W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022r.

UCHWAŁA NR XLIII/   /2022
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583 i 1005) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 413.639,04 zł zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 582.789,04 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 132.975,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XLII/325/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 kwietnia 2022 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r., stanowiący załącznik nr 4.
§ 5. Traci moc załącznik nr 11 do uchwały nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2021 r. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w budżecie Gminy Mirosławiec w 2022 r., stanowiący załącznik nr 5.
§ 6. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIX/306/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 lutego 2022 r. Ustala się plan dochodów oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2022 r., stanowiący załącznik nr 6.
§ 7. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr XLII/325/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 kwietnia 2022 r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2022 r., stanowiący załącznik nr 7.
§ 8. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 36.812.025,90 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 5.560.401,83 zł,
b) wydatkami w kwocie 43.173.089,69 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 5.560.401,83 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 6.361.063,79 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.125.104,71 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.523.933,08 zł,
- zaciąganych pożyczek w kwocie 712.026,00 zł.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIII/    /2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 26 maja 2022 r.

Zwiększenie dochodów.
Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  413.639,04 zł, z tytułu ;
- wpływu dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z urzędów skarbowych, nieujętych w planie finansowym (rozdział 75618 § 0270) 39.681,37 zł,
 - uzyskanych odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu, nieujętych w planie finansowym (rozdział 75814 § 0920) w wysokości 13.900,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego na osobę, w ramach polityki społecznej, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz.U. poz. 583 (rozdział 85395 § 0970) w wysokości 12.780,00 zł,
- wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie - środki ochrony środowiska (rozdział 90019 §§ 0690. 0920) ogółem w kwocie 339.525,67 zł,  
- wpływu odszkodowań z ubezpieczenia za szkody (rozdziały 90095, 92601 § 0950) ogółem w kwocie 7.752,00 zł,  
Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie 413.639,04 zł,  
zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zwiększenie wydatków.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  582.789,04 zł z przeznaczeniem na;
- zadania z zakresu ochrony środowiska w związku z wpływem środków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ogółem w wysokości 339.525,67 zł, z tego w rozdziale; 
01095 - 100.000,00 zł na udrażnianie i czyszczenie rowów melioracyjnych, 
60016 - 70.000,00 zł na udrażnianie i czyszczenie przepustów drogowych, 
75495 - 30.000,00 zł w celu likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów na rozbudowę monitoringu wizyjnego  na terenie Mirosławca Górnego, 
90003 - 30.000,00 zł na oczyszczanie terenu miasta, 
90004 - 90.000,00 zł na utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni, 
90095 - 19.525,67 zł na edukację ekologiczną, 
- nowe zadanie pn. "Przebudowa chodnika na ul. Lotnictwa Polskiego w Mirosławcu Górnym (chodnik przy działce nr 50/67) na dokumentację (rozdział 60017 § 6050) w wysokości 3.075,00 zł,
- nowe zadanie pn. "Przebudowa parkingu na ul. Lotnictwa Polskiego w Mirosławcu Górnym (parking przy bloku nr 30) na dokumentację (rozdział 60017 § 6050) w wysokości 3.075,00 zł,
- zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154 §§ 4210, 4300) ogółem w wysokości 39.681,37 zł,
- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i koszty obsługi, na podstawie art. 31 ust, 1 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz.U. poz. 583 (rozdział 85395 §§ 3110, 4010, 4110, 4120) ogółem w wysokości 12.780,00 zł,
- zwiększenie wydatków (z kwoty 73.000,00 zł do kwoty 133.000,00 zł) na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki z o.o. Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Mirosławcu w celu spłat rat kapitałowych i odsetek od kredytów przypadających na rok 2022 (rozdział 90095 § 6030) w kwocie 60.000,00 zł, 
- zadanie pn. "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Orlu w zakresie wykucia otworu drzwiowego wraz z wykonaniem tarasu naziemnego" roboty i nadzór (rozdział 92109 § 6050) w wysokości 103.000,00 zł,
- dotacje celowe dla Instytucji Kultury, tj. dla; Ośrodka Kultury w Mirosławcu z przeznaczeniem na naprawę schodów w budynku Ośrodka Kultury/Biblioteki w kwocie 16.000,00 zł oraz dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu na dokumentację potrzebną do poprawienia instalacji ppoż w kwocie 1.500,00 zł (rozdziały 92109, 92116 § 2800) ogółem w wysokości 17.500,00 zł,
 - zakup materiałów i usług remontowych do naprawy ogrodzenia na Stadionie Miejskim w Mirosławcu (rozdział 92601 §§ 4210, 4270) ogółem w wysokości 4.152,00 zł.
Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 582.789,04 zł,  
zgodnie z treścią załącznika nr 2.
Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 26 maja 2022 r. ogółem w kwocie 132.975,00 zł, z przeznaczeniem na;
- zakup i transport piasku na plażę nad jezioro Harcerskie (rozdział 63095 §§ 4210, 4300) ogółem w kwocie 1.700,00 zł,
- odsetki do zapłacenia w 2022r. od zaciągniętego kredytu i pożyczek, w wyniku nagłego wzrostu stóp procentowych i wzrostu kosztów obsługi zadłużenia (rozdział 75702 § 8110) w wysokości 91.450,00 zł,
- podwyższony odpis na ZFŚS dla nauczycieli w 2022r. w jednostkach oświatowych ogółem w kwocie 39.210,00 zł; z tego;
zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Mirosławcu (rozdziały 80101, 80107, 80150 § 4440) ogółem w kwocie 13.139,00 zł,
zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Piecniku (rozdziały 80101,    80103, 80107, 80150 § 4440) ogółem w kwocie 22.476,00 zł,
zwiększenie planu finansowego w Przedszkolu „Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 § 4440) w kwocie 3.595,00 zł,
- zabezpieczenie środków na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Mirosławcu (rozdział 80104 z § 4330) w wysokości 615,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 3.       
Przychody i rozchody
Zwiększa się przychody w kwocie 169.150,00 zł, do kwoty 7.058.638,79 zł, w tym;
  - w § 957 zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 169.150,00 zł do kwoty 3.221.508,08 zł, 
zgodnie z treścią załącznika nr 4.

Załączniki

Powiadom znajomego