W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2021 rok.

UCHWAŁA NR XXVI/   /2020
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2021 rok.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w wysokości 32.609.010,00 zł, w tym;
- dochody bieżące 30.232.520,40 zł,
- dochody majątkowe 2.376.489,60 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w wysokości 32.787.022,79 zł, w tym;
- wydatki bieżące 30.198.488,05 zł,
- wydatki majątkowe 2.588.534,74 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 178.012,79 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z;
- wolnych środków w kwocie 178.012,79 zł.
§ 4. Ustala się planowane;
- przychody budżetu w wysokości 1.622.029,79 zł,
- rozchody budżetu w wysokości 1.444.017,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- ogólną w wysokości 320.000,00 zł,
- celową w wysokości 97.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5. 
§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 6, w ramach pozostałych wydatków w wysokości 27.264,00 zł.
§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na;
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000,00 zł.
§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8, do wysokości kwot w nim określonych.
§ 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń do wysokości 130.890,69 zł.
§ 11. Ustala się dotacje:
1. dla jednostek sektora finansów publicznych;
- podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 7, w wysokości 1.062.255,00 zł,
- celowe, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 2.500,00 zł,
2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;
- celowe, zgodnie z załącznikiem nr 9, w wysokości 140.000,00 zł,
- podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 10, w wysokości 28.800,00 zł. 
§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 200.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska w wysokości 374.464,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.538.676,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.538.676,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 14. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 117.778,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 115.053,00 zł i  gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.725,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 15. Ustala się przychody/dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.574.555,00 zł oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 1.395.767,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.
§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Mirosławiec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze;
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane