W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec

UCHWAŁA NR XXXIX/   /2022
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741, poz. 784, poz. 922, poz. 1873, poz. 1986), w związku z uchwałą Nr VII/75/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec, Rada Miejska w Mirosławcu postanawia, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec, zwane dalej Studium.
§ 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1)tekst Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec, stanowiący załącznik nr 1; 
2)rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec – Uwarunkowania, skala 1:25 000, stanowiący załącznik nr 2;
3)rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec – Kierunki, skala 1:25 000, stanowiący załącznik Nr 3;
4)rysunki szczegółowe kierunków zagospodarowania przestrzennego (arkusz nr 1 – miasto Mirosławiec, arkusz nr 2 – Mirosławiec Górny, arkusz nr 3 – Orle, arkusz nr 4 – Łowicz Wałecki, arkusz nr 5 – Kalinówka, arkusz nr 6 – Hanki Kolonia, arkusz nr 7 – Jadwiżyn, arkusz nr 8 – Piecnik, arkusz nr 9 –Jabłonowo i Jabłonkowo, arkusz nr 10 – Próchnowo, arkusz nr 11 – Bronikowo, arkusz nr 12 – Sadowo, arkusz nr 13 – Toporzyk, arkusz nr 14 – Setnica, arkusz nr 15 – Hanki, arkusz nr 16 – Nieradz, arkusz nr 17 – Drzewoszewo, w skali 1:5000), stanowiące załącznik nr 4.1 – 4.17 do uchwały;
5)rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do Studium, stanowiące załącznik Nr 5; 
6)dokument elektroniczny zawierający dane przestrzenne, stanowiący załącznik nr 6. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 4. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UZASADNIENIE
Podstawą sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec jest uchwała Nr VII/75/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu  z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec. 
Studium jest dokumentem określającym kierunki polityki przestrzennej Gminy Mirosławiec. Podstawę prowadzenia polityki przestrzennej stanowiło dotychczasowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec, przyjęte jako tekst jednolity uchwałą Nr VIII/58/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia                28 maja 2015 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec. 
Niniejszy dokument został opracowany na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741, ze zm.) oraz w oparciu o przepisy wykonawcze do ww. ustawy, jakim jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z dnia 28 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1233).
Ustalenia kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec zostały opracowane w oparciu o wspomniane wyżej dokumenty strategiczne i szczegółowe, obowiązujące przepisy prawa oraz wnioski wynikające z analizy uwarunkowań stanu istniejącego, w tym dotychczasowej polityki przestrzennej gminy, wyrażonej zwłaszcza w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Gmina Mirosławiec tylko częściowo objęte są obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Ich ustalenia, w wyniku sporządzenia nowego Studium, będą wymagały punktowych zmian. Istotne dla wyznaczenia kierunków zagospodarowania gminy były wnioski wynikające z analizy uwarunkowań, w tym szczegółowych inwentaryzacji całego terenu gminy. Studium jest dokumentem sporządzonym dla całego obszaru gminy. 
Głównym jego celem jest określenie polityki przestrzennej oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego. Określenie polityki przestrzennej należy rozumieć jako formułowanie celów w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz sposobów ich osiągania z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego.
Zasadność opracowania nowego dokumentu podyktowana była koniecznością uwzględnienia w nim zmiany granic administracyjnych gminy oraz aktualizacji kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Wprowadzana zmiana ma na celu doprowadzenie Studium do zgodności ze współczesnymi wymogami dotyczącymi tego dokumentu oraz wprowadzenie zmian w kierunkach zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec. Przede wszystkim wprowadzono zmiany dotyczące ponownego rozplanowania kierunków zagospodarowania przestrzennego, co pociągało za sobą konieczność wykonania analiz demograficznych i bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę na terenie gminy. 
Na podstawie analiz ekonomicznych, środowiskowych, społecznych, prognoz demograficznych oraz możliwości finansowych gminy, ustalono maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, wyrażone w ilości powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy. Ustalono, że, maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę przekracza sumę powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy, w związku z tym istnieje możliwość uzupełnienia bilansu terenów pod zabudowę o tereny wskazane do lokalizacji nowej zabudowy poza obszarami, o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostek osadniczych, w ilości wynikającej z uzupełnionego bilansu o różnicę tych wielkości wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy i przewiduje się możliwość lokalizacji nowej zabudowy poza tymi obszarami, maksymalnie w ilości wynikającej z uzupełnionego bilansu. 
Biorąc pod uwagę wyniki ww. analiz i bilansu wyznaczono tereny, dla których przyjęto możliwość zabudowy o danej funkcji. Z wykonanego bilansu wynikało, że poza funkcją mieszkaniową, biorąc pod uwagę perspektywę najbliższych 30 lat, a także dopuszczalną tolerancję 30 %, możliwe jest powiększenie ponad obecnie przewidziane w planach miejscowych i obecnie zagospodarowanie, a nie objęte ustaleniami planów tereny – obszarów inwestycyjnych – o funkcji usługowej, produkcyjnej i turystyczno-rekreacyjnej. Obszary te wyznaczono w miejscach już rezerwowanych na te cele albo w nowych – uzbrojonych, lub łatwych i tanich do uzbrojenia, dogodnie skomunikowanych. 
Wprowadzono też bardziej elastyczne ustalenia dotyczące planowanych dróg, a zarazem fakt przewidywania w planie zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego budowy drogi ekspresowej S10 oraz obwodnicy miasta Mirosławiec w ciągu drogi krajowej nr 10. W Studium zaprezentowano 5 wariantów przebiegu planowanej drogi S10. 
W niniejszym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirosławiec, zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalono rozmieszczenie urządzeń wytwarzających energię elektryczną ze źródeł odnawialnych o mocy powyżej 100 kW. W rejonie miejscowości Hanki, Jadwiżyn i Setnica wyznacza się obszary urządzeń wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW. Dodatkowo możliwa jest lokalizacja ww. urządzeń o mocy powyżej 100 kW – ogniw fotowoltaicznych na wyznaczonych terenach produkcyjnych i usługowych (PU), w tym na dachach obiektów produkcyjnych, magazynowych i usługowych oraz terenach eksploatacji surowców naturalnych (PE) – po ich rekultywacji. Granice projektowanych obszarów tożsame są z granicami stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. 
Poza wyznaczonymi obszarami lokalizacji urządzeń wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 100 kW oraz terenami PU i PE, na których dopuszcza się lokalizację ogniw fotowoltaicznych (zgodnie z ustaleniami dla terenów PU), na terenie całej gminy dopuszcza się lokalizowanie urządzeń wytwarzających energię elektryczną ze źródeł odnawialnych w mikroinstalacjach oraz w instalacjach o mocy od 40 kW do 100 kW.
Zaktualizowano ponadto ustalenia dotyczące: ochrony środowiska, w tym zagadnienia dotyczące przyrody, udokumentowanych złóż kopalin, jak również zabytków. Przeanalizowano możliwość lokalizacji na terenie gminy obiektów służących do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Wyznaczono obszary rozmieszczenia tego typu obiektów oraz ich stref ochronnych. 
Aktualizacja Studium wiązała się także z ujęciem w nim kwestii zabezpieczenia potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa. Na terenie gminy i miasta Mirosławiec funkcjonują bowiem tereny wojskowe – jednostka wojskowa (12. Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych) oraz lotnisko wojskowe. Uwzględnione zostały aktualne granice terenów zamkniętych oraz strefy ochronne od kompleksów wojskowych, powierzchnia ograniczająca wysokość zabudowy w otoczeniu lotniska wojskowego oraz strefa zagrożenia strzelnicy. 
Ustalenia Studium obejmują obszar całej gminy Mirosławiec oraz całkowicie nową redakcję dotychczasowych ustaleń tego dokumentu. Zachowano istniejącą strukturę funkcjonalno-przestrzenną gminy, dopuszczając jej uzupełnienie o nowe tereny inwestycyjne, jak również podtrzymano zasadniczy szkielet dotychczasowych ustaleń kierunkowych Studium. Doprecyzowano poszczególne kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy, a także zweryfikowano przebiegi przyszłej drogi krajowej. W związku z ustaleniami planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza nad Gwdą PLB300012, w stosunku do poprzedniej polityki przestrzennej gminy, tereny, które dotychczas przeznaczone były pod rozwój funkcji letniskowych w rejonie jeziora Drzewoszewskiego, w niniejszym Studium pozostawiono je   w użytkowaniu rolniczym. Nowe tereny turystyczno-rekreacyjne wyznaczono w rejonie jeziora Kosiakowo w Mirosławcu. 
Ustalony układ funkcjonalno-przestrzenny regulujący wzajemne powiązania podstawowych funkcji – mieszkalnictwa, produkcji, usług, w tym turystki i zieleni, zapewnia uporządkowane kształtowanie przestrzeni gminy. 
Przyjęte rozwiązania kierunkowe wynikają z ustalonych uwarunkowań, w tym z przeprowadzonych analiz i bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę na terenie gminy (wyznaczone tereny pod zabudowę mieszczą się w odpowiednich rodzajach w wielkościach stanowiących różnicę pomiędzy zapotrzebowaniem, a zabudową już istniejącą i wyznaczoną  w planach), a także uwzględniają zmiany wprowadzone od daty uchwalenia Studium i jego późniejszej, częściowej zmiany – w aktach planistycznych i strategicznych wyższego rzędu, jak również w przepisach prawa.
Studium sporządzono zgodnie z wymaganą procedurą formalno-prawną, określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, ze zm.). W toku prowadzonej procedury planistycznej na podstawie art. 11 ww. ustawy zapewniono wszystkim zainteresowanym możliwość aktywnego uczestniczenia w sporządzaniu Studium. Potrzeby partycypacji społecznej zapewniono m.in. poprzez: 
-stosowne ogłoszenia i powiadomienia na etapie przystąpienia do sporządzenia Studium oraz jego wyłożenia do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 
-możliwość składania wniosków na etapie przystąpienia oraz na etapie skonkretyzowanego projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
-możliwość składania uwag do studium na etapie wyłożeń dokumentów do publicznego wglądu. 
Przeprowadzono wymaganą prawem dyskusję publiczną. Do wyłożonego projektu wpłynęły dwie uwagi o tożsamej treści, których nie uwzględniono. 
Ponadto przedmiotowy dokument był dostępny na bieżąco w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu oraz na stronie internetowej gminy Mirosławiec, w związku z czym możliwe było bieżące śledzenie jego zmian w toku procedury planistycznej wszystkim zainteresowanym.
W związku z wejściem w życie uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu nr XXXVIII/292/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniającej Statut Gminy Mirosławiec. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2022 poz. 142) od 25 stycznia 2022 r. GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC zmieniła nazwę na GMINA MIROSŁAWIEC. 

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

Załączniki

Powiadom znajomego