W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 30 stycznia 2023 r.
w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 39a ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089) oraz § 2 rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 ze zm.) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się stawkę za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianą przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców w wysokości:
1)dla pojazdu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,89 zł,
2)dla pojazdu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 1,15 zł.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XLVIII/373/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie
Zgodnie z art.39a ust.1 Prawa oświatowego - obowiązki, o których mowa w art.32 ust.6 i art.39 ust.4, gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następować będzie w wysokości określonej według ustalonego przez ustawodawcę wzoru, którego jednym z czynników jest stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu.
W związku z aktualnym brzmieniem art. 39a ust. 3 ustawy Prawo oświatowe stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu określa rada gminy, w drodze uchwały, przy czym stawka ta nie może być  niższa niż stawka określona w przepisach § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 5) zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy zmieniony został § 2 powyższego rozporządzenia, który ustala następujące stawki:
a) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,89 zł,
b) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 1,15 zł,
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne i konieczne.

Załączniki

Powiadom znajomego