W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu, ul. Zamkowa 12 Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany nazwy Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu, ul. Zamkowa 12 Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 29 ust. 1 i art. 88 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4 i 619), w związku z § 1 ust. 1 rozporządzenia z dnia 28 lutego 2019 r. Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zmienia się nazwę Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu, ul. Zamkowa 12 Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym na: Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu.
2. W zakresie wynikającym z ust. 1 zmienia się akt założycielski przedszkola, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie dnia 1 września 2021 r.

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI PRZEDSZKOLA "SŁONECZKO" W MIROSŁAWCU
Z dniem 1 września 2021 r. akt założycielski otrzymuje brzmienie:
§ 1. Nazwa przedszkola: Przedszkole "Słoneczko„ w Mirosławcu.
§ 2. Siedziba przedszkola: ul. Zamkowa 10a, 78-650 Mirosławiec.

UZASADNIENIE

Zgodnie z prowadzoną przez Urząd Miejski w Mirosławcu ewidencją numeracji porządkowej nieruchomości dla budynku przedszkola przy ul. Zamkowej w Mirosławcu został nadany nr 10a, ponieważ dotychczasowy nr "12" był przyporządkowany dla dwóch odrębnych nieruchomości, w tym do nieruchomości należącej do osoby prywatnej oraz do przedszkola. Numeracja porządkowa została więc sprostowana.
Ponadto, § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502) dokładnie określa, co powinna zawierać nazwa przedszkola:
"§ 1. 1. Nazwa publicznej szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy i szkoły policealnej, zwanych dalej "szkołą", oraz nazwa publicznego przedszkola, zwanego dalej "przedszkolem", zawiera:
1) odpowiednio określenie: "Szkoła Podstawowa", "Liceum Ogólnokształcące", "Technikum", "Branżowa Szkoła I stopnia", "Branżowa Szkoła II stopnia", "Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy", "Szkoła Policealna" i "Przedszkole";
2) ustalony przez organ prowadzący, odrębnie dla danego typu szkoły, numer porządkowy szkoły wyrażony cyfrą arabską, a w przypadku liceum ogólnokształcącego - cyfrą rzymską, jeżeli wdanej miejscowości jest więcej niż jedna szkoła danego typu, lub numer porządkowy przedszkola wyrażony cyfrą arabską, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jedno przedszkole;
3) imię szkoły lub przedszkola, jeżeli imię takie nadano;
4) nazwę miejscowości, w której siedzibę ma szkoła lub przedszkole."
W akcie założycielskim nie ma potrzeby określania w nazwie przedszkola, iż placówka jest placówką prowadzoną przez samorząd. Ustawa o samorządzie gminnym wyraźnie wskazuje, że prowadzenie przedszkoli publicznych jest zadaniem własnym gminy.
Obecnie akt założycielski przedszkola brzmi: Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu, ul. Zamkowa 12 Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym. W nazwie należy uporządkować błędną numerację budynku oraz wskazać jedynie nazwę miejscowości siedziby przedszkola, a nazwę i siedzibę Oddziału Zamiejscowego w Mirosławcu Górnym reguluje statut przedszkola.
Wobec powyższego zmiana nazwy Przedszkola na Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu oraz aktu założycielskiego jest uzasadniona.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane