W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.

UCHWAŁA NR XXIX/    /2021
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 marca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę 2.555,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa/zmniejsza się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę 52.890,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 22.652,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XXVIII/226/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 lutego 2021 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r., stanowiący załącznik nr 4.
§ 5. Traci moc załącznik nr 9 do uchwały nr XXVI/210/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2020 r. Ustala się planowane dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r., stanowiący załącznik nr 5.
§ 6. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr XXVIII/226/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 lutego 2021 r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie  Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r., stanowiący załącznik nr 6.
§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 32.098.277,99 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 8.684.713,97 zł,
b) wydatkami w kwocie 35.140.507,60 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 8.684.713,97 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 3.042.229,61 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX/    /2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 marca 2021 r.


Zmniejszenie/zwiększenie dochodów.
Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie  6.948,00 zł, w związku;
- z nowelizacją specustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 2255) i wprowadzeniu art. 31zzm, zgodnie z którym w 2021r. gminy nie mogą pobierać opłat z tytułu opłaty targowej (rozdział 75616 § 0430) Koryguje się (zmniejsza) dochody zaplanowane na to zadanie do otrzymania w 2021r. o kwotę 6.948,00 zł,
Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  9.503,00 zł, w związku;
- z nowelizacją specustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 2255), która zawiesza pobieranie opłaty targowej w 2021r. Gminy otrzymują rekompensaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z tytułu niepobierania opłaty targowej (rozdział 75618 § 2680) zwiększenie planu o kwotę stanowiącą dochody z tytułu opłaty targowej wykazanej w 2019r. w sprawozdaniu Rb-27S w wysokości 9.503,00 zł,
Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie 2.555,00 zł,  
zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zwiększenie/zmniejszenie wydatków.
Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie  52.890,00 zł z przeznaczeniem na;
- zadanie pn. "Budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków" - środki ochrony środowiska - zmiana terminu realizacji umowy na wykonanie dokumentacji - (rozdział 01010 § 6050) w wysokości 52.890,00 zł. 
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  52.890,00 zł z przeznaczeniem na;
- nowe zadanie pn. „Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanej na działce nr 804 przy ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu” na wykonanie dokumentacji technicznej - środki ochrony środowiska (rozdział 90001 § 6050) w wysokości 52.890,00 zł.
Zwiększa/zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 52.890,00 zł,  
zgodnie z treścią załącznika nr 2.
Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 29 marca 2021 r. ogółem w kwocie 22.652,00 zł, z tego na;
- transport piasku na plażę na jeziorem Gniewosz (Harcerskie) (rozdział 63095 § 4300) w wysokości 2.952,00 zł, 
 - wycenę i inwentaryzację nieruchomości lokalowych oraz ogłoszenia w prasie, w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości gminnych (rozdział 70005 § 4300)  w kwocie 10.000,00 zł,
- dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego na zadanie pn. "Promocja i organizacja wolontariatu"  (rozdział 75095 § 2360)  w kwocie 5.000,00 zł,
- abonament na usługę pobierania danych pomiarowych z 2 sensorów mierzenia jakości powietrza dla przejmowanych czujników powietrza (rozdział 90095 § 4300)  w kwocie 700,00 zł,
 - dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego zwiększa się na zadanie pn. "Organizacja zajęć sportowych z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec" (rozdział 92602 § 2360)  o kwotę 4.000,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 3.
Przychody i rozchody
Zmniejsza się przychody ogółem w kwocie 2.555,00 zł, do kwoty 4.486.246,54 zł, w tym;
- w § 957 zmniejsza się nadwyżkę z lat ubiegłych - niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetu z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy, o kwotę 2.555,00 zł do kwoty 2.780.494,06 zł, 
 zgodnie z treścią załącznika nr 4.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane