W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie powierzenia spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym zadań własnych Gminy i Miasta Mirosławiec w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy wykonawczej.

UCHWAŁA NR XXI/    /2020
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie powierzenia spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym zadań własnych Gminy i Miasta Mirosławiec w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy wykonawczej.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 3, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j.Dz.U. z 2019 r., poz. 712 z późn. zm.) Rada Miejska w Mirosławcu, uchwala co następuje:
§ 1. 1. Powierza się spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym realizację zadań własnych Gminy i Miasta Mirosławiec w zakresie zadań związanych z gospodarowaniem odpadami poprzez świadczenie usług publicznych w wykonaniu służby publicznej polegających na zagospodarowaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych z wykorzystaniem instalacji, urządzeń i wyposażenia Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym.
2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter usługi publicznej, świadczonej w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb Gmin będących wspólnikami spółki Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym.
§ 2. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę i Miasto Mirosławiec ze spółką Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym umowy wykonawczej (umowy na świadczenie usług publicznych), niezbędnej dla realizacji obowiązku służby publicznej polegającego na zagospodarowaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych z wykorzystaniem instalacji, urządzeń i wyposażenia Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie


 Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, Gminy zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami, regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Obecnie Gmina i Miasto Mirosławiec nie posiada własnej, ani nie jest udziałowcem w takiej instalacji. Przystąpienie do Spółki Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym spowoduje obniżenie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.
W celu zawarcia aktualnie obowiązującej umowy organizowany był przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Po przystąpieniu do Spółki będzie organizowany przetarg tylko na odbiór, a koszty zagospodarowania będą bezpośrednio obciążały Gminę. Obecnie koszty obciążają firmę wywozową, która dolicza do tych kosztów swoje koszty ogólnozakładowe.
 Ceny za przyjęcie odpadów do zagospodarowania przez MPGO w Wardyniu Górnym są niższe dla jej udziałowców. Jako udziałowiec Gmina będzie miała również wpływ na kształtowanie cen za zagospodarowania odpadów. Podjęcie uchwały jest zatem zasadne.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego