W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.

UCHWAŁA NR XXXI/    /2021
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę 445.802,37 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę 545.802,37 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 42.747,99 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XXX/240/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 kwietnia 2021 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r., stanowiący załącznik nr 4.
§ 5. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr XXIX/232/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2021 r. Ustala się planowane dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r., stanowiący załącznik nr 5.
§ 6. Traci moc załącznik nr 11 do uchwały nr XXVI/210/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2020 r. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021r. , stanowiący załącznik nr 6.
§ 7. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr XXX/240/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 kwietnia 2021 r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie  Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r., stanowiący załącznik nr 7.
§ 8. Dofinansowuje się Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu w wysokości 100.000,00 zł.
§ 9. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 32.891.548,07 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 9.002.181,68 zł,
b) wydatkami w kwocie 36.130.277,68 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 9.002.181,68 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 3.238.729,61 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXI/    /2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 maja 2021 r.


Zwiększenie dochodów.
Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  445.802,37 zł, z tytułu ;
- refundacji wydatków w związku z realizacją zadania; transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 za miesiące styczeń, luty, marzec 2021r. ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (rozdział 85195 § 0970)  w wysokości 7.742,00 zł,
- wpływów do MGOPS dochodów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami (rozdział 85502 §§ 0920, 0940)  ogółem w wysokości 10.500,00 zł,
- wpływu środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpłat ustawowych za korzystanie ze środowiska przez podmioty działające na terenie Gminy (rozdział 90019 §§ 0690, 0920)  ogółem w wysokości 411.146,09 zł,
- uzyskania dofinansowania z Fundacji PZU na realizację zadania pn. "Tydzień Kultury Żydowskiej„ (rozdział 92105 § 2700)  w wysokości 16.414,28 zł.
Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie 445.802,37 zł,  
zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zwiększenie wydatków.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  545.802,37 zł z przeznaczeniem na;
- organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 za miesiące styczeń, luty, marzec 2021r. ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (rozdział 75023 §§ 4010, 4110, 4210) ogółem w wysokości 7.742,00 zł,
- dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej celem zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu (rozdział 75411 § 6170) w wysokości 100.000,00 zł,
- zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (rozdział 85502 §§ 2910, 4560)  ogółem w wysokości 10.500,00 zł,
- wydatki przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska (dział 900 rozdziały 90003, 90004, 90095 §§ 4190, 4210, 4300) ogółem w wysokości 411.146,09 zł,
- realizację zadania pn. "Tydzień Kultury Żydowskiej„ (rozdział 92105 §§ 4210, 4300)  ogółem w wysokości 16.414,28 zł.
Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 545.802,37 zł,  
zgodnie z treścią załącznika nr 2.
Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 27 maja 2021 r. ogółem w kwocie 42.747,99 zł, z tego na;
- zabezpieczenie środków na realizację zadań przez organizacje pozarządowe w ramach turystyki i krajoznawstwa  (rozdział 63095 § 2360)  w kwocie 4.000,00 zł,
- zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów poniesionych przez Gminę Tuczno z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Mirosławiec, uczęszczającego do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach (rozdział 80103 § 4330)  w kwocie 5.400,00 zł,
- zabezpieczenie środków na zakup usług pozostałych (rozdział 80195 § 4300) w kwocie 30.890,69 zł,
- realizację zadania pn. "Tydzień Kultury Żydowskiej„ (rozdział 92105 § 4300) w wysokości 2.457,30zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 3.
Przychody i rozchody
Zwiększa się przychody w kwocie 100.000,00 zł, do kwoty 4.682.746,54 zł, w tym;
- w § 957 zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych - niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetu z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 2.976.994,06 zł, 
zgodnie z treścią załącznika nr 4.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane