W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.

UCHWAŁA NR XXV/    /2020
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2020 o kwotę 12.444,01 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2020 o kwotę 199.444,01 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 35.450,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XXIV/200/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 października 2020 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2020 r., stanowiący załącznik nr 4.
§ 5. Przyznaję się dotację celową na pomoc finansową Powiatowi Wałeckiemu do częściowego  dofinansowania dwóch zadań publicznych tj. na "Remont pomieszczeń w  107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu przeznaczonych dla urządzenia do prowadzenia testów na obecność wirusa SARS-CoV-2" oraz na „Wykonanie testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 personelowi medycznemu zatrudnionemu w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie" ogółem w kwocie 9.000,00 zł.
§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 35.119.158,05 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 11.382.097,71 zł,
b) wydatkami w kwocie 38.705.266,39 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 11.382.097,71 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 3.586.108,34 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych, wolnych środków oraz zaciągniętych pożyczek.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXV/    /2020
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 26 listopada 2020 r.
Zwiększenie dochodów.
Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  16.594,01 zł, z tytułu;
- zwiększonych wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020r. (rozdział 75618 § 0480) w wysokości 1.262,01 zł,
- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 0750, 0830, 0970) ogółem w wysokości 1.492,00 zł,
- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 §§ 0750, 0960) ogółem w wysokości 392,00 zł,
- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Samorządowego Przedszkola "Słoneczko„ w Mirosławcu (rozdział 80104 § 0970) ogółem w wysokości 1.992,00 zł,
- dofinansowania programu „Wspieraj Seniora" na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.111.7.2020.MT  z dnia 4 listopada 2020r. na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej z rezerwy celowej b.p. poz. 25 (rozdział 85295 § 2030) w wysokości 11.456,00 zł,
Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 4.150,00 zł, z tytułu;
-   utraconych dochodów z powodu ograniczeń godzinowych uczęszczania dzieci do przedszkola - rozprzestrzenianie się COVID-19 - w planie finansowym Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 0660, 0670) ogółem w wysokości 4.150,00 zł,
Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie 12.444,01 zł,  zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zwiększenie wydatków.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  203.594,01 zł z przeznaczeniem na;
- nowe zadanie pn. "Zakup i montaż wyświetlaczy prędkości na ul. Wałeckiej i ul. Wolności w Mirosławcu" (rozdział 60011 § 6050) w kwocie 37.000,00 zł,
- nowe zadanie pn. "Modernizacja wraz z przebudową chodnika na ul. Polnej w Mirosławcu "(odcinek od skrzyżowania z ul. Wąską do skrzyżowania z ul. Szkolną) (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 150.000,00 zł,
- zwiększenie planów finansowych wydatków bieżących w placówkach oświatowych w kwocie 3.876 zł, w tym;
1) w Szkole Podstawowej w Mirosławcu  (rozdział 80101 § 4260) w kwocie 1.492,00 zł, 
 2) w Szkole Podstawowej w Piecniku  (rozdział 80101 § 4260) w kwocie 392,00 zł,
3) w Samorządowym Przedszkolu "Słoneczko" w Mirosławcu  (rozdział 80104 § 4010) w kwocie 1.992,00 zł,
- wydatki związane z  realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020r. (rozdział 85154 § 4210) w wysokości 1.262,01 zł,
- realizację Programu „Wspieraj Seniora” w MGOPS w Mirosławcu (rozdział 90095 § § 4010, 4110, 4120, 4210) ogółem w kwocie 11.456,00 zł.
Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie  4.150,00 zł z tytułu;
- utraconych dochodów w planie finansowym Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu  (rozdział 80104 § 4220) w wysokości 4.150,00 zł,
Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie  199.444,01 zł,  zgodnie z treścią załącznika nr2.
Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 26 listopada 2020 r. ogółem w kwocie 35.450,00 zł, z tego na;
-  dotacje celowe na pomoc finansową Powiatowi Wałeckiemu do częściowego dofinansowania dwóch zadań publicznych tj. na "Remont pomieszczeń w  107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu przeznaczonych dla urządzenia do prowadzenia testów na obecność wirusa SARS-CoV-2" oraz na „Wykonanie testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 personelowi medycznemu zatrudnionemu w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie" (rozdział 85195 § 2710)ogółem w kwocie 9.000,00 zł,
- wkład własny (20% kosztów realizacji zadania) na realizację Programu „Wspieraj Seniora” w MGOPS w Mirosławcu (rozdział 90095 § 4210) w kwocie 2.300,00 zł,
- zakup energii elektrycznej - do budynku przeznaczonego na dom seniora (rozdział 90095 § 4260) w kwocie 500,00 zł,  
- zapłatę zobowiązań z tytułu wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 85401 § 4010) w kwocie 6.900,00 zł,
- naprawę napowietrznego przyłącza energetycznego do świetlicy (rozdział 92109 § 4270)  w kwocie 6.000,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 2.
Przychody i rozchody
Zwiększa się przychody ogółem w kwocie 187.000 zł, w tym;
- zwiększa się wolne środki w § 950 o kwotę 187.000,00 zł do kwoty 1.482.751,23 zł, 
zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego