W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

UCHWAŁA NR XXXIX/   /2022
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), i art. 89 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zaciąga się pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 435.000,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy zł 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła".
§ 2. Pożyczka, określona w § 1, zostanie spłacona w latach 2023-2031.
§ 3. Spłata pożyczki wraz z należnymi odsetkami zostanie sfinansowana z dochodów własnych budżetu Gminy Mirosławiec.
§ 4. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel "in blanco" wraz z deklaracją wekslową.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIX/    /2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 24 lutego 2022 r.


Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz.305 ze zm.) zawartymi w art. 89 jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na ;
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
 Gmina Mirosławiec może ubiegać się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w formie  pożyczki i dotacji na zadanie pn. "Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła", w związku z tym iż jest ono związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej. WFOŚiGW w Szczecinie wspiera projekty m.in. służące poprawie jakości powietrza, ograniczeniu zużycia energii oraz wzrostowi wykorzystania energii z odnawialnych źródeł.
Pożyczka miałaby być przeznaczona na finansowanie planowanego deficytu w 2022 roku oraz na finansowanie wydatków na powyższą inwestycję.
Planowany całkowity koszt inwestycji szacuje się na kwotę 1.435.000,00 zł, a finansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie w formie pożyczki długoterminowej ze spłatą w latach 2023-2031 w wysokości 435.000,00 zł.
 O udzieleniu dofinansowania decyduje ocena wniosku w zakresie efektu ekologicznego lub rzeczowego zadania, zgodnie z przyjętymi kryteriami.
Biorąc powyższe pod uwagę zaciągnięcie pożyczki na preferencyjnych zasadach jest celowe i uzasadnione.

Załączniki

Powiadom znajomego