W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 30 listopada 2023 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028


Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 i 1693) w związku z uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r. poz. 881) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków za udzielone świadczenie w formie posiłku oraz za udzielone świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla rodzin i osób wymienionych w wieloletnim rządowym programie "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wysokości 200 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
§ 2. Traci moc uchwała Nr LI/396/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2024 r.

Uzasadnienie
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy. Kryterium to od dnia  1 stycznia 2022 r. wynosi: 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 600 zł dla osoby w rodzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - Dz. U. z 2021 r., poz. 1296).
Art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej stanowi: wydatki na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego. Jednocześnie ust. 4 przywołanego wyżej artykułu ustawy stanowi: rada gminy określa, w drodze uchwały, zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych. Do zadań własnych gminy należy m.in. zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym, dożywianie dzieci, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, przyznawanie pomocy rzeczowej. Rządowy program przyjęty uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M. P. z 2023 r., poz. 881) przewiduje udzielanie wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200 % kryterium, o którym mowa w art. 8 w/w ustawy, pod warunkiem przyjęcia stosownej uchwały przez radę gminy na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Natomiast na podstawie art. 96 ust. 4 tejże ustawy niezbędne jest określenie przez radę gminy zasad zwrotu wydatków za przyznane w/w świadczenia. Należy podkreślić, że takie same zasady dotyczące kryterium dochodowego oraz nieodpłatnego udzielania świadczeń funkcjonują obecnie w związku z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, który to program z dniem 31 grudnia 2023 r. zostanie zakończony w związku z ustanowieniem od dnia 1 stycznia 2024 r. nowego wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
Wobec powyższego, podjęcie uchwały umożliwiającej odstąpienie od żądania zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Nr 149 Rady Ministrów ustanawiającej wieloletni rządowy programu „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2024-2028, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza 200% kryterium dochodowego jest uzasadnione. Zapewni to realizację zadania własnego gminy w formie zapewnienia posiłku lub żywności osobom tego pozbawionym oraz zapewnienia gorącego posiłku dzieciom i młodzieży.

Załączniki

Powiadom znajomego