W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Mirosławiec Placówki Wsparcia Dziennego "Lotnik" działającej w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 30 sierpnia 2022 r.
w sprawie utworzenia na terenie Gminy Mirosławiec Placówki Wsparcia Dziennego "Lotnik" działającej w strukturach  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Mirosławcu


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 18 ust. 2, art. 18c ust. 1, art. 24 ust. 1 pkt 1 i  2, art. 24 ust. 5 w związku z art. 176 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 447) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. W celu wykonywania zadań własnych gminy w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dziecka tworzy się Placówkę Wsparcia Dziennego "Lotnik" prowadzoną w połączonych formach - opiekuńczej i specjalistycznej w lokalu położonym w Mirosławcu Górnym, ul. Lotnictwa Polskiego 4, 78-651 Mirosławiec Górny, zwaną dalej "Placówką".
§ 2. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat z terenu Gminy Mirosławiec, w szczególności z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
§ 3. Placówka wskazana działa w ramach struktury organizacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu, ul. Polna 23, 78-650 Mirosławiec.
§ 4. Podstawę funkcjonowania Placówki stanowi Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.
§ 5. Szczegółowe zadania oraz organizację Placówki określi Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu oraz Regulamin Placówki.
§ 6. Wsparcie świadczone przez Placówkę będzie realizowane poprzez dostosowaną
i zdiagnozowaną w kontekście potrzeb uczestników ścieżkę wsparcia.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 176 pkt 3 lit. "c" ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 447) do zadań własnych gminy należy tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym prowadzenie placówek wsparcia dziennego  oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Przedmiotem działalności placówki będzie realizacja działań socjoterapeutycznych i animacyjnych dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży. Placówka pełnić będzie również funkcję integracyjną, organizującą dzieciom czas wolny i rozwijającą ich zainteresowania. Wsparcie świadczone przez placówkę będzie realizowane poprzez dostosowaną i zdiagnozowaną w kontekście potrzeb uczestników ścieżkę wsparcia.
Placówka prowadzona będzie w formie opiekuńczo-specjalistycznej.
Na podstawie  art. 18 c ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina może połączyć utworzoną placówkę wsparcia dziennego lub inny gminny podmiot wyznaczony do pracy z rodziną z jednostką organizacyjną pomocy społecznej. Jeżeli połączenie obejmuje ośrodek pomocy społecznej, placówka wsparcia dziennego lub inny gminny podmiot wyznaczony do pracy z rodziną działa w ramach tego ośrodka. Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny jest także zadaniem MGOPS w Mirosławcu, więc uzasadnione jest, aby placówka wsparcia dziennego funkcjonowała w ramach struktury organizacyjnej tego Ośrodka.
Wobec powyższego podjecie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Załączniki

Powiadom znajomego