W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej niektórych dróg na terenie gminy Mirosławiec

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 września 2021 r.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej niektórych dróg na terenie gminy Mirosławiec


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i  art. 10 ust 1, 2 i 3 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 i 1595) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Wałczu, Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Pozbawia się dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej następujące drogi stanowiące działki:

Lp Rejon dróg Droga Nr działki w Uchwale nr XXIII/131/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 czerwca 2001 Nr działki po podziale Powierzchnia w m² Nr księgi wieczystej Adres
1. Mirosławiec Mirosławiec 577 577/2 70 KO1W/00013840/8 ul. Polna
2. Mirosławiec Mirosławiec - obręb 34 28   2059 KO1W/00037893/8  § 2. Położenie dróg wskazanych w §1 określają załączniki graficzne do niniejszej uchwały nr 1 i 2, w których obszary wyłączone zaznaczone są kolorem żółtym.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE
Ujęte w § 1 niniejszej uchwały  drogi publiczne gminne zostały  Uchwałą Rady Gminy i Miasta Mirosławiec nr XXIII/131/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. zaliczone do kategorii dróg gminnych publicznych. Drogi (działki) te, mimo ujęcia ich w w/w uchwale, nigdy nie były wykorzystywane jako drogi publiczne.  Należy nadmienić, że drogi te nie są i nigdy nie były utrzymywane jako drogi i nie mają innych znamion użytkowania ich jako drogi publiczne. Potrzeba pozbawienia ich kategorii drogi publicznej poprzez wyłączenie  z użytkowania jako drogi publiczne wynika z faktu, że zostały one częściowo zużytkowane przez osoby fizyczne, które wyraziły wolę zakupu zajętych przez nich dróg. Zasadne jest więc pozbawienie kategorii dróg publicznych przedmiotowych dróg celem uregulowania ich stanu prawnego i faktycznego.
 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o drogach publicznych organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii. Zgodnie z art. 10 ust. 2 w/w ustawy pozbawienie drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii. Zaliczenie i pozbawienie kategorii dróg gminnych jest kompetencją Rady Miejskiej w Mirosławcu po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu tj. Zarządu Powiatu Wałeckiego. Opinia Zarządu Powiatu w Wałczu została określona w Uchwale nr  ................... z dnia  ............ r. w sprawie opinii w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi gminnej niektórych dróg na terenie gminy Mirosławiec  jako pozytywna.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Załączniki

Powiadom znajomego