W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej niektórych dróg na terenie gminy Mirosławiec

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 września 2020 r.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej niektórych dróg na terenie gminy Mirosławiec


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i  art. 10 ust 1, 2  i 3 w związku z art. 7 ust. 2  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 471 i 1087) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Wałczu, Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1.  Pozbawia się dotychczasowej kategorii drogi gminnej  poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej następujące drogi stanowiące działki:

Lp. Rejon dróg Droga Nr działki w Uchwale nr XXIII/131/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 czerwca 2001 Nr działki po podziale przeznaczonej do pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania  Powierzchnia w m² Adres
1. Mirosławiec Mirosławiec 729 729/4 219 ul. Radosna
2. Mirosławiec Mirosławiec 729 729/5 440 ul. Radosna
3. Mirosławiec Mirosławiec 729 729/6 280 ul. Radosna
4. Mirosławiec Mirosławiec 729 729/7 249 ul. Radosna
5. Mirosławiec Mirosławiec 729

729/8 259 ul. Radosna
6. Mirosławiec Mirosławiec 610 610 195 ul. Radosna
7. Mirosławiec Mirosławiec 613 613 44 ul. Wolności
8. Mirosławiec Mirosławiec 634 634/3 337 ul. Polna
9. Mirosławiec Mirosławiec 634 634/4 242 ul. Polna
10. Mirosławiec Mirosławiec 634 634/5 345 ul. Polna
11. Mirosławiec Mirosławiec 521 521 85 ul. Nowa
12. Mirosławiec Mirosławiec 32/14 32/72 128 ul. Skowronkowa
13. Mirosławiec Mirosławiec 32/14 32/73 150 ul. Skowronkowa
14. Mirosławiec Mirosławiec 32/14 32/74 288 ul. Skowronkowa
15. Mirosławiec Mirosławiec 32/14 32/75 262 ul. Skowronkowa
16. Mirosławiec Mirosławiec - obręb 34 105 105 1176 Kalinówka
17. Jabłonowo Jabłonowo 385 385 197 Jabłonkowo
18. Jabłonowo Jabłonowo 388 388 189 Jabłonkowo
19. Piecnik Piecnik 300 300/2 3200 Piecnik

§ 2.  Położenie dróg wskazanych w §1 określają załączniki graficzne do niniejszej uchwały nr 1 do 8, w których obszary wyłączone zaznaczone są kolorem żółtym.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie


Ujęte w § 1 niniejszej uchwały  drogi publiczne gminne zostały  Uchwałą Rady Gminy i Miasta Mirosławiec nr XXIII/131/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r.  zostały zaliczone do kategorii dróg gminnych publicznych. Drogi (działki) te, mimo ujęcia ich w w/w uchwale, nigdy nie były wykorzystywane jako drogi publiczne.  Należy nadmienić, że drogi te nie są i nigdy nie były utrzymywane jako drogi i nie mają innych znamion użytkowania ich jako drogi publiczne. Potrzeba pozbawienia ich kategorii drogi publicznej poprzez wyłączenie  z użytkowania jako drogi publiczne wynika z faktu, że zostały one częściowo zużytkowane przez osoby fizyczne, które wyraziły wole zakupu zajętych przez nich dróg. Zasadne jest więc pozbawienie kategorii dróg publicznych przedmiotowych dróg celem uregulowania ich stanu prawnego i faktycznego.
 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o drogach publicznych organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii. Zgodnie z art. 10 ust. 2 w/w ustawy pozbawienie drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii. Zaliczenie i pozbawienie kategorii dróg gminnych jest kompetencją Rady Miejskiej w Mirosławcu po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu tj. Zarządu Powiatu Wałeckiego. Opinia Zarządu Powiatu w Wałczu została określona w Uchwale nr  55/147/2020/PZD z dnia   21 lipca 2020 r. w sprawie opinii w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi gminnej niektórych dróg na terenie gminy Mirosławiec.  jako pozytywna.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


Załączniki

Powiadom znajomego