W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwał w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 30 marca 2023 r.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12, w związku z art. 84 ust 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), uchwala się co następuje:
§ 1. Gmina Mirosławiec przystępuje do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Poznaniu, zwaną dalej Stowarzyszeniem.
§ 2. Organizację, zadania oraz tryb pracy stowarzyszenia określa Statut Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, który Gmina zobowiązuje się przestrzegać oraz deklaruje aktywnie uczestniczyć w działalności stowarzyszenia.
§ 3. Przyjmuje się Statut Stowarzyszenia w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Deleguje się do stałego reprezentowania Gminy Mirosławiec w Stowarzyszeniu:
1) Piotra Pawlika - Burmistrza Mirosławca.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr XXXVI/3/2022
Zgromadzenia Ogólnego
Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 23 maja 2022 roku
w sprawie:
przyjęcia nowej treści Statutu
Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

„Zachowując intencje i wartości przyświecające Założycielom Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, którzy na Zgromadzeniu w dniu 20 lutego 1992 r. w Kiekrzu k/Poznania uchwali pierwszy Statut, na podstawie którego Związek został zarejestrowany, mając na uwadze konieczność dostosowania Statutu do współczesnych standardów funkcjonowania stowarzyszeń – Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej niniejszym:
a)uchyla w całości dotychczasowe brzmienie Statutu Związku Gim Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej;
b)uchwala nową treść Statutu Związku Gim Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w następującym brzmieniu:

Statut
Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
Rozdział 1.
Artykuł I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1.Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „Związkiem”, jest dobrowolnym stowarzyszeniem o zasięgu krajowym.
2.Związek może używać skróconej nazwy „Związek Gmin Wiejskich RP” lub „ZGWRP”.

§ 2
1.Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2.Związek może prowadzić działalność poza granicami kraju.

§ 3
1.Siedzibą Związku jest Poznań.
2.Biuro Związku znajduje się w Poznaniu.
§ 4
Zarząd Związku może powoływać przedstawicielstwa lub oddziały Związku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5
Czas trwania Związku jest nieograniczony.

§ 6
1.Związek posługuje się pieczęcią podłużną z napisem „Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej”.
2.Związek posługuje się logotypem z nazwą Związku (Załącznik nr 1).

Rozdział 2.
Artykuł II.
CELE I ZADANIA ZWIĄZKU

§ 7
Celem Związku jest:
a)wspieranie idei samorządności terytorialnej, obrona wspólnych interesów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, dążenie do ich społeczno-gospodarczego rozwoju;
b)reprezentacja interesów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz ich mieszkańców;
c)reprezentacja interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy publicznej.

§ 8
1.Związek realizuje swoje cele poprzez:
a)reprezentowanie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich na terenie kraju i zagranicą;
b)wyrażanie stanowisk w kwestiach dotyczących ustroju, gospodarki i organizacji gmin;
c)inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego;
d)delegowanie swoich przedstawicieli do organów i instytucji krajowych i europejskich;
e)prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej, szkoleniowej, informacyjnej i promocyjnej;
f)organizowanie programów kształcenia i szkolenia przedstawicieli samorządu terytorialnego, pracowników samorządowych oraz społeczności lokalnych;
g)prowadzenie działalności naukowej, naukowo-technicznej i oświatowej ukierunkowanej na rozwój umiejętności pracowników samorządowych i mieszkańców gmin;
h)podejmowanie działań wspierających rozwój gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich, we wszystkich dziedzinach ich działalności, w tym także wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kultury i sztuki, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
i)podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego; 
j)wspieranie rozwoju gospodarczego gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich, w tym rozwoju przedsiębiorczości;
k)podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
l)obrona praw gmin członkowskich oraz pozostałych gmin o charakterze wiejskim i miejsko-wiejskim; 
m)reprezentowanie wspólnych interesów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, jako pracodawców; 
n)organizowanie pomocy prawnej dla członków Związku w ww. sprawach lub innych objętych celami Związku;
o)pomoc w procesach mediacji w przypadku sporów o zmianę granic gmin, w szczególności dotyczących członków Związku;
p)podejmowanie innych działań zmierzających do osiągnięcia celów Związku.
2. Dla osiągnięcia swych celów statutowych Związek może współdziałać lub wspierać działalność innych organizacji, instytucji oraz pozostałych podmiotów prawa, których działalność jest zbieżna z celami Związku.
3. Związek może ustanawiać odznaki, medale oraz tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, które swym działaniem zasłużyły się dla realizacji celów wytyczonych przez Związek.
4. Korespondencja w ramach Związku, w tym pomiędzy organami Związku i/lub członkami Związku następować będzie przede wszystkim w formie elektronicznej, przy czym adresy e-mailowe członków Związku oraz ich zmiany powinny zostać zgłaszane do Biura Związku..
§ 9
1.Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz Statutu.
2.Związek wykonuje swoje zadania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
3.Związek posiada osobowość prawną.
4.Prawo do składania oświadczeń woli w imieniu Związku oraz reprezentowania Związku w stosunku do osób trzecich, w tym także do udzielenia pełnomocnictw, przysługuje: Przewodniczącemu Zarządu Związku samodzielnie albo Wiceprzewodniczącemu Zarządu działającemu łącznie z członkiem Zarządu albo dwóm członkom Zarządu działającym łącznie.

Rozdział 3.
Artykuł III.
CZŁONKOWIE ZARZĄDU ORAZ ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10
1.Członkiem Zarządu może być każda gmina wiejska i miejsko-wiejska.
2.Warunkiem przyjęcia do Związku jest podjęcie uchwały o przystąpieniu do Związku przez zainteresowaną radę gminy lub radę miejską.
3.Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd Związku w drodze uchwały. O podjęciu uchwały nowy członek Związku zostaje zawiadomiony na piśmie w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Związku.
4.Gmina, której Zarząd Związku odmówił przyjęcia w skład członków Związku, może złożyć odwołanie do Zgromadzenia Ogólnego Związku w terminie 30 dni od momentu doręczenia uchwały Zarządu. W takim wypadku rozpoznanie odwołania nastąpi na najbliższym Zgromadzeniu Ogólnym.
5.Gminę członkowską reprezentuje w Związku wójt (burmistrz).
§ 11
Członkom przysługuje;
a)prawo do udziału w Zgromadzeniu Ogólnym z głosem stanowiącym; 
b)czynne i bierne prawo wyborcze do organów Związku, tj. do Zarządu oraz do Komisji Rewizyjnej;
c)prawo do zgłaszania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących celów i zadań Związku oraz do przedkładania projektów uchwał;
d)prawo do zwracania się do organów Związku w każdej sprawie, która dotyczy prawa samorządowego oraz problemów rozwojowych jego gminy. Organy Związku zobowiązane są do zajęcia stanowiska w wymienionych sprawach zgodnie z ich wewnętrznymi regulacjami. 

§ 12
Członkowie Związku zobowiązani są do:
a)działania zgodnego z przepisami Statutu;
b)aktywnego udziału w pracy jego organów;
c)płacenia składek członkowskich, których wysokość ustala Zgromadzenie Ogólne proporcjonalnie do liczby ludności zamieszkującej na obszarach wiejskich gminy.

§ 13
1.Członkostwo w Związku ustaje wskutek wygaśnięcia członkostwa albo podjęcia uchwały przez Zarząd Związku o wykluczeniu członka ze Związku.
2.Wygaśnięcie członkostwa następuje w przypadku:
a)wystąpienia członka ze Związku na podstawie uchwały rady gminy lub rady miejskiej; 
b)likwidacji gminy;
c)utraty przez członka statusu gminy wiejskiej albo miejsko-wiejskiej.
3.Ustanie członkostwa powoduje wygaśnięcie wszelkich obowiązków Związku wobec byłego członka.
4.Ustanie członkostwa obliguje członka do niezwłocznego uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Związku, z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 3 i § 15 ust. 3 poniżej.
5.W przypadku ustania członkostwa i opłacenia składki za cały rok z góry Związek nie ma obowiązku jej zwrotu.
6.Ustanie członkostwa skutkuje skreśleniem przez Zarząd z listy członków Związku.

§ 14
1.Uchwała rady gminy lub rady miejskiej o wystąpieniu członka ze Związku może być podjęta po uprzednim trzymiesięcznym, wyprzedzającym pisemnym poinformowaniu Zarządu Związku przez wójta/burmistrza o zamiarze wystąpienia danego członka ze Związku.
2.Uchwała, o której mowa w ust. 1 powyżej, wywołuje skutek w postaci ustania członkostwa w Związku z dniem 1 stycznia kolejnego roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ww. uchwała została podjęta i doręczona Zarządowi Związku pisemnie lub drogą elektroniczną. 
3.W przypadku wystąpienia członka ze Związku jest on zobligowany do uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Związku w terminie jednego miesiąca od dnia ustania członkostwa w Związku.

§ 15
1.Wykluczenie członka ze Związku może nastąpić:
a)gdy członek zalega z płaceniem składki członkowskiej, przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, pomimo pisemnego wezwania go do zapłaty;
b)gdy członek w poważny sposób naruszy dobre imię Zarządu, podejmuje działania sprzeczne z celami Związku bądź niniejszym Statutem.
2.Od uchwały Zarządu o wykluczeniu służy członkowi Związku prawo odwołania do Zgromadzenia Ogólnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. W takim wypadku rozpoznanie odwołania nastąpi na najbliższym Zgromadzeniu Ogólnym.
3.W przypadku podjęcia ostatecznej uchwały o wykluczeniu ze Związku tj. uchwały od której członek Związku nie wniósł odwołania ww. terminie 30 dni, względnie wniesione odwołanie zostało uznane za nieuzasadnione przez Zgromadzenia Ogólne, członek jest zobligowany do uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Związku w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym w/w uchwała o wykluczeniu ze Związku stała się ostateczna.

Rozdział 4.
Artykuł IV.
ORGANY ZWIĄZKU

§ 16
1.Organami Związku są:
a)Zgromadzenie Ogólne;
b)Zarząd;
c)Komisja Rewizyjna.
2.Zgromadzenie Ogólne może powołać dodatkowe komisje Związku.
3.Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.

§ 17
1.Zgromadzenie Ogólne jest najważniejszym organem Związku. 
2.Każdemu członkowi Związku przysługuje w Zgromadzeniu Ogólnym 1 głos.
3.Wójt (burmistrz) może, w przypadku niemożności brania udziału w Zgromadzeniu Ogólnym, delegować pełnomocnika do zastępowania go w Zgromadzeniu Ogólnym. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Zgromadzenia Ogólnego. Pełnomocnik przedstawiciela członka Związku posiada wyłącznie czynne prawo wyborcze do organów Związku. Pełnomocnikiem może być wyłącznie pracownik Urzędu danej gminy lub radny tej gminy.

§ 18
1.Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne zwoływane jest przez Zarząd, co najmniej raz w roku, w terminie do 3 miesięcy od daty otrzymania sprawozdania Komisji Rewizyjnej Związku z kontroli działalności Zarządu Związku za rok poprzedni.
2.Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne może być zwołane przez Zarząd w każdym czasie.
3.Zarząd jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne także:
a)na żądanie 1/5 członków Związku;
b)na żądanie Komisji Rewizyjnej;
c)gdy liczba członków Zarządu albo Komisji Rewizyjnej spadnie poniżej minimalnej liczby członków wskazanych w Statucie, w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
4.Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
5.Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne w trybie ust. 3 i 4 powyżej zwołuje Zarząd w terminie 14 dni od daty otrzymania żądania lub stwierdzenia obniżenia liczebności organów, o których mowa w ust. 3 lit. c) powyżej, wyznaczając termin Zgromadzenia Ogólnego w ciągu kolejnych 2 miesięcy. 
6.W wypadku niedotrzymania 3-miesięcznego terminu na zwołanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej lub 14-dniowego terminu na zwołanie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Zgromadzenie Ogólne zwołuje Komisja Rewizyjna w ciągu jednego miesiąca od dnia, w którym stwierdzono fakt niedotrzymania terminu przez Zarząd. W takim przypadku zasady zwołania, o których mowa powyżej, stosuje się odpowiednio. 
7.Zwołując Zgromadzenie Ogólne Zarząd Związku lub Komisja Rewizyjna wyznacza równocześnie drugi termin Zgromadzenia Ogólnego, jednakże przypadający nie wcześniej niż 30 minut po wyznaczonym pierwszym terminie Zgromadzenia.
8.W przypadku, gdy Zgromadzenie Ogólne zwołane w sposób określony powyżej nie było władne, w pierwszym terminie, do podejmowania uchwał z powodu braku quorum, o którym mowa w § 20 ust. 1 poniżej, Zgromadzenie Ogóle przeprowadzane jest w drugim terminie wyznaczonym przez Zarząd Związku zgodnie z § 18 ust. 7 powyżej. W ww. drugim terminie Zgromadzenie Ogólne podejmuje uchwały zwykłą większością głosów niezależnie od liczby uczestników Zgromadzenia.   

§ 19
1.O czasie, miejscu i porządku obrad zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego, członkowie Związku powinni być powiadomieni pisemnie w formie listu poleconego lub elektronicznie, na co najmniej jeden miesiąc przed terminem obrad.
2.O czasie, miejscu i porządku obrad nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego członkowie Związku powinni być powiadomieni pisemnie w formie listu poleconego lub elektronicznie, na co najmniej 14 dni przed terminem obrad.
3.Projekt porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego przygotowuje i przedstawia Zarząd Związku wraz z zaproszeniem na Zgromadzenie.
4.Członkowie Związku mogą żądać umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem pisemnie lub elektronicznie, na co najmniej 7 dni przed jego terminem.
5.Uzupełniony porządek obrad Zgromadzenia Ogólnego powinien być podany do wiadomości członków Związku na 3 dni przed terminem obrad na stronie internetowej Związku.
6.Poszerzenie porządku obrad jest możliwe do momentu jego przyjęcia za zgodą bezwzględnej większości głosów członków obecnych na Zgromadzeniu Ogólnym, z wyłączeniem Zgromadzeń Ogólnych, na których dopuszczone zostało głosowanie korespondencyjne, o którym mowa w § 22a poniżej.
7.Zgromadzenie Ogólne może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 20
1.Zgromadzenie Ogólne może podejmować uchwały w wypadku, gdy uczestniczy w nim więcej niż połowa ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem § 18 ust. 8 powyżej. Przy obliczaniu quorum uwzględnia się członków Związku, którzy oddali swoje głosy w trybie korespondencyjnym na zasadach określonych w § 23 poniżej.
2.Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, o ile statut nie stanowi inaczej.

§ 21
1.Głosowanie na Zgromadzeniu Ogólnym odbywa się w sposób jawny, z wyjątkiem wyborów do organów Związku.
2.Na żądanie 1/5 liczby członków reprezentowanych na Zgromadzeniu Ogólnym zarządza się głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad. W takim przypadku, zasada tajności nie dotyczy członków Zarządu, którzy oddali swój głos korespondencyjnie, na zasadach określonych w § 23 poniżej.

§ 22
1.Obrady Zgromadzenia Ogólnego prowadzi przewodniczący obrad, każdorazowo wybierany spośród przedstawicieli członków Związku.
2.Szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad Zgromadzenia Ogólnego.
3.Zgromadzenie Ogólne jest najwyższą władzą Związku. Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy:
a)kształtowanie działalności programowej Związku;
b)uchwalenie Statutu Związku, regulaminu obrad Zgromadzenia Ogólnego, ordynacji wyborczej, a także dokonywanie w nich zmian;
c) wybór i odwoływanie Przewodniczącego Zarządu Związku oraz poszczególnych członków Zarządu oraz powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;
d)uchwalanie budżetu Związku;
e)uchwalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich i innych opłat od członków;
f)przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i rocznego sprawozdania finansowego, zaopiniowanych przez Komisję Rewizyjną;
g)ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji dla członków Zarządu, w tym Przewodniczącego Zarządu Związku, oraz wynagrodzenia dla członków Komisji Rewizyjnej, a także zasad zwrotu kosztów podróży dla członków tych organów;
h)rozpatrywanie odwołań członków Zarządu o wykluczeniu bądź odmowie przyjęcia danej gminy w skład Związku;
i)rozpatrywanie skarg i zażaleń członków Związku, dotyczących działalności Związku lub jego organów; 
j)podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Związku.

§ 23
1.Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Zgromadzenie Ogólne w trybie korespondencyjnym. Decyzję o podejmowaniu uchwał w tym trybie podejmuje Zarząd w formie uchwały.
2.Głosowanie w trybie korespondencyjnym może mieć miejsce w formie pisemnej korespondencji lub w drodze oddania głosów za pośrednictwem wiadomości e-mail. Głosowanie korespondencyjne może mieć zastosowanie również do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie Ogólne w trybie obiegowym. Członkowie korzystający z głosowania w trybie pisemnym muszą odesłać swoje głosy w oryginale. Natomiast, członkowie korzystający z głosowania za pośrednictwem wiadomości e-mail powinni w oddzielnym wcześniejszym e-mailu przesłać do Zarządu potwierdzenie adresu e-mail, który będzie brał udział w głosowaniu korespondencyjnym. Głosy oddane z niezgłoszonego adresu e-mail oraz głosy niepodpisane – uznawane będą za głosy nieważnie oddane. 
3.W trybie korespondencyjnym, o którym mowa w ust. 1 powyżej, mogą być podejmowane wszystkie uchwały, w tym również należące do kompetencji Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego, z zastrzeżeniem, że sprawy personalne (wybory do organów Związku) lub inne wymagające głosowania tajnego, mogą się odbyć wyłącznie w trybie korespondencyjnym pisemnym.
4.W przypadku głosowania korespondencyjnego Zarząd, razem z zaproszeniem na Zgromadzenie Ogólne, przesyła do członków informację o możliwości głosowania korespondencyjnego.
5.Członek, który zamierza głosować korespondencyjnie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania ww. zaproszenia, ma obowiązek przesłać do Zarządu wiadomość e-mail o tym, że będzie głosował w trybie korespondencyjnym (względnie z potwierdzeniem adresu e-mail, zgodnie z ust. 2 powyżej, jeżeli głosowanie będzie za pośrednictwem wiadomości e-mail). W takim przypadku, Zarząd najpóźniej na 7 dni (w przypadku głosowania e-mail 3 dni) przed terminem Zgromadzenia Ogólnego przesyła do takiego członka treść uchwał oraz karty do głosowania wraz z instrukcjami. W przypadku głosowań personalnych (tajnych) – wypełniona karta do głosowania, bez podpisu głosującego członka, musi zostać odesłana w zaklejonej kopercie, na adres, o którym mowa w ust. 6 poniżej. W przypadku, w którym wybory członka danego organu odbywać się mają w trybie korespondencyjnym – zgłaszanie kandydatów na danego członka odbywać się powinno również na zasadach korespondencyjnych ustalonych przez Zarząd z uwzględnieniem odpowiedniego zastosowania postanowień Statutu regulujących kwestie zgłaszania kandydatów.
6.Członek oddaje głos przesyłając wiadomość listownie (list polecony, względnie przesyłka kurierska), bądź elektronicznie, na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w treści ww. zaproszenia. Do wiadomości musi zostać załączona uchwała, która była przedmiotem głosowania z wyraźnym oznaczeniem stanowiska podjętego przez członka (za/przeciw/wstrzymujący). Głosy przesłane drogą korespondencyjną są ważne, jeśli wpłynęły najpóźniej przed planowaną godziną rozpoczęcia Zgromadzeniu Ogólnego. Głosy oddane za daną uchwałą w trybie korespondencyjnym są ujawniane w ramach głosowania nad daną uchwałą podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego i uwzględniane w sumie głosów zebranych w danym głosowaniu. Wyniki głosowania są ujawniane bezpośrednio po przeprowadzeniu danego głosowania na Zgromadzeniu Ogólnym. Członek, który oddał głos w głosowaniu korespondencyjnym, nie jest uprawniony do udziału w głosowaniu w tej samej sprawie na Zgromadzeniu Ogólnym.
7.W przypadku głosowania korespondencyjnego obiegowego Zarząd przesyła do członków treść uchwały, wraz z instrukcją do głosowania, w szczególności termin, do którego możliwe jest oddanie głosu. W takim przypadku Zarząd może przesłać do członków też inne materiały, jeśli w ocenie Zarządu są niezbędne do podjęcia danej uchwały.
8.Głosowanie korespondencyjne obiegowe jest ważne, jeżeli Zarząd skierował korespondencję, o której mowa w ust. 7 powyżej, do wszystkich członków. Uchwałę uznaje się za podjętą w trybie obiegowym, jeżeli przed wyznaczonym terminem na oddanie głosów – za uchwałą zagłosowała liczba członków wymagana postanowieniami Statutu lub odpowiednich przepisów prawa. Postanowień § 20 ust. 1 powyżej nie stosuje się do głosowania korespondencyjnego obiegowego. W każdym przypadku z głosowania korespondencyjnego w trybie obiegowym sporządza się protokół, który przyjmowany jest uchwałą Zarządu.

§ 24
Dopuszcza się możliwość udziału w posiedzeniach organów Związku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w art. 10 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, przy czym:
a)szczegółowe zasady posiedzeń Zarządu w ww. trybie – określa regulamin Zarządu, a w zakresie nieuregulowanym uchwała Zarządu;
b)zastosowanie ww. trybu do Zgromadzenia Ogólnego wymaga uprzedniej uchwały Zarządu, która również będzie regulować zasady przeprowadzania posiedzenia w ww. trybie;
c)szczegółowe zasady posiedzeń Komisji Rewizyjnej w tym trybie ustala Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, informując o tym członków Komisji ze stosownym wyprzedzeniem.

§  25
1.Spośród uczestniczących w Zgromadzeniu Ogólnym przedstawicieli członków Związku wybiera się Przewodniczącego Zarządu Związku na okres kadencji Zarządu, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Przepisy § 20 ust. 1 i § 18 i ust. 8 powyżej stosuje się odpowiednio. Kandydatów na Przewodniczącego Zarządu Związku zgłaszają członkowie Związku na Zgromadzeniu Ogólnym.
2.Przewodniczącemu Zarządu Związku przysługuje tytuł „Przewodniczącego Zarządu Związku”.
3.Przewodniczący Zarządu Związku kieruje pracą Zarządu i wchodzi w jego skład.

§ 26
1.W skład Zarządu wchodzi 5-11 członków, w tym Przewodniczący Zarządu Związku. Członkowie Zarządu wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne na okres kadencji, spośród przedstawicieli członków Związku obecnych na Zgromadzeniu Ogólnym i posiadających bierne prawa wyborcze. Wybór Przewodniczącego Zarządu odbywa się zgodnie z § 25 powyżej.
2.Wyborów członków Zarządu dokonuje się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
3.Tryb przeprowadzenia wyborów członków Zarządu określa ordynacja wyborcza, uchwalana przez Zgromadzenie Ogólne.
4.Po upływie kadencji ustępujący Zarząd Związku pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Związku.
§ 27
1.Odwołanie całego Zarządu Związku lub poszczególnych jego członków przez Zgromadzenie Ogólne następuje w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 10% członków Zarządu obecnych na Zgromadzeniu Ogólnym.
2.Ponadto, ustanie członkostwa w Zarządzie Związku następuje w wyniku:
a)śmierci członka Zarządu;
b)ustąpienia/rezygnacji członka Zarządu;
c)zaprzestania pełnienia funkcji samorządowej (wójta/burmistrza) przez danego przedstawiciela członka Zarządu (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w § 26 ust. 4 powyżej).

§ 28
1.Zarząd Związku podejmuje decyzje w formie uchwały podjętych zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zarządu.
2.Uchwały i stanowiska Zarządu wchodzą w życie z dniem podjęcia, chyba że uchwała lub stanowisko stanowi inaczej.
3.W razie wystąpienia równości głosów za i przeciw rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Zarządu Związku.
4.Zarząd w szczególnie uzasadnionych wypadkach może przyjmować uchwały lub stanowiska w trybie obiegowym. Postanowienie ust. 1 powyżej stosuje się odpowiednio. 
5.Członkowie Zarządu pobierają wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji, jak również zwrot kosztów podróży na zasadach, ustalonych w uchwale Zgromadzenia Ogólnego.

§ 29
1.Zarząd organizuje i zapewnia realizację celów i zadań Związku określonych w niniejszym Statucie.
2.Do kompetencji Zarządu należy:
a)bieżące kierowanie działalnością Związku;
b)przygotowywanie projektów uchwał Zgromadzenia, sposobu ich wykonania i wykorzystywanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego;
c)przygotowywanie projektów dokumentów programowych Związku;
d)sporządzanie bieżących programów działania Związku;
e)sporządzanie projektów budżetów Związku;
f)uchwalanie i zatwierdzanie regulaminu pracy Biura Związku, jak również innych regulaminów funkcjonowania Związku i jego organów niezastrzeżonych dla innych organów Związku;
g)sporządzanie stanowisk i opinii ws. parlamentarnych i rządowych projektów aktów normatywnych oraz przygotowywanie własnych inicjatyw prawodawczych; 
h)zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zgromadzeń Ogólnych Związku;
i)podejmowanie czynności prawnych w sprawie członkostwa w Związku;
j)przyjmowanie darowizn i zapasów na rzecz Związku;
k)określanie sposobu wpłacania składek członkowskich na rzecz Związku; 
l)określania sposobu wykorzystywania nazwy i logo Zarządu;
m)upoważnienie Dyrektora Biura Związku do dysponowania funduszami Związku do wysokości określonej przez Zarząd w zakresie bieżącego funkcjonowania Biura;
n)delegowanie członków Zarządu i innych przedstawicieli gmin – członków oraz pracowników Związku do reprezentowania Związku w działalności podmiotów krajowych i zagranicznych;
o)zawieranie umów, w tym umów i porozumień o współpracy krajowej i zagranicznej; 
p)podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;
q)powoływanie i odwoływanie Rady Regionalnej przy Zarządzie Związku oraz uchwalenia regulaminu jej pracy;
r)realizowanie projektów zawiązanych z celami statutowymi Związku;
s)opracowywanie i ogłaszanie tekstu jednolitego Statutu; 
t)pozostałe sprawy niezastrzeżone przez Statut dla innych organów.
3.Kompetencje Zarządu wskazane powyżej w ust. 2 lit.: e), f), h), i), j), k), l), m), n), p), q), s), wymagają podjęcia uchwały przez Zarząd.

§ 30
1.Zarząd określa szczegółowe zasady i tryb swojej pracy w formie regulaminu przyjętego uchwałą Zarządu.
2.Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu Związku, w miarę potrzeby i odbywają się co najmniej raz w kwartale. 
3.Na żądanie co najmniej czterech członków Zarządu, zawierające wskazanie porządku obrad, Przewodniczący Zarządu Związku zobowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu w ciągu miesiąca od daty otrzymania żądania.
4.W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Komisji Rewizyjnej, pracownicy Biura Związku oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Zarządu Związku.
5.Na wniosek Przewodniczącego Zarządu Związku, Zarząd powołuje wiceprzewodniczącego ze swojego grona uchwałą, podjętą bezwzględną większością głosów.

§ 31
1.Przewodniczący Zarządu Związku:
a)organizuje prace Zarządu Związku i przewodniczy posiedzeniom;
b)kieruje bieżącymi sprawami Związku i reprezentuje Związek;
c)powołuje i odwołuje Dyrektora Biura Związku;
d)na wniosek Dyrektora Biura Związku powołuje i odwołuje Zastępców Dyrektora Biura Związku;
e)wykonuje czynności i pełni obowiązki pracodawcy w rozumieniu kodeksu pracy wobec pracowników Biura Związku, które może na podstawie umocowania powierzyć również Dyrektorowi Biura Związku.
2.Jeżeli Przewodniczący Zarządu Związku nie może pełnić swoich obowiązków jego funkcję wykonuje Wiceprzewodniczący Zarządu lub inny członek Zarządu upoważniony uchwałą przez Zarząd, z zastrzeżeniem innych postanowień Statutu. 


§ 32
1.Zarząd może powoływać komisje, zespoły eksperckie lub grupy robocze dla realizacji zadań Związku, które powoływane są dla zbadania określonej sprawy.
2.Uchwała Zarządu o powołaniu ww. komisji, zespołu lub grupy roboczej określa odpowiednio przedmiotowy zakres ich działalności, ich skład oraz termin zakończenia ich prac. 
3.Komisje, zespoły eksperckie i grupy robocze mogą zwracać się do członków Związku o udzielnie informacji lub przedstawienie dokumentów, dotyczących spraw będących przedmiotem badania. 
4.Komisje, zespoły eksperckie i grupy robocze przedkładają Zarządowi sprawozdanie z działalności.
5.Na wniosek Przewodniczącego Zarządu Związku, Zarząd może powołać doradców Zarządu i pełnomocników Zarządu Związku do wszelkich spraw zleconych im przez Zarząd Związku w formie uchwały.
6.Zarząd Związku określi uchwałą zakres kompetencji i obowiązków osób powołanych w ust. 5 powyżej.
§ 33
1.Do obsługi merytorycznej, w tym także administracyjnej, Związku tworzy się Biuro Związku, którym kieruje Dyrektor Biura Związku.
2.Szczegółowe cele Biura Związku oraz zakres obowiązków i kompetencji Dyrektora Biura Związku, Zastępców Dyrektora Biura Związku i innych pracowników/współpracowników, określa Regulamin Organizacyjny Biura Związku.
3.Działalność Dyrektora Biura Związku nadzoruje Przewodniczący Zarządu Związku.
4.Dyrektor Biura Związku jest odpowiedzialny za nieprzerwaną pracę Biura Związku i realizację jego zadań.
5.Zastępcy Dyrektora Biura Związku podlegają służbowo i merytorycznie Dyrektorowi Biura Związku. Ponadto, Dyrektor Biura Związku nadzoruje merytorycznie czynności realizowane przez przedmioty, o których mowa w § 32 ust. 5 powyżej.
6.Dyrektor Biura Związku jest obowiązany do niezwłocznego informowania Przewodniczącego Zarządu Związku o swoich działaniach podjętych między posiedzeniami Zarządu, a także przygotowywać materiały wymagane przez Zarząd. 
§ 34
1.Zgromadzenie Ogólne, w głosowaniu tajnym, wybiera na okres kadencji członków Komisji Rewizyjnej w składzie 3-5 osób, spośród przedstawicieli członków Związku, bezwzględną większością głosów. 
2.Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji.
3.Nie można łączyć funkcji członka Komisji Rewizyjnej z funkcją członka Zarządu.
4.Odwołanie całej Komisji Rewizyjnej lub poszczególnych jego członków przez Zgromadzenie Ogólne następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, na wniosek Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub 10% członków Związku obecnych na Zgromadzeniu Ogólnym.
5.Ponadto, ustanie członkostwa w Komisji Rewizyjnej następuje w wyniku:
a)śmierci członka Komisji Rewizyjnej,
b)ustąpienia/rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej,
c)zaprzestania pełnienia funkcji samorządowej (wójta/burmistrza) przez danego przedstawiciela członka Związku,
6.Po upływie kadencji ustępujący członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje do czasu wyboru nowych członków Komisji Rewizyjnej.

§ 35
1.Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a)kontrola całokształtu działalności Zarządu, w tym Biura Zarządu, w tym zwłaszcza w zakresie działalności finansowej Zarządu oraz zgodności realizowanych zadań z uchwałami Zgromadzenia Ogólnego i z postanowieniami statutu;
b)opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych za dany rok kalendarzowy oraz formułowanie wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania sprawozdań od Zarządu.
2.Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane zwykłą większością głosów, przy obecności ponad połowy jej członków. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
3.Szczegółowe zasady i tryb funkcjonowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin pracy Komisji uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne. 
4.Komisja zbiera się przynajmniej raz w roku w celu dokonania analizy i zaopiniowania sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 pkt. b) powyżej, w pozostałym czasie obraduje doraźnie, obiegowo.
Rozdział 5.
Artykuł V.
MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 36
1.Majątek Związku w szczególności stanowią:
a)nieruchomości;
b)ruchomości;
c)prawa majątkowe;
d)wierzytelności;
e)fundusze pieniężne.
2.Źródła majątku Związku stanowią:
a)składki oraz opłaty członkowskie;
b)darowizny, spadki i zapisy;
c)wpływy z działalności statutowej Związku;
d)wpływy z ofiarności publicznej;
e)dotacje i subwencje oraz granty;
f)wpływy z majątku Związku.
§ 37
1.Podstawową działalności finansowej Związku jest budżet obejmujący wszystkie środki będące w dyspozycji organów Związku. Budżet uchwala Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne bezwzględną większością głosów obecnych na Zgromadzeniu Ogólnym, z uwzględnieniem § 18 ust. 8 i § 20 ust. 1 powyżej.
2.Z rocznych nadwyżek przychodów nad kosztami działalności Związku może zostać utworzony fundusz zapasowy. Roczne nadwyżki kosztów nad przychodami (strata) z działalności Związku umniejszają fundusz statutowy. Zwiększenia i zmniejszenia funduszu statutowego następują corocznie po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych i uchwaleniu budżetu. 
Rozdział 6.
Artykuł VI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

§ 38
1.Likwidacja Związku wymaga uchwały Zgromadzenia Ogólnego podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności 2/3 przedstawicieli ogólnej liczby członków Zgromadzenia Ogólnego.
2.Po rozliczeniu wierzytelności i długów Związku, majątek Związku ulega podziałowi pomiędzy wszystkich członków, proporcjonalnie do sumy składek członkowskich wniesionych przez każdego członka Związku w całym okresie jego członkostwa.
3.Uchwała Zgromadzenia Ogólnego o likwidacji Związku określa sposób dokonania rozliczeń wierzytelności i długów Związku. 
§ 39
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa. 

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 19990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku, zaś zgodnie z art. 84 ust. 1 ww ustawy, w celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów, gminy mogą tworzyć stowarzyszenia.
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej to stowarzyszenie wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Poznaniu pod numerem KRS 0000088063.
Celem statutowym Związku jest wspieranie idei samorządności terytorialnej, obrona wspólnych interesów gmin wiejskich, dążenie do ich społeczno-gospodarczego rozwoju, w tym również wspieranie działalności naukowej i oświatowej oraz kulturalnej, a także kultury fizycznej i sportu. Jej celem jest również reprezentacja interesów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz ich mieszkańców, a także  reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy publicznej.
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, to obecnie największy związek jednostek samorządowych zrzeszający gminy o charakterze wiejskim (stan na 10.03.2023 r. to: 644 gmin, w tym 16 samorządów z województwa zachodniopomorskiego). Uczestnikami Związku mogą być wszystkie gminy wiejskie, również te, o charakterze miejsko - wiejskim.
Związek ma wpływ na zmiany prawa dotyczącego samorządu terytorialnego w ramach konsultacji ze stroną rządową. Działa aktywnie w imieniu i na rzecz gmin wiejskich. Organizuje liczne wystąpienia, stanowiska, opinie prawne oraz korzystne dla gmin zmiany w projektach ustaw. Od czerwca 2004 roku reprezentanci Związku biorą udział w Komitecie Regionów UE,  uczestniczą w opracowywaniu i przyjmowaniu jego opinii ściśle związanych z pozycją i rozwojem gmin i obszarów wiejskich. Związek zainicjował kilkadziesiąt projektów wspomagających rozwój gmin i wzmacniających jego działalność o łącznym budżecie ponad 9 mln zł. Związek podejmuje działania na rzecz gmin wiejskich m.in. w Parlamencie, Rządzie RP i strukturach europejskich. Reprezentacja gmin wiejskich poprzez udział w pracach: Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych, Radzie Pożytku Publicznego, Naczelna Rada Zatrudnienia, Komitety Monitorujące różne środki europejskie, itd. przyczynia się do istotnych zmian, zwracania uwagi na problemy i wyzwania, z jakim zmagają się wiejskie samorządy.
Kosztem przynależności do tego Związku jest wnoszenie składek, które określa Statut Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawą do naliczania składek jest Uchwała nr XXXII/3/2018 XXXII Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie trybu ustalania składek członkowskich. Składka jest naliczana w zależności od liczby mieszkańców danej gminy poprzez wskaźnik wynoszący w 2023 roku - 0,4788 zł. Członkowie Związku płacą składki od 1 dnia miesiąca, w którym nastąpiło przyjęcie do związku w wysokości 1/12 składki rocznej pomnożonej przez ilość miesięcy pozostałych do końca roku kalendarzowego. Składki płatne są w dwóch półrocznych ratach tj. do 15 stycznia i 15 lipca danego roku.
Dla Gminy Mirosławiec koszt składki członkowskiej na 2023 r. wynosi 838.89 zł.
Z uwagi na powyższe argumenty należy stwierdzić, że przystąpienie do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej niewątpliwie leży w interesie naszej gminy.
Zgodnie z § 10 ust 2 Uchwały nr XXXVI/3/2022 Zgromadzenia Ogólnego  Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia nowej treści Statutu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, warunkiem przystąpienia do Związku jest podjęcie stosownej uchwały przez zainteresowaną gminę. W poczet członków przyjmuje Zarząd Związku, który w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały informuje nowego członka o decyzji.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne. 

Załączniki

Powiadom znajomego