W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 30 stycznia 2023 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                      (Dz. U . z 2023 r. poz. 40), art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1, 66, 1079, 1692, 1700, 1812, 1967, 2127, 2140 i 2754) w związku z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007 oraz z 2022 r. poz. 1287) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków za udzielone świadczenie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz za udzielone świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla rodzin i osób wymienionych w wieloletnim rządowym programie "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wysokości 200 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
§ 2. Traci moc uchwała Nr II/27/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych  wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.). Kryterium to, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,  od 1 stycznia 2022 r. wynosi 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej  i 600 zł na osobę w rodzinie.
Rządowy program ustanowiony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007) przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.
Zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wydatki na zasiłki i pomoc rzeczową podlegają zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kryterium dochodowe. W świetle ust. 4 przywołanego artykułu ustawy rada gminy określa zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.
Zgodnie z zapisami uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. zmienionej Uchwałą Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022r. (M.P. z 2022 r. poz. 264) w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1   cytowanej ustawy do wysokości 200%  kryterium, jest uchwalenie przez gminę stosownej uchwały na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy podwyższającej kryterium dochodowe do 200%,  tj. do wysokości, od której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielone świadczenie w formie posiłku albo za udzielone świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

Załączniki

Powiadom znajomego