W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022r.

UCHWAŁA NR XLVIII/   /2022
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 listopada 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 1.103.520,88 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 515.612,50 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 101.422,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XLVII/361/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2022 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r., stanowiący załącznik nr 4.
§ 5. Traci moc załącznik nr 10 do uchwały nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2021 r.  Ustala się plan dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Mirosławiec na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r., stanowiący załącznik nr 5.
§ 6. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr XVI/354/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 września 2022 r. Ustala się plan dochodów i plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2022 r., stanowiący załącznik nr 6.
§ 7. Traci moc załącznik nr 12 do uchwały nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2021 r.  Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022r., stanowiący załącznik nr 7.
§ 8. Traci moc załącznik nr 8 do uchwały nr XLVII/361/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2022 r. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w budżecie Gminy Mirosławiec w 2022 r., stanowiący załącznik nr 8.
§ 9. Traci moc załącznik nr 16 do uchwały nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2021 r.  Ustala się plan środków przekazywanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w budżecie Gminy Mirosławiec w 2022r., stanowiący załącznik nr 9.
§ 10. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr XLVII/361/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2022 r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2022 r., stanowiący załącznik nr 10.
  § 11. Udziela się dotacji celowej dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia ambulansów w wysokości 15.000,00 zł.
§ 12. Udziela się dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu z przeznaczeniem na zadanie "Wymiana hydrantu wewnętrznego przeciwpożarowego" w wysokości 7.000,00 zł.
§ 13. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 40.141.816,67 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 5.840.564,77 zł,
b) wydatkami w kwocie 42.758.370,37 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 5.840.564,77 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 2.616.387,89 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.616.387,89 zł.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVIII/    /2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 listopada 2022 r.
Zwiększenie dochodów.
Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  1.103.520,88 zł, z tytułu ;
- wpływu odszkodowań z ubezpieczenia za zniszczenie szyb na przystankach; w Piecniku, Toporzyku i Łowiczu Wałeckim (rozdział 60020 § 0950) ogółem w wysokości 3.300,00 zł,
- wpływu odszkodowania za samochód będący na wyposażeniu OSP Mirosławiec (rozdział 75412 § 0950) w wysokości 400,00 zł,
- wpływu dodatkowych dochodów z podatku od nieruchomości za lata 2017-2018 (rozdział 75615 §§ 0310, 0910) ogółem w wysokości 605.988,00 zł,
- wpływu dodatkowych opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618 § 0480) ogółem w wysokości 11.300,88 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu (rozdział 75814 § 0920) ogółem w wysokości 77.200,00 zł,
- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 0750, 0830, 0970) ogółem w wysokości 16.232,00 zł,
- planowanych wpływów ze sprzedaży węgla na podstawie art. 5 ustawy z dnia 2 listopada 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 poz. 2236) (rozdział 85395 § 0970) w wysokości 50.000,00 zł,
- wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku dla gospodarstw domowych na miesiąc grudzień 2022r. (rozdział 85395 § 2180) w wysokości  51.000,00zł,
- zwrotów nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych, wraz z odsetkami z lat ubiegłych, działania porządkowe (rozdział 85502 zwiększenie § 0920, zmniejszenie § 0940 ) w wysokości 2.000,00 zł,
- wzrostu dotychczasowej stawki wprowadzonej od 1 września 2022r. z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (z 30 zł do 35 zł miesięcznie/osobę)  (rozdział 90002 § 0490) w kwocie 120.000,00 zł,  
- zrealizowanych dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022r. (rozdział 90002 §§ 0580, 0640, 0690, 0910) ogółem w kwocie 159.800,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej na zadanie pn. "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mirosławiec" na podstawie porozumienia z Ministerstwem Rozwoju i Technologii (rozdział 90095 § 2020) w wysokości 8.300,00 zł.
Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie 1.103.520,88 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zwiększenie wydatków.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  1.151.817,88 zł z przeznaczeniem na;
- zakup usług wymiany zniszczonych szyb na przystankach autobusowych (rozdział 60020 § 4300) ogółem w wysokości 3.300,00 zł,
- zadanie pn. "Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w  Mirosławcu" środki własne, koszt kwalifikowalny, na wykonanie robót dodatkowych (działania naprawcze) (rozdział 63095 § 6050) w wysokości 113.000,00 zł,
- montaż drzwi wewnętrznych z elektromagnesem na korytarzu Posterunku Policji zlokalizowanym w budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu (rozdział 75023 § 4300) w wysokości 25.000,00 zł,
- zadanie pn. "Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu" w związku z art. 70k pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 poz. 2267) - "w latach 2022-2027 jst obowiązana jest do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej,..." nie mniej niż 15% kwoty otrzymanej w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych tj. od kwoty 2.888.418,57 zł i tak przeznacza się na zadanie - wymiana pojazdów na nowe pojazdy z napędem hybrydowym (rozdział 75023 § 6050) kwotę 127.920,00 zł, 
- zakup usług doradztwa prawnego celem weryfikacji świadczeń z tytułu podatków i opłat (rozdział 75095 § 4300) w wysokości 172.665,00 zł,
- zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego hybrydowego" w związku z art. 70k pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 poz. 2267) - "w latach 2022-2027 jst obowiązana jest do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej,..." nie mniej niż 15% kwoty otrzymanej w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych tj. od kwoty 2.888.418,57 zł i tak przeznacza się na zadanie modernizacji lokalnych źródeł ciepła (rozdział 75095 § 6060) kwotę 192.000,00 zł,
- zakup usług remontowych (rozdział 75412 § 4270) w wysokości 400,00 zł,
- zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z tytułu zrealizowanych dochodów (rozdział 80101 § 4260) w wysokości 16.232,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia ambulansów (rozdział 85111 § 6220) w wysokości 15.000,00 zł,
- zakup materiałów na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154 § 4210) w wysokości 11.300,88 zł,
- zabezpieczenie środków na koszty zakupu węgla w ilości 25 ton u podmiotu wprowadzającego węgiel i jego dystrybucję na podstawie art. 5 ustawy z dnia 2 listopada 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 poz. 2236) (rozdział 85395 §§ 4210, 4300) ogółem w wysokości 50.000,00 zł,
- zadanie zlecone na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967) ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych za miesiąc grudzień 2022r. (rozdział 85395 §§ 3110, 4210) ogółem w wysokości 51.000,00 zł,
 - na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w związku ze zwiększoną ilością odpadów powstających w gospodarstwach domowych  (rozdział 90002 § 4300) w kwocie 317.000,00 zł,
- zadanie "Zagospodarowanie działki nr 50/28 na terenie Mirosławca Górnego" na sporządzenie dokumentacji technicznej  (rozdział 90095 § 6050) w kwocie 57.000,00 zł.
Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie  636.205,38 zł z przeznaczeniem na;
- zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek) środki własne - nadzór inwestorski (rozdział 60016 § 6050) o kwotę 56.915,00 zł,  
- zadanie pn. "Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu" środki własne (rozdział 75023 § 6050) o kwotę 127.920,00 zł, 
- zadanie pn. "Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piecniku wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu" środki własne (rozdział 75412 § 6050) o kwotę 11.000,00 zł, 
-  zadanie "Budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodarowaniem terenu" decyzja o rezygnacji z realizacji zadania (rozdział 92109 § 6050, 6058, 5059) ogółem w wysokości 440.370,38 zł.
Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 515.612,50 zł, 
zgodnie z treścią załącznika nr 2.
Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 29 listopada 2022 r. ogółem w kwocie 101.422,00 zł, z przeznaczeniem na;
- zakup druków "Zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego" (rozdział 60004 z § 4210)  w kwocie 407,00 zł,
- zadanie pn. "Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Przychodni Zdrowia w Mirosławcu„ środki własne na dokonanie podziału zakresu robót budowlanych, wynikającego z opracowanej dokumentacji projektowej, na etapy (rozdział 70005 z § 6050)  w kwocie 4.305,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miejskiego (rozdział 75023 §4010) ogółem w wysokości 22.261,00 zł,
- program do tworzenia formularzy interaktywnych w projekcie "Cyfrowa gmina" (rozdział 75023 § 4217) w wysokości 1.260,00 zł,
- wydanie informatora gminnego i wykonanie materiałów promocyjnych (rozdział 75075 § 4300) w wysokości 5.000,00 zł,
- montaż kamery na budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w celu zabezpieczenia terenu parkingu (rozdział 75495 § 6050) w wysokości 1.500,00 zł,
- zakup wykładziny z atestem dla Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu w związku z decyzją PPIS w Wałczu nakazującą poprawę warunków stanu sanitarno-technicznego w salach zajęć dzieci (rozdział 80104 § 4210) w wysokości 18.600,00 zł,
- zadanie "Zakup wyposażenia kuchennego do budynku Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu„ na wykonanie robót dodatkowych dotyczących podłączenia i uruchomienia zakupionych urządzeń (rozdział 80104 § 6050) w wysokości 20.000,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej na realizację zadania związanego z organizacją, prowadzeniem i finansowaniem nauki religii wyznania Kościoła Zielonoświątkowego w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Wałczu, na podstawie porozumienia (rozdział 80195 § 2310) o kwotę 600,00 zł,
- na zakup materiałów profilaktycznych związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154 § 4210) w wysokości 2.739,00 zł,
 - zabezpieczenie ciągłości realizacji zadań w MGOPS (rozdziały 85502, 85504 §§ 4010, 4110, 4120) ogółem w wysokości 12.050,00 zł,
- zabezpieczenie środków na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na funkcjonowanie Żłobka Bajkowo w Mirosławcu (rozdział 85516 § 2540) o kwotę 2.700,00 zł,
- na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (rozdział 90002 §§ 4010, 4110, 4120) ogółem w wysokości 3.000,00 zł,
- zabezpieczenie środków na dotację celową dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu z przeznaczeniem na zadanie "Wymiana hydrantu wewnętrznego przeciwpożarowego" (rozdział 92116 § 2800) w wysokości 7.000,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 3.       
Zmiana nazwy zadania.
Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z uwagi na zmianę zakresu przyszłych prac budowlanych;
- nazwa zadania przed zmianą; "Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu, z przebudową pomieszczeń, dostosowaniem dla niepełnosprawnych i instalacją fotowoltaiczną„
-  nazwa zadania po zmianie; "Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Przychodni Zdrowia w Mirosławcu„
Przychody i rozchody
Zwiększa się przychody ogółem w kwocie 1.542.602,43 zł, do kwoty 5.444.473,70 zł, w tym; 
- w § 903 zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, rezygnacja realizacji operacji pn. "Budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodarowaniem terenu", o kwotę 277.026,00 zł do kwoty 0,00 zł,
 - w § 905 zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, (z RFIL - korekta; było 401.196,63 zł, winno być 381.136,80zł), o kwotę 20.059,83 zł do kwoty 3.166.126,91 zł, 
- w § 957 zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.799.568,60 zł do kwoty 2.278.346,79 zł, 
Zwiększa się rozchody ogółem w kwocie 2.130.510,81 zł, do kwoty 2.828.085,81 zł, w tym; 
- w § 994 zwiększa się przelewy na rachunki lokat o kwotę 2.130.510,81zł do kwoty 2.130,510,81 zł, tytułem otrzymanych dodatkowych dochodów na rok 2022 z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma nr ST3.4753.9.2022 Ministra Finansów z dnia 30 września 2022r. (rozdział 75621 § 0010) z przeznaczeniem na pokrycie deficytu bieżącego roku 2023,
zgodnie z treścią załącznika nr 4.

Załączniki

Powiadom znajomego