W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2022 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 30 marca 2022 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2022 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) i art. 11 ust. 1 i art. 11a ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 572), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2022 r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 marca 2022 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2022 roku
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Mirosławcu, jednostkę  przy pomocy której Burmistrz  Mirosławca wykonuje zadania;
2) Schronisku - należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt prowadzone przez Fundację "Zawsze Razem" z siedzibą przy ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka;
3) Gospodarstwie rolnym - należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne położone na terenie gminy Mirosławiec - Kolonia Hanki 12, 78-650 Mirosławiec;
4) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mirosławiec w 2022 r.
Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU
§ 2. Celem niniejszego Programu jest:
1) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym wyłapanym z terenu Gminy Mirosławiec;
2) zapobieganie wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez kastrację i znakowanie bezdomnych oraz będących pod opieką mieszkańców Gminy Mirosławiec kotów i psów oraz kotów wolno żyjących, a także w uzasadnionych przypadkach usypianie ślepych miotów;
3) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach kotów i psów.
§ 3. 1. Zadania Programu to:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
9) zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez działania informacyjno-edukacyjne.
2. Program obejmuje znakowanie wolno żyjących kotów oraz psów i kotów mających właścicieli lub opiekunów.
3. Program obejmuje sterylizacje i kastracje psów i kotów mających właścicieli lub opiekunów.

Rozdział 3.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
§ 4. Sposób realizacji zadań:
1) Zadania uwzględnione w § 2 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 5 niniejszego programu na rok 2022 realizuje Fundacja „Zawsze Razem” poprzez przyjmowanie bezdomnych zwierząt zgodnie z zawartą umową nr 33/2021 GKS.272.33.2021.KJ z dnia 31 grudnia 2021 r. , która jest zobowiązana m.in. do:
a) wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Mirosławiec;
b) przyjmowania bezdomnych zwierząt do schroniska, w ilości według zapotrzebowania Gminy;
c) wykonywania wymaganych szczepień ochronnych, odpchlenia i odrobaczania zwierząt;
d) utrzymywania bezdomnych zwierząt w schronisku, z zapewnieniem im właściwych   warunków sanitarnych i bytowych, karmieniem zwierząt, sprawowaniem opieki weterynaryjnej (profilaktyka i leczenie);
e) przeprowadzania sterylizacji lub kastracji;
f) poszukiwania nowych właścicieli poprzez adopcję;
g) znakowania schwytanych zwierząt poprzez czipowanie psów oraz wprowadzanie numeru do bazy danych.
2) Zadania, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 i 8 realizuje lekarz weterynarii Marek Starzewski z Mirosławca na podstawie umowy nr 35/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. znak GKS.272.35.2021.KJ na wykonywanie świadczeń (usług) w zakresie:
a) znakowania zwierząt poprzez czipowanie, a w przypadku kotów wolno żyjących oznakowanie poprzez widoczne nacięcie ucha;
b) kastracji i sterylizacji wolno żyjących kotów,
c) utrzymania i opieki przez okres – w przypadku samców 1 dnia, a w przypadku samic do 5 dni po wykonanych zabiegach, w zależności od oceny lekarza weterynarii,
d) eutanazji ślepych miotów wraz z utylizacją zwłok,
e) całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt wraz z opieką po leczeniu.
3) Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Urząd, poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących oraz poprzez podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.
4) Odławianie bezdomnych zwierząt  realizuje Fundacja "Zawsze Razem", a odłowione zwierzęta umieszcza w Schronisku. Dla bezdomnych zwierząt gospodarskich Gmina zorganizuje wyłapywanie i przewóz  do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 1 pkt. 3 Programu.
5) Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych realizują:
a) Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska;
b) Lekarze weterynarii z Mirosławca, Wałcza i Kalisza Pomorskiego.
6) Zadanie ujęte w § 3 ust. 1 pkt 5 mające na celu poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych Gmina Mirosławiec będzie realizować również poprzez zamieszczanie na stronie internetowej www.miroslawiec.pl    zdjęć bezdomnych zwierząt oraz informacji o możliwości ich adopcji.
7) W odniesieniu do realizacji zadania określonego w § 3 ust. 1 pkt 7 zwierzęta gospodarskie, które:
a) uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości        ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały,
b) zostały poszkodowane w wyniku utraty właściciela,
c) zostały odebrane właścicielowi w związku z niehumanitarnym traktowaniem zwierząt oraz ich nieprawidłową opieką,
będą przekazywane do Gospodarstwa Rolnego wskazanego w § 1 ust. 3 niniejszego porozumienia, w celu zapewnienia im właściwej opieki;
8) Sterylizacja i kastracja oraz trwałe znakowanie zwierząt w Gminie Mirosławiec będzie realizowanie na poniższych zasadach:
a) w przypadku wolno żyjących kotów:
─Urząd będzie prowadził monitoring skupisk kotów wolno żyjących w zakresie kontroli populacji, tj. pojawiania się niewykastrowanych kocic lub kocurów,
─po ustaleniu konieczności odłowienia kota do kastracji, zwierzę zostanie odłowione  i przewiezione do zakładu weterynarii, w którym zostanie wykonany zabieg kastracji i znakowania,
─po zabiegu kastracji zwierzę zostanie przetrzymane w zakładzie weterynarii, według zaleceń lekarza weterynarii – samce jedna dobę, zaś samice do pięciu dób,
─zwierzę zostanie wypuszczone na wolność w miejscu dotychczasowego bytowania, jednak jeżeli kotka/kocur wykazuje znaczące oswojenie, zostanie przekazany/a do adopcji,
─podczas trwania znieczulenia do zabiegu lekarz weterynarii dokona oznakowania kotki/kocura przez widoczne nacięcie prawej małżowiny usznej (w calu zapobieżenia ponownemu odłowieniu zwierzęcia), zwierzę zostanie też zabezpieczone przed pasożytami;
b) w przypadku psów i kotów utrzymywanych przez mieszkańców Gminy Mirosławiec:
─finansowanie dotyczy wykonania zabiegów u zwierząt utrzymywanych przez osoby zamieszkujące na terenie Gminy Mirosławiec,
─warunkiem koniecznym do ubiegania się o finansowanie zadania jest złożenie w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu wniosku wraz oświadczeniem o zgodzie na wpisanie zwierzęcia i danych osobowych do bazy danych oraz okazanie przez właściciela/opiekuna zwierzęcia dowodu tożsamości oraz książeczki zdrowia zwierzęcia lub paszportu bądź innego dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia, zaś w przypadku psów przedstawienia ważnego zaświadczenie o zaszczepieniu zwierzęcia przeciwko wściekliźnie lub aktualnego wpisu w książeczce szczepień,
─wnioski będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń, przy czym mieszkaniec Gminy posiadający więcej niż jedno zwierzę może ubiegać się o wykonanie zabiegu u jednego zwierzęcia,
─w drodze wyjątku, w przypadku uprawdopodobnienia przez wnioskodawcę, że ze względu na ograniczone dochody lub trudną sytuację życiową, osoba ta nie ma możliwości pokrycia kosztów zabiegu kastracji i znakowania zwierzęcia, Burmistrz Mirosławca może wyrazić zgodę na zwiększenie liczby zwierząt dla których będzie przeznaczone dofinansowanie zabiegu,
─po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zabiegi będą wykonywane w zakładzie weterynarii, przy czym zabiegi nie będą przeprowadzane u zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów lub z uwagi na stan ich zdrowia lub wiek – decyzja o zakwalifikowaniu zwierzęcia do zabiegu należy do lekarza weterynarii;
─finansowanie zadania obejmuje koszty zabiegu kastracji zwierzęcia, łącznie z niezbędnymi badaniami, lekami/antybiotykiem i ubrankiem pooperacyjnym oraz trwałego znakowania, zaś pozostałe koszty nie zostaną objęte finansowaniem, w tym koszty dowozu zwierzęcia do gabinetu weterynaryjnego i jego odbioru;
─każde zwierzę poddane nieodpłatnie kastracji, jeżeli nie było trwale oznakowane  (mikroczipem/transponderem) i wpisane do bazy, zostanie oznakowane przez wprowadzenie pod skórę mikroczipa i wpisanie jego numeru, informacji o zwierzęciu i danych właściciela/opiekuna do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL.
Rozdział 4.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW
§ 5. Edukacja mieszkańców poprzez:
1) Zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu gminy Mirosławiec do włączenia treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami;
2) Współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy w ramach działania w tego typu organizacjach;
3) Udzielanie pomocy (rzeczowej, finansowej lub merytorycznej) przy organizowaniu konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu gminy na temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności;
4) Propagowanie adopcji zwierząt;
5) Prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji.
Rozdział 5.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 6. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z niniejszego Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2022 w kwocie 57 500,00 zł, w tym:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt - 48 000,00 zł
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie - 1 500,00 zł
3) kastracja kotów wolno żyjących oraz kotów będących pod opieką mieszkańców gminy Mirosławiec – 5 000,00 zł
4) usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, pozostałe usługi weterynaryjne - 2 000,00 zł
5) zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez działania informacyjno-edukacyjne– 1 000,00 zł
§ 7. Zadanie, w zakresie kastracji i znakowania zwierząt utrzymywanych przez mieszkańców Gminy oraz kotów wolno żyjących realizowane będzie z wykorzystaniem środków zewnętrznych uzyskanych na ten cel, przekazane w formie darowizny przez Fundację ZWIERZ w wysokości 5 000,00 zł
§ 8. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z przepisami prawa.

Uzasadnienie
Zgodnie z art.11 i 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638) zadanie publiczne gmin polega na opracowaniu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Rada Gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11a ust. 1 określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Zgodnie z zapisami ustawy zwrócono się o opinię o przedłożonym Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2022 roku do: Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałczu, Kół Łowieckich działających na terenie gminy Mirosławiec, a także organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. W terminie wskazanym w art. 11a ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt do Burmistrza Mirosławca wpłynęły dwie opinie – Koła Łowieckiego „Dzik – Otrzep” oraz Fundacji ZWIERZ.
Wskazane w § 7 niniejszej uchwały środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł przeznaczone na zadanie w zakresie kastracji i znakowania zwierząt utrzymywanych przez mieszkańców Gminy oraz kotów wolno żyjących wynikają z zawartej umowy o współpracy pomiędzy Gminą Mirosławiec a Ogólnopolską Fundacją na Rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ” z siedzibą       w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń.

Załączniki

Powiadom znajomego