W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej

UCHWAŁA NR XVIII/   /2020
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia .................... 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2019 r. poz.506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 i poz. 1571),  oraz art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 900, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1449, poz. 1544, z 2019 r. poz. 924, poz. 1495, poz. 1556, poz. 1520, poz. 1667, poz. 1751, poz. 1978, poz. 2200, poz. 1018, poz. 1495, poz.1649, poz. 1818, Dz. U. z 2020 r. poz. 568) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIII/192/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej , wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: [Znacznik nowelizacyjny] 
„§ 2a. Opłaty prolongacyjnej, o której mowa w § 1 nie nalicza się w sprawach ulg w spłacie zobowiązań podatkowych powstałych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii i innego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.”
2) § 3 otrzymuje brzmienie: [Znacznik nowelizacyjny] 
„§ 3. Przepisy § 1, § 2 i § 2a stosuje się również do odroczonych lub rozłożonych na raty należności płatników lub inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich.”
-  [Zakończenie nowelizacji aktu]   
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie


  Zgodnie z art. 57 § 7 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) Rada Gminy może wprowadzić opłatę prolongacyjną w wysokości nie większej niż wysokość obniżonej stawki odsetek za zwłokę - z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy. 
Konstrukcja prawna opłaty prolongacyjnej zakłada, że jest to opłata o charakterze fakultatywnym.
Uchwałą nr XXIII/192/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu wprowadziła opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód Gminy Mirosławiec.
Projektem uchwały wprowadza się § 2a, stanowiący wyjątek od naliczania opłaty prolongacyjnej w sytuacji, gdy ulgi w spłacie dotyczyć będą zobowiązań powstałych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stany epidemii i innego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Podjęcie przedmiotowej uchwały ma na celu umożliwienie przy skorzystania z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych  bez obciążenia dodatkowym kosztem jakim jest opłata prolongacyjna.
Skutki finansowe w związku z projektem niniejszej uchwały nie są w chwili obecnej możliwe do oszacowania, gdyż będą zależeć od czasu trwania epidemii, ilości udzielonych ulg oraz wysokości zobowiązań i terminów ich zapłaty.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego