W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.

UCHWAŁA NR XXVI/    /2020
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2020 o kwotę 38.998,10 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2020 o kwotę 45.928,41 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 96.412,34 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/206/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 listopada 2020 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2020 r., stanowiący załącznik nr 4.
§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 32.961.748,69 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 9.236.186,45 zł,
b) wydatkami w kwocie 36.540.926,72 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 9.236.186,45 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 3.579.178,03 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych, wolnych środków oraz zaciągniętych pożyczek.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/    /2020
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 grudnia 2020 r.


Zmniejszenie dochodów.
Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  26.633,23 zł, z tytułu;
- zwiększonych wpływów ze sprzedaży mienia w 2020r. (rozdział 01095 § 0770) w wysokości 20.000,00 zł,
- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 0750, 0830, 0970) ogółem w wysokości 1.621,00 zł,
- wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz odsetek przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie - środki ochrony środowiska (rozdział 90019 §§ 0690, 0920) ogółem w wysokości 12,23 zł,
- dofinansowania pikniku sportowo-rekreacyjnego organizowanego w ramach promocji hasła ”Sport kluczem dla zdrowia" na podstawie uzyskanego grantu z Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich, za zajęcie II miejsca w klasyfikacji generalnej (rozdział 92605 § 2700) w wysokości 5.000,00 zł.
Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 65.631,33 zł, z tytułu;
- niewykorzystanej kwoty dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulica Młyńska" - oszczędności w trakcie realizacji zadania (rozdział 60016 § 6350) w wysokości 200,00 zł,
- zmniejszonych wpływów ze sprzedaży mienia w 2020r. (rozdział 70005 § 0770) w wysokości 20.000,00 zł,
- zmniejszonych wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020r. - wygaszenie zezwolenia (rozdział 75618 § 0480) w wysokości 1.478,60 zł,
- niewykorzystanej kwoty dofinansowania w ramach projektu "Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja" grantu współfinansowanego przez UE z Europejskiego Funduszu Społecznego - oszczędności w trakcie realizacji zadania (rozdział 80195 § 205) ogółem w wysokości 158,22 zł,
- zwrotu niewykorzystanej zaliczki do WUP Szczecin w związku ze zrealizowaniem projektu pn. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec (rozdział 85395 §§ 2057, 2059) ogółem w wysokości 43.794,51 zł.
Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem w kwocie 38.998,10 zł,  zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zmniejszenie wydatków.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  1.633,23 zł z przeznaczeniem na;
- zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Mirosławcu tytułem zrealizowanych dochodów  (rozdział 80101 § 4260) w kwocie 1.621,00 zł, 
- wydatki związane z  zakupem materiałów i usług tytułem zrealizowanych dochodów ze środki ochrony środowiska (rozdział 90004 § 4210) w wysokości 12,23 zł.
Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie  47.561,64 zł z tytułu;
- zwrotu niewykorzystanej kwoty dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulica Młyńska" - oszczędności w trakcie realizacji zadania (rozdział 60016 § 4300) w wysokości 200,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej kwoty dofinansowania w ramach projektu "Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja" grantu współfinansowanego przez UE z Europejskiego Funduszu Społecznego - oszczędności w trakcie realizacji zadania (rozdział 80195 §§ 4217, 4219) ogółem w wysokości 158,22 zł,
- zmniejszonych wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020r. - wygaszenie zezwolenia (rozdział 85154 § 4210) w wysokości 1.478,60 zł,
- zakończenia projektu pn. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" przez jednostki; zmniejszenie planu w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu (rozdział 85395 §§ 302, 401, 411, 417, 421) ogółem w wysokości 34.566,09 zł oraz zmniejszenie planu w MGOPS w Mirosławcu (rozdział 85395 §§ 311, 401, 411, 412, 417, 421, 430, 443) ogółem w wysokości 11.158,73 zł.
Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem w kwocie  45.928,41 zł,  zgodnie z treścią załącznika nr2.
Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 29 grudnia 2020 r. ogółem w kwocie 96.412,34 zł, z tego na;
- zakup materiałów i wyposażenia dla Urzędu Miejskiego w Mirosławcu  (rozdział 75023 § 4210) w kwocie 21.000,00 zł,  
- zakup usług pozostałych dla Urzędu Miejskiego w Mirosławcu  (rozdział 75023 § 4300) w kwocie 15.412,34 zł, 
- zadanie pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu do wymagań przeciwpożarowych" z przeznaczeniem na wycinkę 7 drzew związaną z budową drogi pożarowej do budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu - środki ochrony środowiska (rozdział 75023 § 6050) w kwocie 15.000,00 zł, 
- zadanie pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu do wymagań przeciwpożarowych" z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych oraz na usługę nadzoru inwestorskiego związaną z budową drogi pożarowej do budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu (rozdział 75023 § 6050) w kwocie 35.000,00 zł, 
 - opłaty i składki ubezpieczeniowe (rozdział 75095 § 4430)  w kwocie 10.000,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 2.
Przychody i rozchody
Zmniejsza się przychody ogółem w kwocie 6.930,31 zł, w tym;
- zmniejsza się wolne środki w § 950 o kwotę 6.930,31 zł do kwoty 1.475.820,92 zł, 
zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane