W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 30 marca 2022 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) i art. 3 i art. 5 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. z 2021 r. poz. 2290) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Wyznacza się miejsce prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi, wymienionymi w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, runem leśnym i dziczyzną oraz wyrobami rękodzieła wytworzonymi w gospodarstwie rolnym a także produktami przetworzonymi z przeznaczeniem do spożycia z wykorzystaniem produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, runem leśnym lub dziczyzny - na targowisku miejskim w Mirosławcu przy ul. Spokojnej - część działki ewid. nr 171.
§ 2. Zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
§ 3. Wyznaczone miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników określa załącznik nr 2 do uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 marca 2022 r.
Regulamin handlu przez rolników i ich domowników w wyznaczonych miejscach
1. Regulamin dotyczy wyłącznie handlu zwolnionego od opłaty targowej dokonywanego przez rolników i ich domowników w piątki i soboty.
2. Na targowisku miejskim, mogą być sprzedawane produkty rolne lub spożywcze wymienione w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, runem leśnym i dziczyzną oraz wyrobami rękodzieła wytworzonymi w gospodarstwie rolnym a także produktami przetworzonymi z przeznaczeniem do spożycia z wykorzystaniem produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, runem leśnym lub dziczyzny.
3. Handel, o którym mowa w uchwale może odbywać się ze stołów - stanowisk zadaszonych oraz z koszy, skrzynek i z ręki.
4. Sprzedaż może odbywać się tylko w miejscach wyznaczonych do tego celu.
5.   Rolnicy i ich domownicy mają obowiązek:
1) zapewnić w czasie sprzedaży utrzymanie czystości i estetycznego wyglądu miejsca, w którym prowadzona jest sprzedaż,
2) prowadzić sprzedaż zgodnie z wymogami zawartymi w odrębnych przepisach, a w szczególności zgodnie z przepisami sanitarnymi i weterynaryjnymi dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
3) umieścić informację o gospodarstwie rolnym, w którym produkty zostały wytworzone,
4) po zakończeniu sprzedaży miejsce handlu winno być pozostawione w stanie czystym i uporządkowanym, a odpady i śmieci usunięte do przeznaczonych na ten cel pojemników, ustawionych na terenie targowiska.
6. Na targowisku obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych.
7.  Handel na ulicach przyległych do targowiska i drogach wewnętrznych targowiska jest zabroniony.
8. Rolnicy oraz ich domownicy przebywający na targowisku powinni wykonywać swoje czynności handlowe w taki sposób, aby nie przeszkadzać i nie zagrażać innym w sprzedaży i zakupie towarów.
9. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu mogą zostać usunięte z targowiska.

Uzasadnienie
Z dniem 1 stycznia 2022 roku weszła w życie ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Użyte w ustawie określenie „rolnik” oznacza rolnika w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266, 1535 i 1621), natomiast określenie „domownik” oznacza osobę bliską rolnikowi, która:
a) ukończyła 15 lat,
b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.
Zgodnie z art. 3 wyżej wskazanej ustawy miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników wyznacza rada gminy w drodze uchwały. Wyznaczając miejsce, o którym mowa w ust. 1, rada gminy bierze pod uwagę w szczególności dogodną komunikację, bliską lokalizację z centrum danej gminy lub miasta lub bliską lokalizację miejsc atrakcyjnych turystycznie. Przedmiotem handlu na wyznaczonych miejscach w ten sposób miejscach mogą być tylko produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym.
Zgodnie z art. 5 wyżej wskazanej ustawy rada gminy uchwala regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach, o których mowa w art. 3 ust. 1.
Wskazana wyżej ustawa nadała nowe brzmienie art. 16 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z art. 16 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się od opłaty targowej rolników i ich domowników prowadzących w piątki i soboty handel w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. z 2021 r., poz. 2290).
Poprzez niniejszą uchwałę następuje realizacja tego nowego zadania gminy. Wobec powyższego podjecie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Załączniki

Powiadom znajomego