W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy i Miasta Mirosławiec w Zakładzie Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mirosławcu

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy i Miasta Mirosławiec w Zakładzie Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mirosławcu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2017) Rada Miejska w Mirosławcu, uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie na rzecz Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie zastawu rejestrowego o wartości 4 206 000,00 (słownie: cztery miliony dwieście sześć tysięcy zł 00/100)  na 8 412 (słownie: ośmiu tysiącach czterystu dwunastu) udziałach Gminy i Miasta Mirosławiec w majątku  Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mirosławcu, o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset zł) każdy, jako zabezpieczenia kredytu w kwocie 2 103 000,00 zł (słownie: dwa miliony sto trzy tysiące zł 00/100) zaciąganego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków i budową dwóch zbiorczych zbiorników bezodpływowych oraz przepompowni ścieków dla miejscowości Łowicz Wałecki, gm. Mirosławiec”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
§ 2. Upoważnia się Burmistrza Mirosławca do ustanowienia wymienionego w § 1 zastawu rejestrowego.
§ 3. Wszelkie koszty związane z podpisaniem i zarejestrowaniem zastawu ponosi Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mirosławcu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XXV/209/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy i Miasta Mirosławiec w Zakładzie Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mirosławcu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zastaw rejestrowy został uregulowany w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2017). Zgodnie z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy przedmiotem zastawu rejestrowego mogą być rzeczy ruchome i zbywalne prawa majątkowe poza określonymi tamże wyjątkami. Do ustanowienia zastawu rejestrowego są wymagane umowa o ustanowienie tego zastawu między osobą uprawnioną do rozporządzania przedmiotem zastawu a wierzycielem oraz wpis do rejestru zastawów. Jest to  jedna z możliwych form zabezpieczenia pożyczki czyli  poręczenie Gminy w postaci zastawu rejestrowego na udziałach w spółce należących do gminy i jednocześnie  najkorzystniejsza forma zabezpieczenia, gdyż nie rzutuje na poziom zadłużenia gminy. Nie ma bowiem wpływu na wskaźnik zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.). W tej sprawie swoje stanowisko zajęła Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu Zn. NA.III-0221-16/2015 określając, że ustanowienie zastawu rejestrowego nie będzie skutkowało nawet potencjalnie, możliwością poniesienia wydatków budżetowych w odróżnieniu od poręczenia i gwarancji.
Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.   w wyniku podpisanej z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego umowy z dnia 29 maja 2020 r.  w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" o dofinansowanie realizować będzie zadanie  p.n.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków i budową dwóch zbiorczych zbiorników bezodpływowych oraz przepompowni ścieków dla miejscowości Łowicz Wałecki, gm. Mirosławiec”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 1 312 037,00 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych zadania.
Wobec powyższego ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu wystąpił  o udzielenie kredytu na realizację w/w zadania. Ofertę na udzielenie długoterminowego kredytu otrzymał od Spółdzielczego Banku  Ludowego w Złotowie z zabezpieczeniem kredytu w formie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy. Rada Miejska w Mirosławcu uchwałą Nr XXV/209/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy i Miasta Mirosławiec w Zakładzie Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mirosławcu wyraziła zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego do wysokości kredytu, jednak Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie określił, iż ustalony zastaw jest zbyt niski. W wyniku negocjacji ZECWiK sp. z o.o. z Bankiem ustalono  zastaw na przedmiotowy kredyt o  wartości 4 206 000,00 zł, co będzie stanowić 200% wartości udzielonego kredytu i przekłada się na 8412 udziałów po 500 zł każdy udział.
Biorąc pod uwagę, że udziały ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu należą do Gminy i Miasta Mirosławiec, zgoda na ustanowienie zastawu na tych udziałach wymaga zgody Rady Miejskiej w Mirosławcu. Zachodzi również konieczność uchylenia uchwały z poprzedniej sesji, tj. uchwały Nr XXV/209/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy i Miasta Mirosławiec w Zakładzie Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mirosławcu.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane