W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR L/  /2022
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846 i 2185)   uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr geodezyjnym 8278, położonej w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0034, zapisanej w księdze wieczystej KO1W/00028248/6, należącej do Skarbu Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne- Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mirosławiec  w zakresie powiększenia terenu istniejącego Głównego Punktu Zasilania. 
2. Granice obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w pkt 1, określa załącznik graficzny, stanowiący integralną część niniejszej uchwały. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie
Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, ze zm.), w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów zagospodarowania i zabudowy, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Do Burmistrza Mirosławca wpłynął wniosek firmy Eurowind Energy Mirosławiec Sp. z o.o., dotyczący opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie powiększenia terenu istniejącego Głównego Punktu Zasilania. Wnioskowany teren obejmuje grunty leśne działki o numerze ewidencyjnym 8278 obręb Mirosławiec 34, gminy Mirosławiec. Rozbudowa istniejącej stacji elektroenergetycznej (Głównego Punktu Zasilania, dalej GPZ) ma na celu zwiększenie możliwości przyłączenia do funkcjonującej sieci nowych źródeł wytwórczych energii elektrycznej. Planowana inwestycja stanowi, zgodnie z przepisami w zakresie gospodarki nieruchomościami, inwestycję celu publicznego.
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przed podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego, Burmistrz Mirosławca dokonał analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego oraz ustalił niezbędny zakres prac planistycznych.
Przeprowadzone analizy wykazały zasadność merytoryczną i prawną przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego.

Załączniki

Powiadom znajomego