W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie opłaty targowej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170; Dz. U. z 2018 r., poz. 2244; z 2021 r. poz. 401, poz. 1558) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r., poz. 1540, poz. 1598; z 2020 r., poz. 2320) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Mirosławcu:
1) wprowadza opłatę targową;
2) określa wysokość stawek opłaty targowej;
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,
4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.
§ 2. Na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec wprowadza się opłatę targową.
§ 3. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy 
 i Miasta Mirosławiec w wysokości 852,75 zł.
2. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży z:
1) wózka ręcznego, ręki , kosza, torby - 6,00 zł;
2) samochodu osobowego, innych samochodów, przyczep, naczep - 42,00 zł;
3) stołu - 29,00 zł,
4) straganu , w przypadku sprzedaży pozostałej - 35,00 zł.
§ 4. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.
§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata jest płatna, bez wezwania, na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020,
z zastrzeżeniem § 6.
§ 6. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Pobór opłaty targowej na terenie targowiska miejskiego w Mirosławcu powierza się Pani Teresie Olszewskiej zwanej dalej „inkasentem”.
3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta , o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 40 % pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.
4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrał opłatę targową na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020 .
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XXIV/198/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie opłaty targowej.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr  ........................
z dnia ........... października 2021 roku

 w sprawie opłaty targowej

Projekt uchwały przewiduje wprowadzenie na terenie gminy i miasta Mirosławiec opłaty targowej.
Nadanie przez art. 9 pkt 10 ustawy z dnia 25.06.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1045) nowego brzmienia art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych (t.j.:Dz. U z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2016 r.  wprowadza możliwość fakultatywnego  poboru opłaty targowej.
Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej przewiduje wzrost stawek dziennej opłaty targowej o 7 %  w porównaniu z rokiem 2021.  Proponowane stawki opłaty targowej nie przekraczają granicy górnej dziennej stawki kwotowej tj. 852,75 zł  podanej w obwieszczeniu Ministra  Finansów , Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 r. (M.P. z 2021 r., poz. 724).

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane