W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na objęcie przez Gminę i Miasto Mirosławiec udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN -Zachodniopomorskie" sp. z o.o.

UCHWAŁA NR XXXI/     /2021
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie wyrażenie zgody na objęcie przez Gminę i Miasto Mirosławiec udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN -Zachodniopomorskie"  sp. z o.o.


Na  podstawie  art.  18 ust. 2 pkt  9 lit.  g, art 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378)  oraz  art.  9 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)  Rada  Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża  się  zgodę  na  objęcie przez  Gminę  i Miasto Mirosławiec 60 000 (sześćdziesięciu tysięcy) udziałów o wartości 50 zł (pięćdziesiąt zł) każdy w spółce pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Zachodniopomorskie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na łączną kwotę 3 mln zł  (trzech milionów złotych).
§ 2. 1. Wkład pieniężny  Gminy  i Miasta Mirosławiec  na  objęcie  60 000 (sześćdziesięciu tysięcy) udziałów  o  wartości  3 000 000,00  zł  (trzech milionów złotych)  w   kapitale  zakładowym  spółki    Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Zachodniopomorskie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nastąpi  w  gotówce.
2. Zobowiązanie Gminy i Miasta Mirosławiec z tytułu wniesienia wkładu w wysokości 3 000 000,00 zł (trzech milionów złotych)  za  objęcie  udziałów,  o których  mowa  w §  1  uchwały, zostanie  pokryte z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.
§ 3. Do  złożenia  oświadczenia  w imieniu  Gminy  i Miasta Mirosławiec  o objęciu  przez  Gminę  i Miasto Mirosławiec w  kapitale   spółki   Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Zachodniopomorskie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  60 000 (sześćdziesięciu tysięcy) udziałów o wartości  nominalnej  3 000 000,00  zł  (trzech milionów złotych)  upoważnia  się  Burmistrza Mirosławca.
§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f i g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich oraz zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta. Natomiast przepis art 58 cyt. ustawy nakazuje wskazanie źródła pokrycia zobowiązania.
Jednostki samorządu terytorialnego na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego mają możliwość ubiegania się u Ministra właściwego do spraw rozwoju, pracy i technologii o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Uzyskane  środki gminy przekazywać mają jako wkłady pieniężne spółce z przeznaczeniem na realizację inwestycji mieszkaniowych.
Rada Miejska w Mirosławcu na sesji w dniu 29 kwietnia 2021 roku uchwałą Nr XXX/238/2021 wyraziła zgodę na  utworzenie przez Gminę i Miasto Mirosławiec spółki pod nazwą  Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Zachodniopomorskie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”, której udziałowcem będzie także  Krajowy Zasób Nieruchomości na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2020 r. poz. 1100 i 2127 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 11) oraz uchwałą Nr  XXX/239/2021 na złożenie przez Burmistrza Mirosławca wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę i Miasto Mirosławiec udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Zachodniopomorskie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
Gmina i Miasto Mirosławiec otrzymała w/w wsparcie, wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Miejską w Mirosławcu jest uzasadnione.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane