W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022r.

UCHWAŁA NR XLII/   /2022
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 88.321,00 zł zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 311.825,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 485.175,46 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XL/318/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2022 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r., stanowiący załącznik nr 4.
§ 5. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr XL/318/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2022 r. Ustala się plan wydatków na utrzymanie przystanków komunikacyjnych/dworców budżetu Gminy Mirosławiec w 2022 r., stanowiący załącznik nr 5.
§ 6. Traci moc załącznik nr 7 do uchwały nr XL/318/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2022 r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2022 r., stanowiący załącznik nr 6.
§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 36.338.373,41 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 5.529.538,45 zł,
b) wydatkami w kwocie 42.530.287,20 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 5.529.538,45 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 6.191.913,79 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.125.104,71 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.354.783,08 zł,
- zaciąganych pożyczek w kwocie 712.026,00 zł.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLII/    /2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zwiększenie dochodów.
Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  88.321,00 zł, z tytułu ;
- wpływu odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczenie szyb na przystanku autobusowym na Placu Wolności w Mirosławcu (rozdział 60020 § 0950) 500,00 zł,
- wpływu dochodów, dotyczących refundacji wypłaconych świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenie z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych, nieujętych w planie finansowym (rozdział 75212 § 0970) w wysokości 4.200,00 zł,
 - wpływu dochodów z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej, nieujętych w planie finansowym (rozdział 75601 § 0350) 2.400,00 zł,
- uzyskanych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, nieujętych w planie finansowym (rozdział 75615 § 0910) w wysokości 10.000,00 zł,
- uzyskanych dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych, nieujętych w planie finansowym (zwiększenie o 25.000,00 zł rozdział 75616 § 0500, zmniejszenie o 18.000,00 zł rozdział 75816 § 0500) zwiększenie ogółem w wysokości 7.000,00 zł,
- uzyskanych dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, nieujętych w planie finansowym (rozdział 75618 §§ 0490, 0920) ogółem w wysokości 26.221,00 zł,
 - środków Funduszu Pracy, zgodnie z porozumieniem z PUP Wałcz, na refundację 60% kosztów świadczeń przysługujących bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w okresie od 01.04 do 30.11.2022 r. (rozdział 85295 § 0970) w wysokości 33.000,00 zł,
- otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej od Ogólnopolskiej Fundacji na rzecz Ochrony Zwierząt "ZWIERZ" na realizację zadania dot. zabiegów kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) (rozdział 90095 § 0960) w kwocie 5.000,00 zł.
Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie 88.321,00 zł,  
zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zwiększenie wydatków.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  311.825,00 zł z przeznaczeniem na;
- zakup materiałów i wyposażenia w celu wprowadzenia stałej organizacji ruchu na drodze z Mirosławca do Mirosławca Górnego (rozdział 60016 § 4210) w wysokości 26.221,00 zł,
- naprawę uszkodzeń na przystanku autobusowym na Placu Wolności w Mirosławcu (rozdział 60020 § 4300) w wysokości 500,00 zł,
- zwiększenie wydatków w związku z koniecznością dokonania na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej obiektu; wiaty przystankowej z toaletą publiczną oraz nowego oświetlenia ulicznego na ul. Dworcowej w Mirosławcu przy zadaniu pn. „Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru ulicy Dworcowej w Mirosławcu" (rozdział 60095 § 6050) w wysokości 56,00 zł,
- zwiększenie wydatków w związku z koniecznością dokonania na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej obiektu; wiaty przystankowej z toaletą publiczną oraz nowego oświetlenia ulicznego na ul. Spokojnej w Mirosławcu przy zadaniu pn. „Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru ulicy Spokojnej w Mirosławcu" (rozdział 60095 § 6050) w wysokości 360,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zakup paliwa gazowego dla Urzędu Miejskiego w Mirosławcu,  (rozdział 75023 § 4260) w kwocie 17.000,00 zł, 
- zwiększenie wydatków na zakup energii do ogrzewania remizy OSP (rozdział 75412 § 4260) w kwocie 6.600,00 zł, 
- zadanie pn. Rozbudowa budynku remizy OSP w Mirosławcu" na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej w celu dostosowania remizy do wymagań przeciwpożarowych (rozdział 75412 § 6050) w wysokości 13.161,00 zł,
- zadanie pn. "Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła" na wykonanie robót dodatkowych (rozdział 80104 § 6050) w wysokości 120.000,00 zł,
- zwiększenie planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu na zadanie własne - prace społecznie użyteczne (rozdział 85295 § 3110)  w wysokości 33.000,00 zł,
 - zabezpieczenie dodatkowych środków z przekazanej darowizny na zadanie dot. zabiegów kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) przebywających pod opieką mieszkańców Gminy oraz ich trwałe oznakowanie, a także zabiegów kastracji i oznakowania kotów wolno żyjących (rozdział 90095 § 4300) w wysokości 5.000,00 zł,
- zadanie pn. "Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego" na podstawie podpisanej umowy o przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość zadania 152.927,00 zł, w tym środki budżetu państwa w formie refundacji w wysokości 89.927,00 zł, jednak nie więcej niż 59,05% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji (rozdział 90095 § 6058) w wysokości 89.927,00 zł,
Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 311.825,00 zł,  
zgodnie z treścią załącznika nr 2.
Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 28 kwietnia 2022 r. ogółem w kwocie 485.175,46 zł, z przeznaczeniem na;
- zadanie pn. "Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu" - przemieszczenia porządkowe (rozdział 63095 z § 6050 na § 6059) w kwocie 420.675,46 zł,
- zakup usług dotyczących zniesienia odrębności 3 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku wielorodzinnym przy ul. Plac Wolności 5 w formie aktu notarialnego (rozdział 70007 § 4300) w kwocie 1.500,00 zł,
- zadanie pn. "Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego" na podstawie podpisanej umowy o przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość zadania 152.927,00 zł, w tym środki budżetu państwa w formie refundacji w wysokości 89.927,00 zł, jednak nie więcej niż 59,05% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji (działania porządkowe dotyczące wkładu własnego rozdział 90095 z § 6050 na § 6059) w wysokości 63.000,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 3.       
Przychody i rozchody
Zwiększa się przychody w kwocie 223.504,00 zł, do kwoty 6.889.488,79 zł, w tym;
  - w § 950 zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 2.828.854,08 zł do kwoty 0,00 zł,
 - w § 957 zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 3.052.358,08 zł do kwoty 3.052.358,08 zł, 
zgodnie z treścią załącznika nr 4.

Załączniki

Powiadom znajomego