Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

UCHWAŁA NR XLIV/    /2018
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 1000, 1349 i 1432) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366 i 1693) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2018 o kwotę 127.165,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2018 o kwotę 540.136,12zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 216.694,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XLIII/356/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 17 sierpnia 2018 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2018 r. stanowiący załącznik nr 4.
§ 5. Przyznaje się dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na organizację zadania pn. "Festiwal Wolności 2018" w wysokości 35.000,00 zł.
§ 6. Przyznaje się dotację celową dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu na dofinansowanie wydatków związanych z wydaniem książki - "Wędrówki w pięciu wymiarach" w wysokości 14.000,00 zł.
§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 29.388.769,86 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 7.239.855,36 zł,
b) wydatkami w kwocie 29.991.353,37 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 7.239.855,36 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 602.583,51 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIV/    /2018
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 września 2018 r.

Zwiększenie dochodów.
Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem 127.165,00 zł z tytułu:
- otrzymanej darowizny pieniężnej od Fundacji MBanku dla Szkoły Podstawowej w Mirosławcu na realizację projektu - Konkurs Grantowy w ramach programu „mPotęga" - V edycja  (rozdział 80101 § 0960) w kwocie 5.000,00 zł,
- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 § 0750) w kwocie 730,00 zł,
- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 § 0960) w kwocie 1.435,00 zł,
- aktualizacji klasyfikacji budżetowej otrzymanych zaliczek z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich dotyczących Kontraktu Samorządowego. Zmniejszenia (rozdział 80101 § 2059) i zwiększenia (rozdział 85395 § 2059) w kwocie 21.516,00 zł,
- otrzymanej I transzy zaliczki na realizację projektu grantowego pn. "Ja w internecie" - program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych od Fundacji Legalna Kultura (rozdział 85395 § 2700) w kwocie 120.000,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zwiększenie wydatków.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem 540.136,12 zł z przeznaczeniem na:
- zadanie pn. "Budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków„ - dokumentacja techniczna - (rozdział 01010 § 6050) w kwocie 50.000,00 zł,
- nowe zadanie pn. "Budowa chodnika we wsi Orle„ - dokumentacja techniczna - (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 21.000,00 zł,
- zadanie pn. "Przebudowa chodnika na ul. Parkowej w Mirosławcu (strona prawa - odcinek od skrzyżowania z drogą do Cmentarza Komunalnego w stronę przejazdu kolejowego„ - roboty budowlane i nadzór - (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 130.000,00 zł,
- nowe zadanie pn. "Przebudowa chodnika na ul. Szkolnej„ - dokumentacja techniczna, roboty budowlane i nadzór - (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 20.000,00 zł,
- nowe zadanie pn. "Przebudowa ul. Dworcowej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji„ - celem sporządzenia Planu funkcjonalno-użytkowego niezbędnego do wykonania Studium Wykonalności w ramach projektu pn. ”Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu„ - (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 3.075,00 zł,
- nowe zadanie pn. "Przebudowa ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji„ - celem sporządzenia Planu funkcjonalno-użytkowego niezbędnego do wykonania Studium Wykonalności w ramach projektu pn. ”Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu„ - (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 3.075,00 zł,
- nowe zadanie pn. "Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do Szkoły Podstawowej w Piecniku„ - zakup, rejestracja i ubezpieczenie - (rozdział 75095 § 6060) w kwocie 136.000,00 zł,
-  realizację projektu - Konkurs Grantowy w ramach programu „mPotęga" - V edycja w Szkole Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 4110, 4120, 4170, 4210, 4240) w kwocie 5.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej w Piecniku z tytułu zrealizowanych dochodów  (rozdział 80101 § 4210) w kwocie 730,00 zł,
- nowe zadanie pn. "Wykonanie sieci komputerowej, alarmowej i monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Piecniku„ - dokumentacja techniczna i wykonanie robót - (rozdział 80101 § 6050) w kwocie 19.859,00 zł,
 zwiększenie wydatków Samorządowego Przedszkola "Słoneczko„ w Mirosławcu z tytułu zrealizowanych dochodów  (rozdział 80104 § 4310) w kwocie 1.435,00 zł,
- realizację wydatków na projekt grantowy pn. "Ja w internecie" - program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych (rozdział 85395 §§ 4010. 4110, 4120, 4210) w kwocie 71.912,12 zł,
- nowe zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji„ - celem sporządzenia Planu funkcjonalno-użytkowego niezbędnego do wykonania Studium Wykonalności w ramach projektu pn. ”Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu„ - (rozdział 90001 § 6050) w kwocie 3.075,00 zł,
- nowe zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej na ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji„ - celem sporządzenia Planu funkcjonalno-użytkowego niezbędnego do wykonania Studium Wykonalności w ramach projektu pn. ”Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu„ - (rozdział 90001 § 6050) w kwocie 3.075,00 zł,
- nowe zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa oświetlenia na ul. Dworcowej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji„ - celem sporządzenia Planu funkcjonalno-użytkowego niezbędnego do wykonania Studium Wykonalności w ramach projektu pn. ”Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu„ - (rozdział 90015 § 6050) w kwocie 3.075,00 zł,
- nowe zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa oświetlenia na ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji„ - celem sporządzenia Planu funkcjonalno-użytkowego niezbędnego do wykonania Studium Wykonalności w ramach projektu pn. ”Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu„ - (rozdział 90015 § 6050) w kwocie 3.075,00 zł,
- nowe zadanie pn. "Modernizacja i przebudowa terenu Parku Miejskiego w Mirosławcu w ramach rewitalizacji„ - celem sporządzenia Planu funkcjonalno-użytkowego niezbędnego do wykonania Studium Wykonalności w ramach projektu pn. ”Park Miejski w Mirosławcu miejscem integracji i aktywności społeczności lokalnej„ - (rozdział 90095 § 6050) w kwocie 12.300,00 zł,
- nowe zadanie pn. "Budowa wiaty przystankowej wraz z zagospodarowaniem terenu na ul. Dworcowej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji„ - celem sporządzenia Planu funkcjonalno-użytkowego niezbędnego do wykonania Studium Wykonalności w ramach projektu pn. ”Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu„ - (rozdział 90095 § 6050) w kwocie 3.075,00 zł,
- nowe zadanie pn. "Przebudowa ciągów pieszo-jezdnych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia terenu oraz zagospodarowania terenu pomiędzy budynkami wielorodzinnymi przy ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji„ - celem sporządzenia Planu funkcjonalno-użytkowego niezbędnego do wykonania Studium Wykonalności w ramach projektu pn. ”Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu„ - (rozdział 90095 § 6050) w kwocie 12.300,00 zł,
- nowe zadanie pn. "Budowa minihali targowej wraz z toaletą przy ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji„ - celem sporządzenia Planu funkcjonalno-użytkowego niezbędnego do wykonania Studium Wykonalności w ramach projektu pn. ”Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu„ - (rozdział 90095 § 6050) w kwocie 3.075,00 zł,
- dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na organizację zadania pn. "Festiwal Wolności 2018" (rozdział 92109 § 2800) w kwocie 35.000,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 2.
Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 28 września 2018 r. w kwocie 216.694,00 zł z tego na:
- opracowanie i wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu na ul. Krótkiej oraz na odnowienie oznakowania poziomego na ul. Szkolnej, Polnej, Sprzymierzonych (odcinek od DK10 do ul. Wileńskiej) (rozdział 60016 § 4300) w kwocie 5.000,00 zł,
- opracowanie i wprowadzenie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na terenie Mirosławca Górnego, m.in zaprojektowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych w okolicy bloku nr 41 (rozdział 60017 § 4300) w kwocie 4.000,00 zł,
- aktualizację Planu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024 (rozdział 71004 § 4300) w kwocie 2.460,00 zł,
- remont kominów na budynku szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej w Mirosławcu - wykonanie robót i nadzór (rozdział 80101 § 4270) w kwocie 31.376,00 zł,
- nowe zadanie pn. "Wykonanie sieci komputerowej, alarmowej i monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Piecniku„ - dokumentacja techniczna i wykonanie robót - (rozdział 80101 § 6050) w kwocie 30.141,00 zł, (przemieszczono uwolnione środki z projektu pn. "Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych"),
- zakup usług remontowych związanych z dostosowaniem małej sali gimnastycznej nr 1 w Szkole Podstawowej w Mirosławcu do prowadzenia zajęć korekcyjno-ruchowych (rozdział 80150 §§ 4270, 4300) ogółem w kwocie 65.493,00 zł,
- dokonanie zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Piecniku między działami 801 i 854 w kwocie 6.000,00 zł,
- naprawę i konserwację oświetlenia drogowego (rozdział 90015 § 4270) w kwocie 20.624,00 zł,
- naprawę odcinka chodnika na ul. Spokojnej w Mirosławcu (odcinek DK10 do wjazdu na osiedle przy bloku nr 22) (rozdział 90095 § 4270) w kwocie 10.000,00 zł,
- opracowanie Studium Wykonalności w ramach projektu pn. "Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu„ - (rozdział 90095 § 4300) w kwocie 12.300,00 zł,
 - opracowanie Studium Wykonalności w ramach projektu pn. "Park Miejski w Mirosławcu miejscem integracji i aktywności społeczności lokalnej„ - (rozdział 90095 § 4300) w kwocie 12.300,00 zł,
- zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej na świetlice (rozdział 92109 § 4260) w kwocie 3.000,00 zł,
- dotację celową dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu na dofinansowanie wydania książki. "Wędrówki w pięciu wymiarach" jako uzupełnienie informacji o gminie w nawiązaniu do poprzednich wydań (rozdział 92116 § 2800) w kwocie 14.000,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 3.
Przychody i rozchody
Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 412.971,12 zł do kwoty 2.303.712,59 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 4.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij