawlik – Burmistrz Mirosławca,
 - Monika Stąporek – Sekretarz Gminy,
 - Kamila Chałupczak -  Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Środowiska,
 - Justyna Kujawa- Podinspektor ds. ochrony środowiska rolnictwa i leśnictwa  wyłoni z nadesłanych w terminie zgłoszeń dziesięciu zwycięzców w konkursie. 
2.       Komisja przyzna nagrody za zajęcia miejsc od I do X.
3.       Ocena nadesłanych zgłoszeń przeprowadzona zostanie przez Komisję Konkursową na podstawie kryteriów określonych w §7 pkt 3.

§ 5. Zasady uczestnictwa w konkursie
1.       Wymogiem koniecznym uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie w wyznaczonym terminie następujących dokumentów: 
a)       wypełnionej karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
b)      podpisanego oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
c)       przesłanie do dnia 31 sierpnia 2022 roku na adres e-mailowy: k.chalupczak@miroslawiec.pl jednego zdjęcia najciekawszej rośliny rosnącej w przydomowym ogrodzie.

2.       Dokumentacje fotograficzną należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej w formacie jpg. W przesłanej wiadomości należy podać: nazwę zgłaszanej do konkursu rośliny,  imię i nazwisko właściciela rośliny oraz adres nieruchomości, na której rośnie zgłoszona do konkursu roślina.
3.       Do konkursu można zgłaszać: drzewa, krzewy, rośliny ozdobne, trawy, byliny, kwiaty, warzywa. 
4.       Dokumenty o których mowa §5 pkt. 1 ppkt. a) i b)  należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec pokój nr 3 osobiście, przesłać pocztą na adres w/w urzędu (decyduje data wpływu) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: k.chalupczak@miroslawiec.pl. 
5.       Dostarczenie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
6.       Uczestnictwo w konkursie wiąże się z udostępnieniem zdjęć ogrodu na stronie internetowej urzędu www.miroslawiec.pl, na oficjalnym profilu gminy na Facebooku.
7.       W konkursie każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną roślinę.
8.       Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
9.       Wszelkie koszty związane z przesłanie, dostarczenie, wykonaniem dokumentacji do konkursu ponoszą uczestnicy.
10.   Zgłoszenie rośliny do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ewentualną wizję lokalną przeprowadzoną przez komisję konkursową w wyznaczonym terminie.

§ 6. Harmonogram konkursu
1.       Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia.
2.       Termin zgłoszenia do konkursu mija 31 sierpnia 2022 r.
3.       Wyniki konkursu, wraz ze zdjęciami zwycięskich ogrodów, zostaną opublikowane najpóźniej do 15 września 2022 r. na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz na profilu na portalu Facebook Gminy Mirosławiec.
4.       Termin oraz miejsce wręczenia nagród zostaną podane w dniu ogłoszenia wyników konkursu.

§ 7. Kryteria oceny
1.       Komisja konkursowa przyjmuje system punktacji od  1 do 10.
2.       Zwycięzcami konkursu zostanie 10 osób biorących udział w konkursie, które otrzymają największą liczbę punktów.
3.       Każdy członek komisji konkursowej przyznaje zgłoszonej prawidłowo do konkursu roślinie  punkty od 1 do 10.
4.       Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 40.
5.       Ostateczna ocena przyznana przez komisję konkursową nie podlega odwołaniu.
6.       Komisja zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród oraz nie wyłonienia zwycięzców w konkursie lub w poszczególnych kategoriach.

§ 8. Nagrody

 1.       Za zajęcie miejsc od I do X komisja konkursowa przyznaje nagrody rzeczowe w postaci kompostowników ogrodowych.
2.       Łączna wartość nagród w konkursie wynosi 5000,00 zł.
3.       Każdy uczestnik konkursu za zajęcie miejsc od I do X otrzyma okolicznościowy dyplom.

§ 9. Postanowienia końcowe
1.       Wszelką korespondencję związaną z niniejszym konkursem należy kierować na adres siedziby Urzędu Miejskiego w Mirosławcu. 
2.       Osobami upoważnionymi do udzielania informacji o konkursie są pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Środowiska tel. 67 259 61 42. 
3.       Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Organizatora konkursu: https://miroslawiec.pl/.

 

Załączniki

Klauzula RODO docx, 27 kB

Powiadom znajomego