W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

UCHWAŁA NR XVII/   /2020
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 27 marca 2020 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zaciągnąć pożyczkę z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie do kwoty 746.442,00 zł, (słownie; siedemset czterdzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści dwa zł 00/100) na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej„ tj. na operację typu ""Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
§ 2. Spłata pożyczki, określonej w § 1, nastąpi po otrzymaniu środków zagwarantowanych w umowie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
§ 3. Zabezpieczeniem zobowiązania wynikającego z pożyczki będzie weksel „in blanco" wraz z deklaracją wekslową.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVII/   /2020
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 27 marca 2020 r.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.) zawartymi w art. 89 ust. 1 pkt 4 jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
W dniu 20 marca 2019 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy ze środków EFRROW w formie refundacji 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Przedkładany projekt uchwały jest niezbędny do wystąpienia z wnioskiem do BGK w Szczecinie o udzielenie pożyczki w 2020 roku na wyprzedzające finansowanie operacji pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej„ tj. na operację typu ""Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz o wydanie opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie o możliwości spłaty przez Gminę pożyczki.
Cała kwota pożyczki jest zabezpieczona z dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej, a jej spłata nastąpi jednorazowo po całkowitym rozliczeniu zadania. Spłata wykorzystanej kwoty pożyczki dokonywana jest ze środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja dokonuje zwrotu kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez pożyczkobiorcę w związku z realizowaną operacją, bezpośrednio na rachunek pożyczki prowadzony na rzecz pożyczkobiorcy przez BGK. Obsługa zadłużenia następować będzie z dochodów Gminy Mirosławiec. Z tytułu udzielenia pożyczki, BGK pobiera prowizję w wysokości 0,1% kwoty udzielonej pożyczki. Oprocentowanie tej pożyczki jest zmienne i wynosi 0,25 stawki referencyjnej, obliczanej jako średnia arytmetyczna wskaźnika WIBOR 3M.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego