W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 30 stycznia 2023 r.
w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury
Na podstawie  art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz art. 13 ust. 1, 2,7 i 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 2393), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W celu efektywnego wykonywania zadań Gminy Mirosławiec zmierzających do zaspokajania potrzeb wspólnoty w zakresie kultury zamierza się połączyć od dnia 1 stycznia 2024 roku samorządowe instytucje kultury: Bibliotekę Publiczną w Mirosławcu oraz Ośrodek Kultury w Mirosławcu, dla których organizatorem jest Gmina Mirosławiec.
2. W  wyniku połączenia instytucji, o których mowa w ust. 1 utworzona zostanie samorządowa  instytucja kultury, działająca pod nazwą: Centrum Kultury w Mirosławcu.
3. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań Biblioteki Publicznej z siedzibą w Mirosławcu oraz Ośrodka Kultury w Mirosławcu.
4. Przedmiotem działalności nowo powstałej samorządowej instytucji kultury, o której mowa w ust. 2 będzie wykonywanie dotychczasowych zadań połączonych samorządowych instytucji kultury, określonych w ust. 1.
§ 2. Niniejszą uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się  w celu zasięgnięcia opinii:
1. Krajowej Radzie Bibliotecznej,
2. Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie.
§ 3. Zobowiązuje się Burmistrza Mirosławca, po uzyskaniu opinii, o których mowa w § 2, do wystąpienia z wnioskiem do właściwego ministra do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, o wyrażenie zgody na połączenie samorządowych instytucji kultury, o których mowa w § 1 ust. 1.
§ 4. Treść uchwały wraz z uzasadnieniem podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach "Biblioteka może stanowić samodzielną jednostkę organizacyjną albo wchodzić w skład innej jednostki". Artykuł 18 ust. 3 ww. ustawy stanowi, że "Biblioteka publiczna może stanowić samodzielną instytucję kultury albo wchodzić w skład innej instytucji kultury, w tym powstałej w wyniku połączenia, o którym mowa w art. 13 ust. 7." W art. 13 ust. 7 ww. ustawy określono możliwość połączenia biblioteki publicznej z innymi instytucjami kultury, "jeżeli połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań", zobowiązując jednocześnie samorządy podejmujące się procesu połączenia do zachowania odpowiedniej procedury, tj. na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu, podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem (art. 13 ust. 2 ustawy o bibliotekach). Ponadto na organizatorze przy połączeniu biblioteki z inną instytucją kultury ciąży obowiązek zasięgnięcia opinii Krajowej Rady Bibliotecznej i Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie oraz uzyskanie zgody w tym zakresie od ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Wskazać należy, że niniejsza uchwała w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury podejmowana jest na ponad 6 miesięcy przed planowanym połączeniem instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Mirosławiec (planowany termin połączenia to: 01.01.2024 r.).
Gmina Mirosławiec jest organizatorem dwóch instytucji kultury: Biblioteki Publicznej w Mirosławcu oraz Ośrodka Kultury w Mirosławcu. Zamiar połączenia tych dwóch instytucji kultury związany jest z dążeniem do bardziej efektywnego wykonywania zadań gminy w zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej w sferze biblioteczno - kulturalnej, a także uproszczenia struktur zarządzania w instytucjach kultury, z uwzględnieniem potrzeb m.in. czytelniczych i edukacyjnych mieszkańców, zgodnych z obecnym statutem biblioteki, jak również ośrodka kultury.
W wyniku połączenia obu instytucji nie ulegnie obniżeniu jakość świadczonych usług, a pozwoli ono bardziej efektywnie wykonywać zadania gminy w sferze czytelnictwa i jego upowszechniania, kultury oraz pielęgnacji polskich tradycji narodowych. Współpraca obu tych instytucji jest prowadzona od lat przy wielu wydarzeniach.
Finansowanie działalności bibliotecznej zostanie na poziomie nie niższym, jak dotychczas. Jednocześnie zostaną zagwarantowane wymagania organizacyjne określone ustawą o bibliotekach, w powiązaniu z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Nie ulegnie ograniczeniu obecna działalność statutowa biblioteki m.in. gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, udostępniania zbiorów na miejscu i wypożyczania ich na zewnątrz. Zadania biblioteki będą realizowane na dotychczasowym poziomie i nie ulegnie zmianie sposób dogodnego dostępu do materiałów bibliotecznych. Nadmienić  należy, iż połączenie nie spowoduje ujemnych konsekwencji dla dyrektora biblioteki, gdyż w 2023 r. przechodzi na emeryturę. Jednak aby skutecznie koordynować działaniami z zakresu biblioteki i czytelnictwa, w schemacie organizacyjnym nowej instytucji kultury powstałej w wyniku połączenia biblioteki i ośrodka kultury, będzie wyznaczona osoba, która na stanowisku kierowniczym, odpowiedzialna za funkcjonowanie oraz wypełnianie zadań określonych przepisami ustawy o bibliotekach. 
Podejmowane działania nie spowodują zmniejszenia ilości pracowników Biblioteki. Co więcej, w wyniku połączenia będzie możliwe racjonalne wykorzystanie istniejącego jej potencjału ludzkiego i materialnego, m.in. sprawniejsza organizacja zastępstw i kierowania pracowników do wykonywania określonych prac, wymagających w danym momencie większego zaangażowania. Nowo powstała (jedna) instytucja umożliwi planowanie rocznej pracy, jako jednego podmiotu, przy realizacji jednego budżetu, generującego niższe koszty operacyjne. Personel oraz mienie obu instytucji zostaną połączone, co pozwoli na funkcjonowanie jednej sprawnej obsługi finansowo - księgowej i kadrowo-organizacyjnej. Jest to niejako wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom ustawodawcy, który nowelizacją przepisów ustawy o samorządzie gminnym i niektórych innych ustaw (Dz.U.2015 poz. 1045 ze zm.), z dniem 1 stycznia 2016 r. pozwolił jednostkom na wszystkich poziomach, w tym gminnym, tworzyć centra usług wspólnych po to, żeby zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną. Co prawda, poczynając kroki utworzenia jednej instytucji kultury, nie tworzymy centrum usług wspólnych, jednak działania te są centralizacją instytucji, aby zracjonalizować ich funkcjonowanie oraz obniżyć koszty funkcjonowania. Pozytywnym następstwem powyższych zmian, będzie także odciążenie biblioteki od sprawozdań m. in. z kontroli zarządczej, monitoringu sprawozdawczego z zakresu ochrony danych osobowych, co pozwoli na większe zaangażowanie w pracę z czytelnikami.
Obecnie dwie instytucje zmuszone są do pokrywania osobno kosztów: BHP, PPOŻ, inspektora ochrony danych osobowych, obsługi księgowej a także opłat abonamentowych za: internet, telefon, usługi hostingowe, serwis finansowo - księgowy, obsługę informatyczną. Co więcej, z uwagi na fakt, że obie instytucje obecnie zajmują jeden budynek, część wymaganych prawem dokumentów, jak przegląd budowlany, ppoż, kominiarski nie jest możliwy do wykonania z podziałem na te dwie instytucje osobno. Ich zespolenie jest tym bardziej racjonalne, iż od wielu lat biblioteka korzysta z mediów (woda, ogrzewanie, prąd) a także usługi wywozu odpadów udostępnianych przez ośrodek kultury, co powoduje utrudnienia w rozliczeniach finansowych.  Ich zespolenie pozwoli także na uniknięcie powielania czynności i zmniejszeniu tym samym niepotrzebnych kosztów. Oszczędności mogą pojawić się również w obszarze stosowanych narzędzi informatycznych, gdyż wybór jednego rozwiązania obniży koszty zakupu produktów z tego samego zakresu, czy usług oprogramowania, systemów zabezpieczeń, obiegu dokumentów itp. Taka "centralizacja" usług pozwoli na racjonalne i przejrzyste zorganizowanie wszystkich procesów i procedur zarządczych.
Połączenie ww. instytucji jest w pełni uzasadnione merytorycznie. Stworzenie na bazie istniejącej struktury jednej, silnej i prężnie działającej instytucji kultury pozwoli wypracować wspólną politykę, realizującą cele statutowe biblioteki, ośrodka kultury oraz wspólny i spójny roczny program działalności. Ponadto połączenie zapewni koordynację podejmowanych działań w obszarze czytelnictwa, kultury i pamięci historycznej, przy pełnym wykorzystaniu potencjału kadrowego i bazy obu tych instytucji. Takie działania pozwolą  lepiej wykorzystać zasoby kadrowe oraz skoncentrować się na realizacji statutowych działań merytorycznych, co przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług.
Nadmienić należy, iż od początku funkcjonowania Biblioteka Publiczna w Mirosławcu wchodziła w skład Ośrodka Kultury. Następnie, na podstawie obowiązujących przepisów prawa Gmina była zobligowana do ich podziału, ponieważ biblioteka nie mogla wchodzić w skład innej instytucji. Z tego względu 27 lutego 2012 r. Rada Miejska w Mirosławcu podjęła Uchwałę nr XVI/129/12 Akt utworzenia samorządowej instytucji kultury oraz nadania jej statutu, na podstawie której z dniem 1 marca 2012 r. została utworzona Biblioteka Publiczna w Mirosławcu - jako osobna instytucja kultury. Reasumując biblioteka jest samodzielną instytucją kultury stosunkowo niedawno, a niewiele, ponad 10 letnie jej samodzielne funkcjonowanie nie stworzyło fundamentalnej i znaczącej "historii" jej samodzielnego istnienia. Co więcej, dla większości społeczeństwa jest to instytucja, która utożsamiana jest przez zajmowaną siedzibę właśnie z Ośrodkiem Kultury, a nie jako osobny podmiot na gruncie prawa. Tym bardziej  uważamy za zasadne usystematyzowanie organizacyjne, co jednocześnie wyjdzie na wprost oczekiwaniom mieszkańców, wobec tych obu instytucji. Wspólne, perspektywiczne planowanie umożliwi również podejmowanie działań rozwojowych, wdrażanie zmian, a także wprowadzenie i wypracowanie jednego elementu komunikowania się jednej instytucji ze społecznością i budowaniem jej wizerunku, w tym za pomocą np. mediów społecznościowych (dla przykładu na platformie społecznościowej pn. Facebook profil Ośrodka Kultury w Mirosławcu obserwuje 1880 osób, natomiast Bibliotekę Publiczną w Mirosławcu 608 osób). Usystematyzowanie działań i priorytetów pod kątem skutecznych narzędzi informacyjnych a także marketingowych ułatwi pogodzenie oczekiwań wobec instytucji kultury względem społeczności lokalnej, stając się na swój sposób konkurencyjną na rynku usług kulturalnych, a tym samym bardziej efektywną.
Mając na uwadze cel połączenia Biblioteki i Ośrodka Kultury, wymagania stawiane tym dwóm instytucjom, w tym bibliotekom publicznym, skutki prawne, finansowe i organizacyjne połączenia obu instytucji oraz ocenę wpływu na wykonywanie dotychczasowych zadań, podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Miejską w Mirosławcu jest w pełni uzasadnione.

Załączniki

Powiadom znajomego