W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 30 stycznia 2023 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                      (Dz. U . z 2023 r. poz. 40), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1, 66, 1079, 1692, 1700, 1812, 1967, 2127, 2140 i 2754) w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007 oraz z 2022 r. poz. 1287) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Podwyższa się do 200 %  kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej dla osób samotnie gospodarujących oraz dla osób w rodzinie, w celu udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom i rodzinom wymienionym w uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 spełniającym warunki otrzymania pomocy wymienione w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
§ 2. Traci moc uchwała Nr II/26/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu, "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.). Kryterium to, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,  od 1 stycznia 2022 r. wynosi 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej  i 600 zł na osobę w rodzinie.
Rządowy program ustanowiony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007) przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.
Z dniem 1 stycznia 2023 r. Uchwałą Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022r. (M.P. z 2022r. poz. 264) wprowadzono zmiany do Uchwały Nr 140 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r. poz. 1007) podwyższając kryterium dochodowe ze 150% na 200% dla osób samotnie gospodarujących oraz dla osób w rodzinie, uprawniające te osoby i rodziny do uzyskania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu”.
Wobec powyższego uzasadnione jest podjęcie uchwały podwyższającej kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania wsparcia w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu”.

Załączniki

Powiadom znajomego