W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42

fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40

Serwis www: miroslawiec.pl 


TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  

email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18

REGON: 570791508

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego


Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego - wkład własny na realizację programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców powiatu wałeckiego na lata 2020 - 2022" w 2021 r.
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy na 2021 rok w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100 gr.).
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Wałeckim a Gminą i Miastem Mirosławiec.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
W dniu 7 czerwca 2021 r. Starosta Wałecki zwrócił się z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadania - wkład własny do realizacji programu profilaktyki zdrowotnej pn. "Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców powiatu wałeckiego na lata 2020 - 2022" w 2021 r. (wkład własny wynosi - 101 810,00 zł, dofinansowanie NFZ - 54 540,00 zł)
Celami szczegółowymi realizacji programu profilaktyki zdrowotnej jest:
1) poprawa diagnostyki i leczenia osteoporozy w powiecie wałeckim, poprzez wprowadzenie skutecznego schematu postępowania dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i lekarzy rodzinnych, w zakresie identyfikacji pacjentów zagrożonych wysokim ryzykiem złamań niskoenergetycznych i identyfikacji osób z dokonanymi już złamaniami;
2) podniesienie kwalifikacji (wiedzy, umiejętności ) personelu medycznego (czyli lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów pracujących w oddziale ortopedii ) w zakresie oceny ryzyka złamań (zastosowanie FRAX), wykrywania dokonanych złamań niskoenergetycznych, postępowania prewencyjnego  (eliminacja/minimalizacja czynników ryzyka złamania);
3) podniesienie świadomości pacjentów na temat ryzyka związanego z osteoporozą dzięki edukacji prowadzonej przez pielęgniarki pracujące w poradniach POZ i poradniach specjalistycznych nt. działań w zakresie aktywnej profilaktyki osteoporozy;
4) podniesienie wiedzy zdrowotnej na temat osteoporozy wśród społeczeństwa powiatu wałeckiego;
5) identyfikacja kobiet po 65 roku życia zagrożonych złamaniami niskoenergetycznymi oraz chorych po złamaniach osteoporotycznych, w celu kierowania ich do właściwych specjalistów zajmujących się diagnostyką, prewencją i leczeniem osteoporozy.
Na podstawie art. 10 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.
Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) udzielenie pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego musi być poprzedzone podjęciem stosownej uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane