W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres powyżej 3 lat na nieruchomość stanowiącą własność Gminy i Miasta Mirosławiec

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 27 marca 2020 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres powyżej 3 lat na nieruchomość stanowiącą własność Gminy i Miasta Mirosławiec 


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 506, zm.  poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, zm. z 2019 r.  poz. 2020, z 2020 r. poz. 284) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. 1.Wyraża zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która jest dotychczasowym najemcą, na czas oznaczony, tj. na okres 10 lat. 
2. Przedmiotem umowy najmu jest nieruchomość gminna wykorzystywana na potrzeby działalności gospodarczej, stanowiąca lokal użytkowy o pow. 48 m2, znajdujący się przy Placu Wolności 4/4 w Mirosławcu, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 256/1, obręb 0001 Mirosławiec, numer księgi wieczystej KO1W/00013916/2. 
§ 2. W przypadku, gdy z wnioskiem o zawarcie umowy najmu nieruchomości określonej w §1 wystąpi więcej osób, najemca zostanie wyłoniony w drodze przetargu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


Uzasadnienie
Kompetencja podjęcia przez Radę Miejską w Mirosławcu uchwały w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej wynika z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.).
W/w przepisy stanowią, iż:
- do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi „podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególnie nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy”.
Nieruchomość gminna stanowiąca lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 48m2 położony w Mirosławcu przy Placu Wolności 4/4 jest wynajmowany na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na czas oznaczony. Termin umowy upływa 1 maja 2020 r. Dotychczasowy najemca w dniu 17 lutego 2020 r. wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Mirosławca o zawarcie kolejnej umowy najmu na przedmiotową nieruchomość na czas oznaczony, tj. do 10 lat z przeznaczeniem na dalsze prowadzenie działalności gospodarczej.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego