W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.

UCHWAŁA NR XVII/    /2020
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 27 marca 2020 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2020 o kwotę 835.551,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 104.850,29 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XVI/149/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2020 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2020 r. stanowiący załącznik nr 3.
§ 4. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 13.618,00 zł, do kwoty 746.442,00 zł.
§ 5. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania pożyczek, o których mowa w § 4, do wysokości kwot w nim określonych.
§ 6. Przyznaje się dotację celową na pomoc finansową Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego pn. „Szkoła dla Rodziców" w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży i dorosłych z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec zagrożonych marginalizacją społeczną, w wysokości 3.000,00 zł.
§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 33.821.443,64 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 10.739.494,64 zł,
b) wydatkami w kwocie 36.883.310,40 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 10.739.494,64 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 3.061.866,76 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym oraz zaciągniętych pożyczek.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/    /2020
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 marca 2020 r.

Zmiany nazw zadań inwestycyjnych.
Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego;
- z obecnej nazwy zadania „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła w budynku Samorządowego Przedszkola ”Słoneczko„ w Mirosławcu",
- na zadanie o nowej nazwie „Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła".
Zwiększenie wydatków.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  835.551,00 zł z przeznaczeniem na:
- nowe zadanie pn. "Przebudowa przepustu drogowego na drodze gminnej w m. Jadwiżyn - dokumentacja techniczna (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 4.551,00 zł, 
- zadanie kontynuowane o nowej nazwie „Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła" - roboty budowlane, wyposażenie, nadzór inwestorski. Kwota oszacowana na podstawie posiadanych kosztorysów. Zadanie będzie realizowane przez Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 § 6050) w kwocie 748.000,00 zł, 
- zadanie kontynuowane pn. "Budowa ostatniego odcinka oświetlenia na ul. Księżycowej w Mirosławcu" -  roboty budowlane, nadzór inwestorski (rozdział 90015 § 6050) w kwocie 53.000,00 zł, 
- zadanie kontynuowane pn. "Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej„ - na zakup pierwszego wyposażenia (rozdział 92109 § 6050) w kwocie 30.000,00 zł, 
 zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 27 marca 2020 r. ogółem w kwocie 104.850,29 zł, z tego na;
- dotację celową na pomoc finansową Powiatowi Wałeckiemu na sfinansowanie zadania publicznego pn. „Szkoła dla Rodziców" w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży i dorosłych z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec zagrożonych marginalizacją społeczną, poprzez zorganizowanie szkolenia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu  (rozdział 85154 § 2710) w kwocie 3.000,00 zł,
- projekt pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" w  związku z uporządkowaniem działań przy zadaniu na organizację staży, przemieszczenia środków finansowych między jednostkami realizującymi projekt, z tego;
1) w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu (rozdział 85395 §§ 401, 411, 412, 421) zwiększenie ogółem o kwotę 58.566,29 zł i zmniejszenie ogółem o kwotę 566,29 zł,
2) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mirosławcu (rozdział 85395 §§ 311, 401, 411, 412, 417, 421, 428, 430, 443) zwiększenie ogółem o kwotę 33.284,00 zł i zmniejszenie ogółem o kwotę 91.284,00 zł,
- zadanie związane z Budżetem Obywatelskim pn. "Zakup wyposażenia do budynku socjalnego na Stadionie Miejskim oraz siedziby Centrum Aktywności Lokalnej w Mirosławcu". Działania porządkowe w klasyfikacji budżetowej między działami. Omyłkowo kwotę dotyczącą zakupu mobilnego systemu nagłośnieniowego, statywów do mikrofonów i na kolumny ujęto w CAL (rozdział 80195 § 4210 - zmniejszenia) zamiast  w budżecie dla budynku socjalnego na Stadionie Miejskim (rozdział 92601 § 4210 - zwiększenia) w wysokości 2.000,00 zł,
- zabezpieczenie środków na zakup usług wywozu nieczystości oraz wykonania rocznych przeglądów instalacyjnych na stadionie Miejskim w Mirosławcu (rozdział 92601 § 4300) w kwocie 8.000,00 zł,  
zgodnie z treścią załącznika nr 3.
Przychody i rozchody
Zwiększa się przychody ogółem w kwocie 835.551,00 zł, z tytułu;
- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej” w ramach PROW na lata 2014-2020 o kwotę 13.618,00 zł, do kwoty 746.442,00 zł,
- wolnych środków o kwotę 821.933,00 zł do kwoty 2.036.392,00 zł, 
zgodnie z treścią załącznika nr 4.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego