W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 30 sierpnia 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i 6a, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079)  oraz art. 2 ust. 3, art. 18 ust. 2, art. 18c ust. 1, art. 24 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447), w związku z art. 15 pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1, 66 i 1079) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVIII/153/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu , wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9 po pkt 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu: [Znacznik nowelizacyjny]
„12)  prowadzi Placówkę Wsparcia Dziennego.”
-  [Zakończenie nowelizacji aktu] 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 176 pkt. 3 lit „c” ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.
Celem placówki jest zapewnienie dzieciom bezpłatnej opieki po zakończonych obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w szkole. Placówka pełni również funkcję integracyjną, organizującą dzieciom czas wolny i rozwijającą ich zainteresowania. Lokalizacja oraz czas pracy placówki dostosowana będzie do lokalnych potrzeb. Placówka prowadzona będzie w formie mieszanej tj. opiekuńczo-specjalistycznej.
W myśl art.18c w/w ustawy Gmina może połączyć utworzoną placówkę wsparcia dziennego lub inny gminny podmiot wyznaczony do pracy z rodziną z jednostką organizacyjną pomocy społecznej. Jeżeli połączenie obejmuje ośrodek pomocy społecznej, placówka wsparcia dziennego lub inny gminny podmiot wyznaczony do pracy z rodziną działa w ramach tego ośrodka. Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny jest zadaniem MGOPS w Mirosławcu, stąd zasadne jest, aby tworzona placówka funkcjonowała w strukturze Ośrodka.

Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na kontynuowanie podjętych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działań w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2022-2024.

Załączniki

Powiadom znajomego