W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych, uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności:
1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości;
2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych;
3) sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej „PSZOK”;
4) sposób zagospodarowania odpadów komunalnych w odniesieniu do nieruchomości zamieszkałych;
5) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 2. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, będą odbierane następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) zebrane w pojemnikach zmieszane odpady komunalne;
2) zebrane selektywnie w oddzielnych pojemnikach lub workach frakcje odpadów:
a) szkło;
b) papier i tektura (w tym opakowania);
c) metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, tworzywa sztuczne;
d) bioodpady;
3) pozostałe odpady zbierane selektywnie:
a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
b) odpady wielkogabarytowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe;
c) zużyte opony z wyłączeniem opon pochodzących z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony;
d) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie i akumulatory;
e) odpady budowlane i rozbiórkowe wytwarzane w ramach remontów prowadzonych we własnym zakresie;
f) odpady tekstylne i odzież;
g) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
h) popioły z palenisk i żużel z domowych instalacji grzewczych;
i) odpady niebezpieczne.
§ 3. 1. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda ilość odpadów komunalnych zebrana w przeznaczonych do tego celu workach lub/i pojemnikach z zastrzeżeniem § 8 ust. 2.
2. Przedsiębiorca realizujący usługę odbioru odpadów może, w porozumieniu z Gminą , odmówić zabrania odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości, powstałe na terenie nieruchomości odpady komunalne zbierają w sposób selektywny.
2. Za selektywne zbieranie odpadów komunalnych uznaje się oddzielne gromadzenie na terenie nieruchomości odpadów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt. 2 w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach.
3. Sposób prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz warunki, że segregacja została spełniona określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.
4. Dwa kolejne, następujące po sobie powiadomienia Gminy przez podmiot odbierający odpady o naruszeniu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec przez właściciela nieruchomości w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, będzie skutkowało naliczeniem opłaty podwyższonej.
§ 5. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałe zostaną wyposażone w pojemniki lub/i worki do zbierania odpadów komunalnych, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
§ 6. Właściciel nieruchomości, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości oraz liczby osób korzystających z pojemników, kierując się zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.
§ 7. 1 Niesegregowane odpady komunalne oraz bioodpady odbierane są:
1) w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem wielolokalowym: raz na tydzień w miesiącach kwiecień – październik, w pozostałym okresie raz na dwa tygodnie;
2) w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym: raz na dwa tygodnie.
2. Zebrane selektywnie odpady komunalne: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal, odpady wielomateriałowe, odbierane są bezpośrednio z terenu nieruchomości zamieszkałej:
1) jeden raz w tygodniu z budynków wielolokalowych,
2) raz na dwa tygodnie z budynków jednorodzinnych.
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony z wyłączenie opon pochodzących z działalności rolniczej oraz z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony dostarczane są przez właściciela nieruchomości zamieszkałej do PSZOK lub odbierane bezpośrednio z terenu nieruchomości zamieszkałej:
1) jeden raz w miesiącu z budynków wielolokalowych,
2) dwa razy w roku z budynków jednorodzinnych.
4. Powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki dostarczane są przez właściciela nieruchomości zamieszkałej do PSZOK lub do oznaczonych pojemników ustawionych w aptekach, zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.
5. Zużyte baterie i akumulatorki dostarczane są przez właściciela nieruchomości zamieszkałej do PSZOK lub do oznaczonych pojemników znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu oraz obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.
§ 8. 1. W PSZOK utworzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec odbierane są, dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zebrane w sposób selektywny następujące rodzaje odpadów:
1) szkło;
2) papier i tektura (w tym opakowania);
3) metale;
4) opakowania wielomateriałowe;
5) tworzywa sztuczne;
6) bioodpady;
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
8) odpady wielkogabarytowe, meble i inne a także zużyte opony;
9) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie i akumulatory;
10) odpady budowlane i rozbiórkowe;
11) odpady tekstylne i odzież;
12) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
13) popioły z palenisk i żużel z domowych instalacji grzewczych;
14) odpady niebezpieczne.
2. Do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie odpady komunalne posegregowane w sposób określony w ust. 1, w ilościach nielimitowanych, z zastrzeżeniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które będą odbierane w ilości nie większej niż 500 kg w ciągu roku od właściciela nieruchomości, a w przypadku budynków wielorodzinnych od jednego lokalu mieszkalnego.
3. PSZOK  nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.
4. Operator PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
§ 9. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 10. 1. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK:
1) uwagi i zastrzeżenia, co do odbierania odpadów komunalnych mogą być zgłaszane przez właścicieli nieruchomości w czasie pracy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu;
2) przyjmowane i rozpatrywane będą uwagi i zastrzeżenia na piśmie, ustnie do protokołu, elektronicznie lub telefonicznie - zawierające dane właściciela nieruchomości, adres nieruchomości, której dotyczy zdarzenie, krótki opis zdarzenia;
3) zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po zaistnieniu sytuacji niewłaściwego wykonania lub niewykonania usługi przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
4) Burmistrz Mirosławca udziela pisemnej odpowiedzi na zgłoszenie, o którym mowa w ust.1 pkt.1 nie później niż w terminie 21 dni od dnia, w którym zgłoszenie wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca. 
§ 12. Traci moc uchwała Nr XXIV/213/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§ 13. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie  1 września 2020 r.

Uzasadnienie


Uchwała dostosowuje szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów do przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw opublikowanej 22 sierpnia 2019 roku w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1579.
W projekcie uchwały określono częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wprowadzono nowe frakcje odpadów, uwzględniając przepisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.
Uchwał została zaopiniowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych.

Powiadom znajomego