W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 27 marca 2020 r.


w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) , art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 zm. 2019 r. poz. 2020, z 2020 r. poz. 284) i art. 24 ust. 5c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 396) , Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje: 
§1. Wyraża wolę nieodpłatnego przejęcia na mienie gminne od Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej jako działka nr 412 o pow. 0,9252 ha, położonej w miejscowości Jabłonkowo, obręb ewidencyjny  Jabłonowo, 0027. 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwyklego zarządu, dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na cza nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.
W dniu 20 grudnia 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu wpłynęło pismo od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  dot. możliwości nieodpłatnego przekazania Gminie Mirosławiec nieruchomości należących do Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy i wykorzystywanych  jako drogi,  zgodnie z art. 24 ust. 5c ustawy o gospodarce nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, który mówi, że nieruchomości wchodzące w skład Zasobu, zajęte pod drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie, grunty faktycznie wykorzystywane jako drogi oraz grunty przeznaczone na te cele w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku miejscowego planu - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Krajowy Ośrodek może, w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać na własność jednostce samorządu terytorialnego.
 Przejęta nieodpłatnie od Skarbu Państwa nieruchomość o nr geodezyjnym 412, położona w miejscowości Jabłonkowo, obręb 0027 Jabłonowo stanowi działkę drogową i łączy się bezpośrednio z działką drogową o nr geodezyjnym 104, położoną w obrębie ewidencyjnym 0027 Jabłonowo, należącą do Gminy i Miasta Mirosławiec.

Wobec powyższego podjecie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego