W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wałeckiemu.

UCHWAŁA NR XXXII/   /2021
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wałeckiemu.


Na podstawie art. 10 ust. 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713, poz.1378; z 2021 r. poz.1038) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Postanawia się udzielić pomocy rzeczowej Powiatowi Wałeckiemu w 2021r. w formie przekazania kruszywa łamanego 31,5/50,0 mm (tłuczeń kolejowy) o wartości 258 300,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta zł 00 gr.) z przeznaczeniem na wykonanie zadania publicznego pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 2306z na odcinku od drogi krajowej nr 10 do miejscowości Lipie w powiecie wałeckim”.
§ 2. Szczegółowe zasady dotyczące udzielenia pomocy rzeczowej określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec a Powiatem Wałeckim.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.) - gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy. W świetle art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305) - z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. Podstawą udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 1, jest umowa (ust.2). Jednocześnie według art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych - wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Przedmiotowa uchwała zakłada udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Wałeckiego  na wykonanie zadania publicznego pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 2306z na odcinku od drogi krajowej nr 10 do miejscowości Lipie w powiecie wałeckim”. Mając na uwadze fakt, iż w katalogu zadań własnych powiatu o charakterze ponadgminnym wymienione zostały zadania z zakresu dróg publicznych za zasadne i celowe należy uznać udzielenie pomocy rzeczowej na realizację tego przedsięwzięcia. Podjęcie przedkładanej uchwały uważa się za uzasadnione pod względem faktycznym i prawnym. 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego