W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.

UCHWAŁA NR XVI/    /2020
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2020 o kwotę 310.458,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2020 o kwotę 1.141.544,76 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 280.500,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XIII/130/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2019 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2020 r. stanowiący załącznik nr 4.
§ 5. Przyznaje się dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Wałeckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ciągów dróg nr 2310Z i 2311Z na odcinku Próchnowo-Bronikowo (z m.Próchnowo)„ w wysokości 400.000,00 zł.
§ 6. Przyznaje się dotację celową dla podmiotu prowadzącego żłobek na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec na dzieci objęte opieką żłobkową w wysokości 30.000,00 zł.
§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 33.811.488,64 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 10.729.539,64 zł,
b) wydatkami w kwocie 35.989.245,40 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 10.729.539,64 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 2.177.756,76 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, niewykorzystanych środków na rachunku bieżący oraz zaciągniętych pożyczek.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVI/    /2020
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 lutego 2020 r.
Zwiększenie dochodów.
Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  310.458,00 zł z tytułu;
- odsetek od rachunków bankowych (rozdział 75814 § 0920) w kwocie 23.000,00 zł,
- wykonanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Piecniku  (rozdział 80101 § 0950) w kwocie 2.755,00 zł,
- zwrotu nadpłaconego zasiłku stałego oraz składki zdrowotnej za 2019r. w MGOPS w Mirosławcu (rozdziały 85213, 85216 § 0940) ogółem w kwocie 2.200,00 zł,
- zwiększenia od marca 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdział 90002 § 0490) w kwocie 282.503,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zwiększenie wydatków.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  1.141.544,76 zł z przeznaczeniem na:
- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Wałeckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągów dróg nr 2310Z i 2311Z na odcinku Próchnowo-Bronikowo (z m.Próchnowo) (rozdział 60014 § 6300) w kwocie 400.000,00 zł,
- zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Piecniku  (rozdział 80101 § 4270) w kwocie 2.755,00 zł,
- zwroty do ZUW dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za 2019r. (rozdziały 85213, 85216 § 2910) ogółem w kwocie 2.200,00 zł,
- realizację zadania pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" w związku z przesunięciem działań związanych z realizacją projektu na 2020r. Niewydatkowane środki w 2019r., zwiększają plany finansowe wydatków 2020r. w jednostkach realizujących projekt ogółem o kwotę 354.386,76 zł (w tym kwota 4.504,83zł jako wkład własny), z tego;
1) w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu (rozdział 85395 §§ 421, 605, 606) ogółem o kwotę 206.158,57zł, w tym na wydatki bieżące - kwota 91.391,27 zł, na wydatki inwestycyjne - kwota 83.887,00 zł oraz na zakupy inwestycyjne - kwota 30.880,30 zł,
2) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mirosławcu (rozdział 85395 §§ 311, 401, 411, 412, 417, 421, 430) na wydatki bieżące zwiększenie w kwocie 150.710,34 zł i zmniejszenie wynikające z zastąpienia wkładu finansowego gminy wkładem rzeczowym w kwocie 2.482,15 zł,
- zadanie związane z przebudową budynku magazynowego w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" na wykonanie robót budowlanych i usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi oraz na sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i zakupu wyposażenia przeciwpożarowego. Zwiększenie wydatków w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wartością robót budowlanych z kosztorysu inwestorskiego a wysokością niewydatkowanych w 2019r. środków na to zadanie (rozdział 85395 § 6050) w wysokości 76.700,00 zł,
- dotację celową dla podmiotu prowadzącego żłobek na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec na dzieci objęte opieką żłobkową (rozdział 85505 § 2540) w wysokości 23.000,00 zł,
- funkcjonowanie gminnego systemu gospodarki odpadami na zwiększoną od marca 2020r. opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec (rozdział 90002 § 4300) w kwocie 282.503,00 zł,
 zgodnie z treścią załącznika nr 2.
Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 27 lutego 2020 r. ogółem w kwocie 280.500,00 zł, z tego na;
- zabezpieczenie środków na składki członkowskie w związku z zamiarem przystąpienia Gminy i Miasta Mirosławiec do Stowarzyszenia Wał Pomorski 1945 (rozdział 75095 § 4430) w kwocie 3.000,00 zł,
- zadanie związane z realizacją przez MGOPS w Mirosławcu projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WZ 2014-2020 pn. "Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec" celem przekazania płatności Partnerowi projektu na wykonywanie zadań, zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu (rozdział 85395 §§ 2007, 2009) ogółem w kwocie 161.500,00 zł,
- zadanie związane z zakupem sprzętu stanowiącego środki trwałe w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" - przemieszczenia wydatków po aktualizacji harmonogramu (rozdział 85395 §§ 6067, 6069) - 109.000,00 zł,
- dotację celową dla podmiotu prowadzącego żłobek na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec na dzieci objęte opieką żłobkową (rozdział 85505 § 2540) w wysokości 7.000,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 3.
Przychody i rozchody
Zwiększa się przychody ogółem w kwocie 831.086,76 zł, z tego;
- z wynikających z rozliczenia środków na realizację programu pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" niewydatkowanych w 2019r. o kwotę 354.386,76 zł,
- wolnych środków o kwotę 476.700,00 zł do kwoty 1.165.900,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 4.
Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego