W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) uchwala się, co następuje:
§ 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu z kwoty  8 922 000,00 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100 gr.) do kwoty 9.293.500,00 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych 00/100 gr.) to jest o kwotę 371 500,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych i 00/100 gr.)  poprzez utworzenie nowych 743 udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział.
§ 2. Nowoutworzone udziały w całości, tj.  743 udziały po 500 zł każdy o łącznej wartości określonej w § 1,  obejmuje Gmina i Miasto Mirosławiec.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca, którego upoważnia się do podjęcia  wszystkich czynności prawnych niezbędnych do podwyższenia kapitału zakładowego.
§ 4. Uchyla się uchwałę Nr XXIX/231/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału  zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit."g" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy określanie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji poprzez wójta, a także tworzenie, likwidacja i reorganizacja przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.
Podwyższenia kapitału zakładowego ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu poprzez wniesienie do spółki z budżetu gminy wkładu pieniężnego w wysokości 371 500,00 zł jest niezbędne ze względu na konieczność spłaty kapitału i odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od kredytu z Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie Oddział w Mirosławcu zaciągniętych na przeprowadzenie inwestycji pn. "Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego ścieków wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym" oraz kapitału i odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na przeprowadzenie inwestycji pn. „Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo” w wysokości 275 000,00 zł oraz ze względu na konieczność opracowania dokumentacji technicznej w wysokości 96 500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej  na realizację wymienionych poniżej  zadań inwestycyjnych w związku z pojawieniem się możliwości aplikowania o środki zewnętrzne na:
1) modernizację budynku hydroforni wraz urządzeniami, zbiornikami magazynowymi na wodę i ujęciem wody podziemnej w m. Mirosławiec Górny na działkach nr 50/72, 50/42. 50/45;
2) budowę kontenera technicznego i remont ujęcia wody podziemnej  w m. Mirosławiec Górny na działce nr 546/7,
3) przebudowę stacji wodociągowej w Bronikowie.
Prezes ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu pismem z dnia 21.03.2021 r. zwrócił się o podwyższenie kapitału spółki w w/w kwocie.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane