W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.

UCHWAŁA NR XXXIV/    /2021
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę 108.782,78 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę 56.282,78 zł,  zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 600,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIII/254/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 20 lipca 2021 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r., stanowiący załącznik nr 4.
§ 5. Traci moc załącznik nr 8 do uchwały nr XXXIII/254/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 20 lipca 2021 r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie  Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r., stanowiący załącznik nr 5.
§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 36.410.411,07 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 8.870.839,56 zł,
b) wydatkami w kwocie 39.594.488,68 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 8.870.839,56 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 3.184.077,61 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1  pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.705.752,48 zł,
- wolnych środków w kwocie 1.478.325,13 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV/    /2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 sierpnia 2021 r.
Zwiększenie dochodów.
Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  108.782,78 zł, z tytułu ;
- odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczenie szyby na przystanku w Piecniku (rozdział 60004 § 0950) w wysokości 1.888,00 zł,
- wpływu środków ze sprzedaży 4 działek drogowych, które nie zostały ujęte w planie dochodów (rozdział 60016 § 0770) w wysokości 52.500,00 zł,
- zakwalifikowania zadania do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021r. (na podstawie naboru z dnia 8 marca 2021r. na zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych, w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych) - pn. "Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Polnej w Mirosławcu wraz z oznakowaniem" (rozdział 60016 § 6350) w wysokości 24.691,07 zł,
- odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczenie ogrodzenia betonowego przy OSP w Mirosławcu (rozdział 75412 § 0950) w wysokości 1.580,00 zł,
- wpływu odsetek od środków przekazywanych na rachunki lokat, które nie zostały ujęte w planie dochodów (rozdział 75814 § 0920) w wysokości 4.000,00 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - przemieszczenia porządkowe na nowy paragraf dochodów (rozdział 75814 zmniejszenie § 6280 zwiększenie § 6100) w wysokości planu 500.000,00 zł,
- dotacji z Gminy Tuczno na realizację zadania dotyczącego dowozu uczniów - przemieszczenia porządkowe środków; zmniejszenie zadań własnych, zwiększenie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (rozdział 80195 § 2310) w wysokości planu 11.595,00 zł,
- środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - przemieszczenia porządkowe na nowy paragraf dochodów oraz  zmiana z zadań własnych na zadania mające charakter zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (rozdział 85195 z § 0970 na § 2180) ogółem w kwocie 27.054,00 zł, w tym na;
1) organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w wysokości 17.054,00 zł,
2) organizację działań promujących, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 w wysokości 10.000,00 zł,
- dotacji celowej na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2020r. poz. 1329) oraz na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.11.38.2021.EM z dnia 5 sierpnia 2021r. (rozdział 85502 § 2010) w wysokości 4.123,71 zł,
- wpływu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2021" (rozdział 90095 § 6300) ogółem w wysokości 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów pn.;
1) Rozbudowa placu zabaw we wsi Toporzyk - w wysokości 10.000,00 zł,
2) Rozbudowa placu zabaw we wsi Hanki - w wysokości 10.000,00 zł.
Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie 108.782,78 zł,  
zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zwiększenie wydatków.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  56.282,78 zł z przeznaczeniem na;
- wymianę uszkodzonej szyby na przystanku w Piecniku w związku z otrzymanym odszkodowaniem z ubezpieczenia (rozdział 60004 § 4300) w wysokości 1.888,00 zł,
- zadanie pn. „Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Polnej w Mirosławcu wraz z oznakowaniem” (rozdział 60016 § 6050) w związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021r. w wysokości 24.691,07 zł, i z udziałem własnym w kwocie 8.500,00zł  (rozdział 60016 § 6050) ogółem zaplanowano środki w wysokości 33.191,07 zł,
- naprawę ogrodzenia betonowego przy OSP w Mirosławcu w związku z otrzymanym odszkodowaniem z ubezpieczenia (rozdział 70005 § 4270) w wysokości 1.580,00 zł,
- sporządzenie audytu energetycznego, studium wykonalności, opinii chiropterologicznej przy zadaniu pn. „Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko” w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła" (rozdział 80104 § 4300) w wysokości 15.500,00 zł,
- realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - przemieszczenia porządkowe na właściwy rozdział klasyfikacji budżetowej oraz  zmiana zadań z własnych na zadania mające charakter zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (z rozdziału 75023 na rozdział 85195 z §§  4010, 4110, 4210, 4300) ogółem w kwocie 27.054,00 zł, w tym na;
1) organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w wysokości 17.054,00 zł,
2) organizację działań promujących, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 w wysokości 10.000,00 zł,
- realizację wypłaty jednorazowego świadczenia i kosztów obsługi, na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2020r. poz. 1329)  (rozdział 85502 §§ 3110, 4010) w wysokości 4.123,71 zł,
Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 56.282,78 zł,  
zgodnie z treścią załącznika nr 2.
Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania (działania porządkowe) na dzień 27 sierpnia 2021 r. ogółem w kwocie 600,00 zł, 
- zgodnie z treścią załącznika nr 3.       
Zmiana nazw zadań
W związku z podjętymi działaniami dotyczącymi złożenia wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych zmienia się nazwy zadań;
1)  nazwa zadania przed zmianą;
- „Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej",
nazwa zadania po zmianie; 
- „Termomodernizacja budynku po byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu z przebudową pomieszczeń, dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych i instalacją fotowoltaiczną",
Przychody i rozchody
Zmniejsza się przychody w kwocie 52.500,00 zł, do kwoty 4.628.094,54 zł, w tym;
- w § 957 zmniejsza się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2.974.842,06 zł do kwoty 0,00 zł - jako niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetu z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w związku z otrzymaną opinią nr WI.0542.PZ.3.EB.2021 z dnia 17.08.2021r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie stosowania przepisów o finansach publicznych,
 - w § 950 zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 2.922.342,06 zł do kwoty 2.922.342,06 zł zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 4.

Załączniki

Powiadom znajomego