W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/    /2021
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę 536.344,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę 2.330.427,82 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 112.556,51 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Traci moc załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/210/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2020 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r., stanowiący załącznik nr 4.
§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 32.088.271,99 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 8.677.262,97 zł,
b) wydatkami w kwocie 35.133.056,60 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 8.677.262,97 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 3.044.784,61 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/    /2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 25 lutego 2021 r.


Zmniejszenie dochodów.
Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie  536.344,00 zł, w związku;
- z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021r. o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021r. (Dz.U. z 2021r. poz. 190) rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Z tytułu subwencji oświatowej dla Gminy na 2021r. (rozdział 75801 § 2920) zmniejszenie w wysokości 36.344,00 zł,
- z otrzymanym dofinansowaniem (wpływ na rachunek budżetu w grudniu 2020r.) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w wysokości 1.000.000,00 zł, które przeznacza się na realizację projektu pn. „Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła". Koryguje się (zmniejsza) dochody zaplanowane na to zadanie w Uchwale Budżetowej do otrzymania w 2021r. o kwotę 500.000,00 zł (rozdział 75814 § 6290). Ponadto koryguje się (zmniejsza) dochody zaplanowane na ww zadanie w uchwale budżetowej do otrzymania w 2022r. o kwotę 500.000,00 zł.
Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem w kwocie 536.344,00 zł,  zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zwiększenie wydatków.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  2.366.771,82 zł z przeznaczeniem na;
- zadanie pn. „Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu” na wykonanie robót budowlanych i projektowych na ulicy Dworcowej w Mirosławcu po aktualizacji kosztorysów (rozdział 60095 § 6059) w wysokości 604.668,07 zł,
- zadanie pn. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu" przesunięte z roku 2020 do realizacji w roku 2021 (rozdział 63095 § 6050) w wysokości 1.240.000,00 zł. Z uwagi na problemy z Wykonawcą robót budowlanych zadanie nie zostało zrealizowane w 2020r., 
- zadanie pn. „Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła" (rozdział 80104 § 6050) w wysokości 500.000,00 zł. Realizacja całości zadania będzie w 2021r. i w związku z tym środki zaplanowane na 2022r. w wysokości 500.000,00 zł przemieszcza się na 2021r. do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł. Środki na to zadanie pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Wpłynęły do Gminy w 2020r. a wydatkowane będą w 2021r.,
- realizację w 2021r. Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec o środki niewykorzystane w 2020 roku (rozdział 85154 § 4300) w kwocie 9.368,47 zł,
- projekt pn. "Usługi Społeczne w Gminie Mirosławiec" realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu, o środki niewykorzystane w 2020r., w związku z przesunięciem działań z roku 2020 na rok 2021 (rozdział 85395 §§ 200, 401, 411, 412, 417, 421, 430, 441, 443) ogółem w kwocie 8.430,28 zł,
- nowe zadanie pn. "Budowa altany śmietnikowej przy ogrodach działkowych na terenie Mirosławca Górnego„ na wykonanie dokumentacji technicznej (rozdział 90002 § 6050) w wysokości 4.305,00 zł. 
Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie  36.344,00 zł z przeznaczeniem na;
- dowóz dzieci do szkół gminnych (rozdział 80113 § 4300) w wysokości wynikającej z obniżenia subwencji oświatowej dla gminy na 2021r. - 36.344,00 zł. 
Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 2.330.427,82 zł,  zgodnie z treścią załącznika nr2.
Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 25 lutego 2021 r. ogółem w kwocie 112.556,51 zł, z tego na;
- zadanie pn. „Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu”. Przemieszczenie środków na wykonanie robót budowlanych i projektowych w kwocie wynikającej z aktualizacji kosztorysów (rozdział 60095 § 6059) w wysokości 105.956,51 zł (zmniejszenie - z obszaru ulicy Spokojnej w Mirosławcu kwoty 105.956,51 zł, zwiększenie - na obszar ulicy Dworcowej w Mirosławcu w kwocie 105.956,51 zł), 
- zadanie pn. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu" do realizacji w 2021r. - zabezpieczenie środków zadania informacyjno - promocyjne (rozdział 63095 §§ 4307, 4309) ogółem w wysokości 4.000,00 zł,
 - szkolenia pracowników związane ze zmianą ustawy prawo zamówień publicznych (rozdział 75023 § 4700)  w kwocie 2.600,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 3.
Przychody i rozchody
Zwiększa się przychody ogółem w kwocie 2.866.771,75 zł, do kwoty 4.488.801,54 zł, w tym;
- w § 905 zwiększa się przychody ogółem o kwotę 1.009.368,47 zł do kwoty 1.663.923,47 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Środki w wysokości 1.000.000,00, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy 15 grudnia 2020r. z RFIL i środki w wysokości 9.368,47 zł z rozliczenia w 2020r. zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- w § 906 zwiększa się przychody gminy o kwotę 8.430,28 zł do kwoty 41.829,01 zł, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu pn. "Usługi Społeczne w Gminie Mirosławiec„ z udziałem tych środków,
- w § 950 zmniejsza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 934.076,06 zł do kwoty 0,00 zł, 
- w § 957 zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych - niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetu z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy, o kwotę 2.783.049,06 zł do kwoty 2.783.049,06 zł, 
Zmniejsza się rozchody ogółem w kwocie 0,07 zł, do kwoty 1.444.016,93 zł, w tym;
- w § 963 zmniejsza się rozchody o kwotę 0,07 zł do kwoty 746.441,93 zł, z tytułu należnej kwoty do spłaty w 2021r. pożyczki otrzymanej w 2020 r. na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE,
 zgodnie z treścią załącznika nr 4.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane