W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie opłaty miejscowej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ),  art. 17 ust. 1 art. 19 pkt 1 lit. b), pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170; Dz. U. z 2018 r., poz. 2244; Dz. U. z 2021r., poz. 401, poz. 1558) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r., poz. 1540, poz. 1598; z 2020 r., poz. 2320) oraz uchwały Nr XXVII/160/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia  18 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Województwa  Zachodniopomorskiego  z 2008 r., Nr 87, poz. 1839) uchwala się, co następuje: 
§ 1. 1. Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Mirosławcu: 
1) wprowadza opłatę miejscową;
2) określa wysokość stawki opłaty miejscowej, 
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty miejscowej, 
4)  zarządza pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso;
 5)  wprowadza obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej  oraz określa szczegółowy  zakres danych zawartych w tej ewidencji uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego poboru opłaty miejscowej.
§ 2.  Wprowadza się opłatę miejscową na terenie miejscowości określonych w Uchwale Nr XXVII/160/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia  18 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Województwa  Zachodniopomorskiego  z 2008 r. Nr 87, poz. 1839) .
§ 3.  Opłata miejscowa wynosi 2,50 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
§ 4.  Opłata jest płatna za każdą rozpoczętą dobę pobytu, bez wezwania na rachunek  bankowy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020, z zastrzeżeniem § 5.
§ 5. 1.Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2.   Opłatę miejscową pobierają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, kwatery, wynajmujące domy letniskowe itp. od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych  w miejscowościach: Łowicz Wałecki, Drzewoszewo, Orle, Piecnik i Mirosławiec. 
3.   Pobór opłaty miejscowej powierza się niżej wymienionym : 
1) osobom fizycznym: 
a) Wandzie i Tadeuszowi  Niedźwiedź 
b) Renacie Wilk
c)  Wandzie i Wiesławowi Wójcik
d) Grażynie i Zdzisławowi Kugiel.

2) osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej: 
a) SIGNIFY POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Pile;
b) Wytwórni Podkładów Strunobetonowych  S.A. z siedzibą w Mirosławiu Ujskim; 
c) Klubowi Żeglarskiemu KLIWER z siedzibą w Pile; 
§ 6.  Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokość 25 % zainkasowanych 
i terminowo odprowadzonych opłat. 
§ 7.  Inkasenci pobierający opłatę miejscową zobowiązani są wpłacić ją na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020 w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę. 
§ 8.  Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób, 
o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązanych do  uiszczenia opłaty miejscowej. Ewidencja powinna zawierać:
- imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty,
- liczbę dni, za które opłata jest pobierana,
- właściwą stawkę opłaty za każdą rozpoczętą dobę pobytu,
- łączną kwotę  opłaty miejscowej pobraną za cały okres pobytu od danej osoby.
§ 9.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca. 
§ 10. Traci moc uchwała Nr XXIV/199/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 października 
2020 r. w sprawie opłaty miejscowej. 
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr  ............................
z dnia  ..........  października 2021 roku

 w sprawie opłaty miejscowej

Projekt uchwały przewiduje wprowadzenie na terenie gminy i miasta Mirosławiec opłaty miejscowej.
Nadanie przez art. 9 pkt 11 lit.a ustawy z dnia 25.06.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 446), nowego brzmienia art. 17 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.:Dz. U z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2016 r.  wprowadza możliwość fakultatywnego  poboru opłaty miejscowej.
Poprzez nowe brzmienie art. 19 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada zyskała możliwość zobowiązania inkasentów opłaty miejscowej do prowadzenia ewidencji osób mających obowiązek jej zapłaty oraz określenia zakresu danych jakie powinny się w takich ewidencjach znajdować. 

Projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej przewiduje stawkę w wysokości 2,50 zł za każda rozpoczętą dobę i nie przekracza granicy górnej  stawki kwotowej tj. 2,50 zł  podanej w obwieszczeniu Ministra Finansów , Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2022 r. (M.P.z 2021 r., poz. 724).
Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane