W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Zachodniopomorskie" sp. z o.o.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie  wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Zachodniopomorskie" sp. z o.o.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 33m ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r.poz. 2195 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 11) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:     
§ 1. Wyraża się zgodę na złożenie przez Burmistrza Mirosławca wniosku do ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę i Miasto Mirosławiec udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Zachodniopomorskie" spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
                                                                      Mirosławiec, dnia .........................

Burmistrz Mirosławca
Piotr Pawlik
ul. Wolności 37                                     
78-650 Mirosławiec                                                               
                                                            Pan Jarosław Gowin
                                                            Wiceprezes Rady Ministrów 
                                                            Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
                                                            za pośrednictwem
                                                            Pana  Bartłomieja Druzińskiego
                                                     Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości 
                                                          na adres: Krajowy Zasób Nieruchomości
                                                            ul. Nowy Świat 19 00-029 WarszawaW N I O S E K


Działając na podstawie art. 33 m ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 11; zwaną dalej „ustawą”) wnoszę o:
udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę i Miasto Mirosławiec udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN -Zachodniopomorskie"  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Stosownie do dyspozycji art. 33 m ust. 2 ustawy wskazuję, co następuje:
1) wysokość planowanego wkładu pieniężnego Gminy i Miasta Mirosławiec związanego
z realizacją opisanego wyżej działania wynosi 3 mln (słownie: trzy miliony) złotych;
2) wysokość wnioskowanego wsparcia na realizację opisanego wyżej działania wynosi 3 mln (słownie: trzy miliony) złotych;
3) objęcie udziałów nastąpi w terminie do sześciu miesięcy od otrzymania wnioskowanego wsparcia;
4) numer rachunku bankowego, na który ma być wypłacone wsparcie:
Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie Oddział w Mirosławcu
23 8941 1032 0092 2937 2000 0050
Ponadto informuję, że Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Zachodniopomorskie"  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie utworzona z udziałem Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz innych jednostek samorządu terytorialnego, w celu budowy domów mieszkalnych oraz ich eksploatacji na zasadach najmu, zgodnie z przepisami ustawy.
Do niniejszego wniosku, zgodnie z wymogiem art. 33m ust. 4 ustawy, dołączam Uchwałę Rady Miejskiej w Mirosławcu Nr XXX/.... /2021  z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Zachodniopomorskie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
        

UZASADNIENIE


Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Zgodnie z art. 33l ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2195, z późn. zm.) minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa udziela gminie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie części lub całości działania polegającego na objęciu przez gminę udziałów lub akcji w:
1)tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej,
2)istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.
Wkład pieniężny Gminy i Miasta Mirosławiec do nowotworzonej spółki, który wskazano w punkcie 1 wniosku stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, będzie pokryty ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, o które Gmina wnioskuje w wysokości określonej w punkcie 2 przywołanego wyżej wniosku. Wsparcie, o którym mowa powyżej udzielane jest gminie na zatwierdzony przez radę gminy w drodze uchwały wniosek Burmistrza, zgodnie z art. 33m ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2195, z późn. zm.
Mając powyższe na względzie podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane