W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Mirosławiec do Stowarzyszenia Wał Pomorski 1945.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Mirosławiec do Stowarzyszenia Wał Pomorski 1945.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) , Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy i Miasta Mirosławiec do stowarzyszenia pod nazwą „Stowarzyszenie Wał Pomorski 1945” wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000229638.
§ 2. Statut Stowarzyszenia, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wyznacza się dwóch przedstawicieli Gminy i Miasta Mirosławiec w stowarzyszeniu, o którym mowa w § 1, w osobach:
1) Piotr Pawlik - Burmistrz Mirosławca;
2) Anna Dzida - Dyrektor Ośrodka Kultury w Mirosławcu.
§ 4. Składki członkowskie, wynikające z przynależności Gminy i Miasta Mirosławiec do stowarzyszenia, o którym mowa w § 1, pochodzić będą z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 9 stycznia 2020 r.
STATUT
STOWARZYSZENIA WAŁ POMORSKI 1945
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Stowarzyszenie Wał Pomorski 1945 zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach i ustawy o samorządzie terytorialnym oraz niniejszego Statutu.
§ 2. 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar obejmujący gminy położone w południowej części województwa zachodniopomorskiego oraz północnej części województwa wielkopolskiego.
2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Miasto Wałcz.
§ 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§ 4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§ 5. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią podłużną z napisem „Stowarzyszenie Wał Pomorski 1945”.
ROZDZIAŁ II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§ 6. Stowarzyszenie Wał Pomorski 1945 ma na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrację wspólnot lokalnych oraz dążenie do gospodarczego, kulturalnego i turystycznego rozwoju Gmin – członków Stowarzyszenia.
§ 7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. reprezentowanie interesów zrzeszonych Gmin na forum krajowym i międzynarodowym,
2. prowadzenie działalności w zakresie opracowywania materiałów wydawniczych, organizację bezpłatnych szkoleń oraz działań promocyjno-marketingowych na rzecz gmin objętych obszarem działania,
3. rozwijanie kontaktów i współdziałanie z innymi stowarzyszeniami i organizacjami zrzeszającymi wspólnoty lokalne,
4. inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie promocji i rozwoju na terenie zrzeszonych Gmin,
5. inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie nauki, kultury i sportu,
6. prowadzenie wspólnej polityki na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, przywracania i rozwoju walorów turystyczno-wypoczynkowych gmin objętych obszarem działania,
7. gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących gospodarczych i turystycznych zasobów Gmin,
8. działanie na rzecz poprawy warunków życia i pracy mieszkańców związanych z regionem, w tym także wspieranie inicjatyw społecznych poprzez organizację imprez kulturalnych i sportowych,
9. podejmowanie uchwał dotyczących działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
10.     podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
11.     działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
12.     działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
13.     działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
14.     działalność w zakresie krajoznawstwa oraz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
15.     upowszechnianie kultury, sztuki i tradycji,
16.     działalność w zakresie ochrony dóbr kultury,
17.     upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
18.     podnoszenie świadomości mieszkańców gmin objętych obszarem działania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
19.     podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie historii regionu
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOSTWO STOWARZYSZENIA
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW
§ 8. 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być Gminy położone na terenie jego działania.
2. Warunkiem przyjęcia do Stowarzyszenia jest podjęcie przez własną Radę Gminy uchwały o przystąpieniu Gminy do Stowarzyszenia. W poczet członków przyjmuje Zgromadzenie.
3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, powinna zawierać postanowienie o ustanowieniu dwóch przedstawicieli, za pośrednictwem których Gmina działać będzie w Stowarzyszeniu.
§ 9. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
1. uczestnictwa w decydowaniu we wszystkich sprawach Stowarzyszenia,
2. biernego i czynnego uczestnictwa w wyłanianiu władz Stowarzyszenia,
3. korzystania z usług, urządzeń i wszelkiej pomocy Stowarzyszenia.
§ 10. Obowiązkiem członków Stowarzyszenia jest:
1. przestrzeganie Statutu i innych aktów władz Stowarzyszenia,
2. czynne uczestnictwo w pracach Stowarzyszenia oraz wspieranie jego działalności,
3. terminowe uiszczanie składek członkowskich.
§ 11. 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) rozwiązania Stowarzyszenia,
b) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
c) pozbawienia członkostwa na mocy uchwały Zgromadzenia w przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres dłuższy niż rok, po uprzednim upomnieniu przez Zarząd,
d) nie przestrzegania postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
e) likwidacji Gminy.
2. Ustanie członkostwa stwierdza i skreślenia dokonuje Zgromadzenie.
3. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu automatycznie powoduje wygaśnięcie wszelkich zobowiązań Stowarzyszenia wobec dotychczasowego członka.
4. Utrata członkostwa przez Gminę jest równoznaczna z pozbawieniem jej przedstawicieli wszelkich funkcji w organach Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 12. Władzami Stowarzyszenia są:
1. Zgromadzenie Przedstawicieli członków Stowarzyszenia, zwane dalej Zgromadzeniem,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 13. 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 5 lat i pokrywa się z kadencją Rad Gmin. Wyboru władz Stowarzyszenia dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2.     Wybór nowych władz Stowarzyszenia i ich ukonstytuowanie się powinno nastąpić                      w ciągu 3 miesięcy od daty wyborów organów Gminy. Do tego czasu działają władze ubiegłej kadencji.
§ 14. 1. Jeżeli niniejszy Statut nie stanowi inaczej, uchwały Zgromadzenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy statutowego składu członków tych władz. W przypadku równej liczby  głosów przeważa głos przewodniczącego odnośnej władzy Stowarzyszenia.
2. Jeśli właściwa władza nie postanowi w drodze tajnego głosowania inaczej lub niniejszy Statut  nie stanowi inaczej – uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym.
§ 15. 1. Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.     Zgromadzenie stanowią wszyscy przedstawiciele Gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu stosownie do §2.
3.     Zgromadzenie jest organem stanowiącym i kontrolnym.
4.     Gminy należące do Stowarzyszenia reprezentowane są w Zgromadzeniu przez dwóch ustanowionych przedstawicieli, w tym Burmistrza Gminy.
§ 16. Zwyczajne posiedzenie Zgromadzenia zwołuje i otwiera Przewodniczący Zarządu, nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku.
§ 17. 1. Nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia zwołuje przewodniczący Zarządu:
a) z własnej inicjatywy,
b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej z podaniem celu jego zwołania,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 członków, zawierający proponowany obrządek obrad,
d) w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia nowej kadencji Rad Gmin.
2.     W sytuacji przewidzianych w ust.1 punktach 2 i 3 Przewodniczący Zarządu zwołuje nadzwyczajne posiedzenie nie później niż w ciągu 4 tygodni od wniesienia wniosku.
§ 18. 1. Zaproszenia na posiedzenie Zgromadzenia dostarczane są:
- z 14-dniowym wyprzedzeniem w przypadku posiedzeń zwyczajnych
- z 7-dniowym wyprzedzeniem w przypadku posiedzeń nadzwyczajnych.
2.     Do zaproszeń dołącza się proponowany porządek obrad i materiały dotyczące tego porządku.
§ 19. 1. Dla uchwały Zgromadzenia dotyczącej likwidacji Stowarzyszenia wymagana jest bezwzględna większość głosów wszystkich przedstawicieli członków Stowarzyszenia.
2.     Dla uchwał Zgromadzenia dotyczących  wyboru lub odwołania całego składu Zarządu                i Komisji Rewizyjnej wymagana jest bezwzględna większość głosów oddanych                             w obecności co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia.
3. W przypadku gdy Zgromadzenie nie było władne do podejmowania uchwał z braku quorum. Zarząd wyznacza drugi termin posiedzenia zgodnie z zasadami, o których mowa w §18.
§ 20. Jeżeli przedstawiciel członka Stowarzyszenia zgłosi sprzeciw wobec uchwały Zgromadzenia sprawa będąca przedmiotem tej uchwały podlega ponownemu rozpatrzeniu przez Zgromadzenie. W tej sytuacji uchwała identycznej treści może być podjęta, gdy opowie się za nią 2/3 spośród co najmniej połowy obecnych na posiedzeniu Zgromadzenia.
§ 21. Do kompetencji Zgromadzenia należy w szczególności:
1.     uchwalenie Statutu Stowarzyszenia,
2.     przyjmowanie w poczet członków Stowarzyszenia i stwierdzenie ustania członkostwa,
3.     wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,
4.     wybór i odwołanie członków Zarządu,
5.     określenie zasad i kierunków działalności Stowarzyszenia,
6.     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielenie Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium,
7.     uchwalenie budżetu Stowarzyszenia,
8.     uchwalenie wysokości diet za udział w posiedzeniach Komisji i Zarządu,
9.     uchwalenie wysokości, trybu i terminu płatności składek członkowskich,
10.     podjęcie uchwały o likwidacji Stowarzyszenia oraz powołania członków Komisji Likwidacyjnej,
11.     podejmowanie uchwał w sprawach wnoszonych przez Zarząd i członków Stowarzyszenia,
12.     powołanie komisji stałych lub doraźnych i ustalenie ich liczebności,
13.     uchwalenie wewnętrznych regulaminów Stowarzyszenia, w szczególności Regulaminu Obrad Zgromadzenia, Regulaminu Działalności Zarządu, Regulaminu Komisji Rewizyjnej i powołania komisji stałych i doraźnych.
§ 22. We wszystkich innych sprawach niewymienionych w §21, dla których Statut nie określa właściwości innych władz Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do Zgromadzenia.
§ 23. 1. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób - Przewodniczącego Zarządu oraz pozostałych członków.
2.     Poszczególnych członków Zarządu wybiera Zgromadzenie spośród przedstawicieli do Zgromadzenia w głosowaniu tajnym.
§ 24. Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje honorowo. Pobierają oni jedynie diety za udział w posiedzeniach w wysokości ustalonej przez Zgromadzenie oraz otrzymują zwrot kosztów podróży.
§ 25. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1.     wykonywanie uchwał Zgromadzenia,
2.     przygotowywanie projektów uchwał na posiedzenie Zgromadzenia,
3.     kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
4.     zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, podejmowanie zobowiązań majątkowych do wysokości określonej uchwałą Zgromadzenia,
5.     przedkładanie Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności,
6.     powołanie Biura Stowarzyszenia oraz określenie zakresu jego działania.
§ 26. 1. Kompetencje określone w §25 pkt 1-5 Zarząd wykonuje przy pomocy Biura Stowarzyszenia.
2.     W posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć przedstawiciel Komisji Rewizyjnej i Biura Stowarzyszenia bez prawa do głosowania.
§ 27. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Działania Zarządu uchwalony przez Zgromadzenie.
§ 28. 1. Wyboru Komisji Rewizyjnej i uzupełnienia jej składu dokonuje Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, spośród przedstawicieli do Zgromadzenia nie będących członkami Zarządu.
2.     W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od trzech do pięciu osób. Do członków Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio postanowienia §24.
§ 29. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1.     sprawowanie wszechstronnej kontroli statutowej działalności Stowarzyszenia i prowadzonych przez nie instytucji,
2.     kontrola finansowa,
3.     wnioskowanie o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi.
§ 30. Szczegółowy tryb i zakres działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Zgromadzenie.
ROZDZIAŁ V
SPOSÓB REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA
§ 31. 1. Przewodniczący Zarządu kieruje pracą Zarządu, zwołuje jego posiedzenia oraz zwołuje               i otwiera posiedzenie Zgromadzenia.
2.     Prace Stowarzyszenia obsługuje Biuro Stowarzyszenia.
§ 32. Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie zarządu mieniem składają dwaj członkowie Zarządu lub członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd.
ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
§ 33. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 34. Fundusze Stowarzyszenia tworzone są:
1.     ze składek członkowskich liczonych proporcjonalnie do ilości mieszkańców Gminy członka Stowarzyszenia oraz dotacji gmin na zadania celowe realizowane przez stowarzyszenie,
2.     z darowizn, spadków, zapisów, ofiarności publicznej, innych wpłat przekazywanych na rzecz Stowarzyszenia,
3.     z dochodów z majątku i działalności gospodarczej,
4.     z dotacji, fundacji,
5.     z pożyczek.
§ 35. Stowarzyszenie prowadzi swą gospodarkę finansową na zasadzie rocznych budżetów, dostosowanych pod względem okresu czasu do budżetu Gmin.
§ 36. Fundusze stowarzyszenia mogą być użyte wyłącznie na cele określone w Statucie oraz zgodne z kierunkami określonymi w uchwałach Zgromadzenia.
ROZDZIAŁ VII
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 37. 1. Zmian niniejszego Statutu może dokonać Zgromadzenie w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów wszystkich przedstawicieli członków Stowarzyszenia.
2.     Wnioski złożone w tym przedmiocie Zarządowi obligują go do zwołania posiedzenia Zgromadzenia w ciągu 1 miesiąca, licząc od daty wpłynięcia wniosku.
§ 38. Niezwłocznie po wpisaniu Stowarzyszenia do Rejestru, Komitet Założycielski zwołuje pierwsze posiedzenie Zgromadzenia, na którym wybrane zostają władze Stowarzyszenia. Do czasu wyboru władz Stowarzyszenie reprezentuje Komitet Założycielski.
§ 39. Likwidacja Stowarzyszenie oprócz przypadków określonych w przepisach prawa może nastąpić tylko na mocy uchwały Zgromadzenia na zasadach określonych w §19 ust. 1 niniejszego Statutu.

Uzasadnienie
Stowarzyszenie wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000229638 funkcjonowało dotychczas pod nazwą Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego. Na posiedzeniu Zgromadzenia Przedstawicieli członków Stowarzyszenia w dniu 25 listopada 2019 r. podjęto zmianę statutu także w przedmiocie nazwy Stowarzyszenia.
Zmiana umożliwiała rozszerzenie działalności Stowarzyszenia, zwłaszcza jeśli chodzi o teren jego działania. Zamysłem zmiany jest zgrupowanie w nim wszystkich gmin, w których funkcjonował Wał Pomorski, czyli linia niemieckich fortyfikacji z lat 30. ubiegłego wieku, które miały chronić teren Trzeciej Rzeszy przed atakiem Wojska Polskiego. Fortyfikacje Wału Pomorskiego postrzegane są przez znawców i sympatyków historii jako miejsca bardzo atrakcyjne, które warto eksplorować, zwiedzać i odkrywać. Jedną z ich największych zalet jest to, iż są wspólnym mianownikiem gmin położonych w południowej części województwa zachodniopomorskiego oraz północnej części województwa wielkopolskiego. Gmina i Miasto Mirosławiec wpisuje się w tę definicję. Połączenie wielu gmin w ramach Stowarzyszenia Wał Pomorski 1945 i wspólne działania w kierunku spełniania jego celów, przyniosą efekty w postaci dodatkowej promocji regionu, uatrakcyjnienia oferty gmin oraz podniesienia ich walorów zarówno dla mieszkańców, jak i turystów czy partnerów gospodarczych. Zgrupowanie interesów gmin w ramach jednego stowarzyszenia pozwoli zbudować terytorialną markę z kompletnym systemem tożsamości.
Zgodnie z §8  ust. 2 Statutu Stowarzyszenia - warunkiem przyjęcia do Stowarzyszenia jest podjęcie przez własną Radę Gminy uchwały o przystąpieniu Gminy do Stowarzyszenia. W poczet członków przyjmuje Zgromadzenie. Zgodnie zaś z ust. 3 § 8 Stowarzyszenia - uchwała, o której mowa w ust.2, powinna zawierać postanowienie o ustanowieniu dwóch przedstawicieli, za pośrednictwem których Gmina działać będzie w Stowarzyszeniu. Przedkładany projekt spełnia ten warunek.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.             z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku, zaś zgodnie z art. 84 ust. 1 ww. ustawy - w celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów, gminy mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również z powiatami i województwami.
W związku z powyższym projektowana uchwała znajduje pełne uzasadnienie faktyczne i prawne.Powiadom znajomego

Powiadom znajomego