W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mirosławiec

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mirosławiec


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 87 ust. 1 i 4, art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z 2018 r. poz. 1722 oraz z 2020 r. poz. 284, 695, 782, 875 i 1378) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Wyznacza się aglomerację Mirosławiec o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 4 064 położoną w powiecie wałeckim w województwie zachodniopomorskim z oczyszczalnią ścieków w Mirosławcu.
§ 2. Aglomeracja Mirosławiec obejmuje swym zasięgiem teren miasta Mirosławiec i Mirosławca Górnego.
§ 3. Część opisowa aglomeracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Obszar i granice aglomeracji Mirosławiec zaznaczono na załączniku graficznym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Niniejsza uchwała była poprzedzona Uchwałą Nr V/97/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie  wyznaczenia aglomeracji Mirosławiec oraz likwidacji aglomeracji Mirosławiec wyznaczonej rozporządzeniem Nr 19/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 lutego 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Zachpom. z 2015 r. poz. 2000 i z 2016 r., poz. 4905), która   zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z 2018 r. poz. 1722 oraz z 2020 r. poz. 284, 695, 782, 875 i 1378)  przestaje obowiązywać z mocy samego prawa z dniem 31 grudnia 2020 r.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Uzasadnienie
Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 powinny być wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych. Równoważna liczba mieszkańców wyznaczanej aglomeracji Mirosławiec wynosi 4064(RLM)
Obszar aglomeracji Mirosławiec swym zasięgiem obejmuje teren miasta Mirosławiec, Mirosławca Górnego.
Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 - Prawo wodne, rada gminy wyznacza aglomerację w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego.
Stosownie do treści art. 87 ust. 4 ww. ustawy projekt uchwały został przekazany do uzgodnienia do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile. Postanowieniem z dnia 30 listopada 2020 r., znak BD.ZZŚ.2.417.34.2020.KC Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile uzgodnił projekt uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie wyznaczenia aglomeracji Miroslawiec. 
Aglomeracja Mirosławiec została wyznaczona zgodnie z wymogami Rozporządzenia MGMiŻŚ w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586).
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane