W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022r.

UCHWAŁA NR XL/   /2022
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 30 marca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 692.477,01 zł zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 1.020.921,99 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 1.300,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIX/306/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 lutego 2022 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r., stanowiący załącznik nr 4.
§ 5. Traci moc załącznik nr 7 do uchwały nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2021 r. Ustala się plan dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Gminy  Mirosławiec w 2022 r., stanowiący załącznik nr 5.
§ 6. Traci moc załącznik nr 14 do uchwały nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2021 r.  Ustala się plan wydatków na utrzymanie przystanków komunikacyjnych/dworców budżetu Gminy Mirosławiec w 2022 r., stanowiący załącznik nr 6.
§ 7. Traci moc załącznik nr 7 do uchwały nr XXXIX/306/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 lutego 2022 r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2022 r., stanowiący załącznik nr 7.
§ 8. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 35.969.392,41 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 5.349.878,45 zł,
b) wydatkami w kwocie 41.937.802,20 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 5.349.878,45 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 5.968.409,79 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.125.104,71 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.131.279,08 zł,
- zaciąganych pożyczek w kwocie 712.026,00 zł.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XL/    /2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 marca 2022 r.
Zwiększenie dochodów.
Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  733.496,92 zł, z tytułu ;
- wpływu odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczenie szyb na przystanku autobusowym w Piecniku i Toporzyku (rozdział 60020 § 0950) 822,00 zł,
- wpływu dochodów, dotyczących rozliczenia usług związanych z zarządzaniem mieszkaniowymi zasobami Gminy za 2021r., nieujętych w planie finansowym (rozdział 70004 § 0970) w wysokości 36.463,00 zł,
 - wpływu odszkodowania z ubezpieczenia za uszkodzony samochód Renault Midlum (rozdział 75412 § 0950) 7.318,00 zł,
- przyznania kwoty, na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022r., ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (rozdział 75801 § 2920) z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w wysokości 18.786,00 zł, 
- uzyskanych odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu (rozdział 75814 § 0920) w wysokości 16.000,00 zł,
- uzyskanych dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych, nieujętych w planie finansowym (rozdział 75816 § 0500) w wysokości 18.000,00 zł,
- korekty wniosku o dofinansowanie w ramach umowy o powierzenie grantu na zadanie "Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne" realizowane przez Szkołę Podstawową w Piecniku, zwiększa się kwotę dofinansowania o 1 grosz (IZ inaczej zaokrągla się kwotę dofinansowania) do łącznej kwoty 13.661,83 zł (rozdział 80195 § 2059 zwiększenie) o kwotę 107,92 zł,
  - środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" i pozytywnie rozpatrzonego wniosku (rozdział 85395 § 2057) w wysokości 610.000,00 zł,
- środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wstępnie 40 zł za osobę dziennie) (rozdział 85395 § 2170) w wysokości 26.000,00 zł,
Zmniejsza  się dochody budżetowe w kwocie  41.019,91 zł, z tytułu ;
- informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022r., o przyjętej  w ustawie budżetowej na rok 2022 ostatecznej kwocie oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Mirosławiec z kwoty 5.449.374,00 zł na kwotę 5.408.462,00 zł (rozdział 75801 § 2920) zmniejszenie o kwotę 40.912,00 zł, 
- korekty wniosku o dofinansowanie w ramach umowy o powierzenie grantu na zadanie "Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne" realizowane przez Szkołę Podstawową w Piecniku, zwiększa się kwotę dofinansowania o 1 grosz (IZ inaczej zaokrągla się kwotę dofinansowania) do łącznej kwoty 13.661,83 zł (rozdział 80195 § 2059 zmniejszenie) o kwotę 107,91 zł,
Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie 692.477,01 zł,  
zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zwiększenie wydatków.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  1.021.029,94 zł z przeznaczeniem na;
- naprawę uszkodzeń na przystankach w Piecniku i Toporzyku (rozdział 60020 § 4300) w wysokości 822,00 zł,
- zwiększenie wydatków dotyczących zmiany wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu (rozdział 75022 § 3030) w wysokości 40.500,00 zł,
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki od nich naliczane) dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, w związku z planowanymi podwyżkami od dnia 01 kwietnia 2022r. (rozdział 75023 § 4010, 4110, 4120) ogółem w kwocie 66.900,00 zł, 
- zadanie pn. "Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu wraz z otoczeniem w celu spełnienia wymogów dostępności dla osób o szczególnych potrzebach" na dokumentację (rozdział 75023 § 6050) w wysokości 40.000,00 zł,
- naprawę samochodu z otrzymanego ubezpieczenia (rozdział 75412 § 4270) w wysokości 7.318,00 zł,
- zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Mirosławcu;
1.  ze środków rezerwy części światowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół na zorganizowanie 246 godzin  dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 398 uczniów (rozdział 80101 §§ 4110, 4120, 4790) ogółem w wysokości 15.740,69 zł,
2. na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników administracji (rozdział 80101 § 4010) w wysokości 4.857,00 zł,
- zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Piecniku;
 1.  ze środków rezerwy części światowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół na zorganizowanie 48 godzin  dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 77 uczniów (rozdział 80101 §§ 4110, 4120, 4790) ogółem w wysokości 3.045,31 zł,
2. na zwiększenie wynagrodzenia pracownika administracji (rozdział 80101 § 4010) w wysokości 2.240,00 zł,
- zwiększenie planu finansowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu;
 1. na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników administracji (rozdział 80104 § 4010) w wysokości 6.747,00 zł, 
2. na zadanie pn. "Zakup wyposażenia kuchennego do budynku Przedszkola "Słoneczko w Mirosławcu" w celu poprawy jakości pracy, wydajności oraz obniżenia kosztów eksploatacji (rozdział 80104 § 6060) w wysokości 110.000,00 zł,
- aktualizację planu w związku z korektą wniosku o dofinansowanie w ramach umowy o powierzenie grantu na zadanie "Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne" realizowane przez Szkołę Podstawową w Piecniku, kwota dofinansowania zwiększona o 1 grosz (IZ inaczej zaokrągla się kwotę dofinansowania) do łącznej kwoty 13.661,83 zł. Całkowita wartość zadania 14.456,96 zł, w tym 795,13 zł wkład własny (rozdział 80195 §§ 4119, 4129, 4799) ogółem zwiększenia planu o kwotę 107,94 zł,
 - zwiększenie planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki od nich naliczane) dla pracowników, w związku z planowanymi podwyżkami od dnia 01 kwietnia 2022r.  (rozdziały 85219, 85228, 85502, 85504 §§ 4010, 4110, 4120) ogółem w wysokości 29.700,00 zł,
- na wypłatę świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (40 zł za osobę dziennie) ze środków Funduszu Pomocy (rozdział 85395 § 3030) w wysokości 26.000,00 zł,
 - zadanie pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z przyznanym dofinansowaniem na zakup 244 laptopów dla dzieci z rodzin PPGR (rozdział 85395 § 4217) w wysokości 610.000,00 zł,
- zadanie pn. "Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" przy ul. Dworcowej w Mirosławcu" dokumentacja projektowa (rozdział 90095 § 6050) w wysokości 30.000,00 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu w związku z planowanymi podwyżkami dla pracowników od dnia 01 kwietnia 2022r. mającymi na celu zmniejszenia nierówności płacowych dla osób nie objętych ustawowym wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę (rozdział 92109 § 2480) ogółem w wysokości 21.905,00 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu w związku z planowanymi podwyżkami dla pracowników od dnia 01 kwietnia 2022r. mającymi na celu zmniejszenia nierówności płacowych dla osób nie objętych ustawowym wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę (rozdział 92116 § 2480) ogółem w wysokości 5.147,00 zł,
Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie  107,95 zł z przeznaczeniem na;
- zadanie pn."Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulicy Dworcowej w Mirosławcu" w związku z dostosowaniem planu kosztów niekwalifikowalnych ponoszonych z budżetu gminy po zmianie projektu (rozdział 60095 § 6059) zmniejszenie o 0,01 zł,
- aktualizację planu w związku z korektą wniosku o dofinansowanie w ramach umowy o powierzenie grantu na zadanie "Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne" realizowane przez Szkołę Podstawową w Piecniku, kwota dofinansowania zwiększona o 1 grosz (IZ inaczej zaokrągla się kwotę dofinansowania) do łącznej kwoty 13.661,83 zł. Całkowita wartość zadania 14.456,96 zł, w tym 795,13 zł wkład własny (rozdział 80195 §§ 4117, 4127, 4797, 4799) ogółem zmniejszenia planu o kwotę 107,94 zł.
Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 1.020.921,99 zł,  
zgodnie z treścią załącznika nr 2.
Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 marca 2022 r. ogółem w kwocie 1.300,00 zł, z przeznaczeniem na;
- zabezpieczenie środków na wymianę uszkodzonej anteny monitoringu na budynku byłej Przychodni w Mirosławcu (rozdział 75495 § 4270) w kwocie 1.300,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 3.       
Przychody i rozchody
Zwiększa się przychody w kwocie 328.444,98 zł, do kwoty 6.665.984,79 zł, w tym;
  - w § 950 zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 328.444,98 zł do kwoty 2.828.854,08 zł, 
zgodnie z treścią załącznika nr 4.

Załączniki

Powiadom znajomego