W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 listopada 2022 r.
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art.37 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185) oraz § 6 Uchwały nr XXI/131/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mirosławiec (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 49 poz.1086) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala ,co następuje: 
§ 1. Wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym 11/7,położonej w miejscowości Chojnica, obręb geodezyjny Mirosławiec 0034, o powierzchni 1,1675 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wałczu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KO1W/00026656/5, stanowiącej własność Gminy Mirosławiec.
§ 2. Zwalnia Burmistrza Mirosławca z obowiązku zbycia nieruchomości opisanej w § 1 w drodze przetargu, jeśli będzie ona sprzedana na rzecz firmy ATF Spółka z o.o. Sp.K z siedzibą w Chojnicy. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Konieczność podjęcia przez Radę Miejską w Mirosławcu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy sprzedaży wynika zart.18 ust.2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym oraz art. 37 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami a ponadto z § 6 Uchwały nr XXI/131/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mirosławiec.
Przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. "podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania  lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwala rady gminy jest wymagana również w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama czynność; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy".
Nieruchomość gminna będąca przedmiotem sprzedaży została zabudowana budynkiem sortowni oraz budynkiem biurowym (portiernia) przez firmę ATF Sp. z o.o. Sp.k z siedzibą w Chojnicy na podstawie pozwolenia na budowę. Spółka wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza Mirosławca o sprzedaż nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym  11/7, na której nadal będzie prowadziła działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.
Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.

Załączniki

Powiadom znajomego